PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 16 | 2 | 45-52
Article title

Wiedza na temat gruźlicy wśród beneficjentów jadłodajni, noclegowni oraz schronisk dla osób bezdomnych w Katowicach

Content
Title variants
EN
Knowledge about tuberculosis among beneficiaries of homeless shelters and eating houses for poor people located in Katowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Gruźlica to wciąż aktualny i poważny problem
zdrowotny społeczeństwa XXI wieku. Szczególną grupą
narażoną na zakażenie prątkami są osoby bezdomne oraz
ubogie. Cel pracy. Celem pracy była analiza stanu wiedzy
dotyczącej gruźlicy wśród beneficjentów jadłodajni, noclegowni
oraz schronisk na terenie miasta Katowice. Materiał
i metoda. Badanie objęło grupę 175 osób, (69,7% mężczyzn
i 30,3% kobiet) i zostało przeprowadzone w lutym 2011
w sześciu placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym
i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Osoby zakwalifikowane do badania wypełniały autorską
ankietę dotyczącą warunków życia oraz wiedzy o gruźlicy.
Analizę statystyczną przeprowadzono w oparciu o program
statystyczny Statistica 8.0, przyjmując poziom znamienności
statystycznej p40,05. Wyniki.Większość badanych to osoby
do 60 r.ż. (68,0%), bezdomne (66,9%), bezrobotne
(54,9%), legitymujące się wykształceniem podstawowym
i zawodowym (69,1%). Na gruźlicę chorowało 8,0% badanych.
Choroba ta była znana większości badanych (96,6%),
a wiedza na jej temat najczęściej pochodziła od rodziny
(43,2%) i znajomych (45,6%). Respondenci w większości
prawidłowo wskazywali na charakterystyczne objawy gruźlicy
oraz czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń.
W badaniach profilaktycznych oraz zajęciach edukacyjnych
nie uczestniczyło 82,3% ankietowanych. Wnioski. Podstawowa
wiedza uczestników badania jest na dość dobrym
poziomie, jednak im bardziej szczegółowe i dokładniejsze
pytania, tym więcej kłopotu sprawiały respondentom. Istnieje
ogromny deficyt programów zdrowotnych, których
celem byłaby profilaktyka i edukacja tych osób.
EN
Introduction. Tuberculosis (TB) is still an important and
serious health problem of the XXI century. A group of people
that are particularly at risk are the homeless and the
poor. Objective. The main objective of this paper was the
assessment of knowledge regarding TB of the poor from
soup kitchens, homeless emergency shelter, hostels, in the
Katowice city. Materials and methods. The examination
covered 175 individuals (69.7% men and 30.3% women)
and was conducted in February 2011 in six institutions
which are involved in helping the homeless and those who
are in a difficult financial situation. Questionnaire was completed
by qualified for the examination subjects on their
current life conditions and knowledge regarding TB. Statistical
analysis was based on statistical programme Statistica
8.0. assuming that the level of statistical significance was
p40.05. Results. The majority of the examined individuals
were in their early 60’s (68.0%), homeless (66.9%), unemployed
(54.9%) with preliminary and vocational background.
From TB suffered 8,0%. Most of the subjects
(96.6%) were aware of this disease and the main information
sources on TB have came from families (43.2%) and
friends (45.6%). Mostly the characteristic symptoms of
tuberculosis and the risk factors were defined correctly. In
the prophylactic research and the educational programme
did not participate 82,3% of subjects. Conclusion. The subjects’
basic knowledge is fairly good, however the more
detailed and accurate questions were asked, the more difficult
it was for them to answer. There is a significant shortage
of health programmes, which aim at prevention and education
of the interested parties.
Contributors
 • Absolwentka Wydziału Zdrowia Publicznego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Bytom
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii, Bytