PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 15 | 1 | 38–41
Article title

Rzadkie postacie kamicy nerkowej

Content
Title variants
EN
Rare forms of nephrolithiasis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wrodzone wady metabolizmu, które mogą prowadzić do powstania złogów w drogach moczowych, to: niedobór fosforybozylotransferazy adeninowej, niedobór oksydazy ksantynowej, acyduria (kwasica) orotowa typu I oraz alkaptonuria. Wszystkie te choroby dziedziczą się w sposób autosomalny recesywny. Niedobór fosforybozylotransferazy adeninowej i niedobór oksydazy ksantynowej (wrodzona ksantynuria) to defekty metabolizmu puryn prowadzące do tworzenia złogów, zbudowanych odpowiednio z 2,8-dihydroksyadeniny i ksantyny. W ksantynurii stwierdza się hipourikemię i hipourikozurię. W leczeniu stosuje się dietę niskopurynową, obfitą podaż płynów oraz allopurinol (w niedoborze fosforybozylotransferazy adeninowej) i alkalizację moczu (w ksantynurii). Acyduria orotowa typu I to wada metabolizmu pirymidyn objawiająca się niedoborem wzrostu, opóźnieniem rozwoju, anemią megaloblastyczną, niedoborem odporności, zaburzeniami przydatków skóry oraz nadmiernym wydalaniem z moczem kwasu orotowego. Kamica moczowa jest rzadką manifestacją choroby. Leczenie polega na podawaniu urydyny oraz preparatów krwiotwórczych. Alkaptonuria jest defektem metabolizmu tyrozyny, w którym dochodzi do odkładania homogentyzynianu w tkankach. Objawami są pigmentacja tkanki łącznej (ochronoza), zwyrodnienie stawów, zwapnienia w tętnicach wieńcowych, uszkodzenie zastawek serca, przebarwienia w twardówce oraz kamica moczowa. W leczeniu stosuje się nityzynon, witaminę C oraz ograniczenie w diecie tyrozyny i fenyloalaniny. Kamica melaminowa to efekt krystalizacji w drogach moczowych melaminy (cyjanuramidu), dodawanej w przeszłości nielegalnie w Chinach do mieszanek mlekozastępczych. Kamienie melaminowe ulegały spontanicznej ewakuacji z dróg moczowych, ale u części chorych doszło do nieodwracalnych zmian w nerkach. W drogach moczowych mogą krystalizować także niektóre leki (acyklowir, indynawir i atanawir, sulfadiazyna, triamteren, metotreksat, orlistat, cyprofloksacyna i ceftriakson). Profilaktyka i leczenie tej postaci kamicy polega przede wszystkim na podaży dużej ilości płynów.
EN
Inborn errors of metabolism that may lead to calculus formation within the urinary tract include: adenine phosphoribosyltransferase deficiency, xanthine oxidase deficiency, orotic aciduria (acidosis) type I and alkaptonuria. All of them are autosomal recessive diseases. Adenine phosphoribosyltransferase deficiency and xanthine oxidase deficiency (congenital xanthinuria) are defects of purine metabolism, which lead to the formation of calculi composed of 2,8-dihydroxyadenine and xanthine. Xanthinuria is accompanied by hypouricaemia and hypouricosuria. Treatment involves a low-purine diet, abundant fluid administration and allopurinol (in adenine phosphoribosyltransferase deficiency) and alkalisation of urine (in xanthinuria). Orotic aciduria type I is a pyrimidine metabolism defect that manifests with failure to thrive, developmental delay, megaloblastic anaemia, immunodeficiency, skin appendage disorders and excessive excretion of orotic acid with urine. Nephrolithiasis is a rare manifestation of this disease. Treatment involves uridine and haematopoietic drugs. Alkaptonuria is a defect of tyrosine metabolism whereby homogentisate is deposited in tissues. It manifests with connective tissue pigmentation (ochronosis), osteoarthritis, calcifications in the coronary arteries, heart valve damage, pigmentation of the sclera and urolithiasis. Treatment involves nitisinone, vitamin C and dietary restriction of tyrosine and phenylalanine. Melamine urolithiasis is a consequence of crystallisation of melamine (cyanuramide), which was illegally added to infant formulas in China. Melamine stones were spontaneously evacuated from the urinary tract, but some patients developed irreversible renal changes. Moreover, certain drugs may also crystallise in the kidneys. These include aciclovir, indinavir, atanavir, sulphadiazine, triamterene, methotrexate, orlistat, ciprofloxacin and ceftriaxone. Prevention and treatment of this form of nephrolithiasis mostly consist in the administration of a large quantity of fluids.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
38–41
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Granner DK, Murray RK, Rodwell VW: Biochemia Harpera ilustrowana. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 • Edvardsson V, Palsson R, Olafsson I et al.: Clinical features and genotype of adenine phosphoribosyltransferase deficiency in Iceland. Am J Kidney Dis 2001; 38: 473–480.
 • Cochat P, Pichault V, Bacchetta J et al.: Nephrolithiasis related to inborn metabolic diseases. Pediatr Nephrol 2010; 25: 415–424.
 • Di Pietro V, Perruzza I, Amorini AM et al.: Clinical, biochemical and molecular diagnosis of a compound homozygote for the 254 bp deletion-8 bp insertion of the APRT gene suffering from severe renal failure. Clin Biochem 2007; 40: 73–80.
 • Akıncı N, Çakil A, Öner A: Classical xanthinuria: a rare cause of pediatric urolithiasis. Turk J Urol 2013; 39: 274–276.
 • Levartovsky D, Lagziel A, Sperling O et al.: XDH gene mutation is the underlying cause of classical xanthinuria: a second report. Kidney Int 2000; 57: 2215–2220.
 • Zibolen M, Srsnova K, Srsen S: Increased urolithiasis in patients with alkaptonuria in childhood. Clin Genet 2000; 58: 79–80.
 • Ranganath LR, Jarvis JC, Gallagher JA: Recent advances in management of alkaptonuria (invited review; best practice article). J Clin Pathol 2013; 66: 367–373.
 • Langman CB, Alon U, Ingelfinger J et al.: A position statement on kidney disease from powdered infant formula-based melamine exposure in Chinese infants. Pediatr Nephrol 2009; 24: 1263–1266.
 • Skinner CG, Thomas JD, Osterloh JD: Melamine toxicity. J Med Toxicol 2010; 6: 50–55.
 • Dai Q, Jiang Y, Tu W et al.: One-year follow-up of patients with melamine-induced urolithiasis in Southwest China. Int J Environ Health Res 2012; 22: 450–457.
 • Zou CC, Chen XY, Zhao ZY et al.: Outcome of children with melamine-induced urolithiasis: results of a two-year follow-up. Clin Toxicol (Phila) 2013; 51: 473–479.
 • Gao J, Wang F, Kuang X et al.: Assessment of chronic renal injury from melamine-associated pediatric urolithiasis: an eighteenmonth prospective cohort study. Ann Saudi Med 2016; 36: 252–257.
 • Gagnon RF, Tsoukas CM, Watters AK: Light microscopy of indinavir urinary crystals. Ann Intern Med 1998; 128: 321.
 • Yarlagadda SG, Perazella MA: Drug-induced crystal nephropathy: an update. Expert Opin Drug Saf 2008; 7: 147–158.
 • Lafaurie M, De Sousa B, Ponscarme Det al.: Clinical features and risk factors for atazanavir (ATV)-associated urolithiasis: a casecontrol study. PLoS One 2014; 9: e112836.
 • Zhang Y, Ning B, Zhu H et al.: Characterizing ceftriaxoneinduced urolithiasis and its associated acute kidney injury: an animal study and Chinese clinical systematic review. Int Urol Nephrol 2016; 48: 1061–1069.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-278472ac-7a09-43f1-b62f-7a1ba43ec104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.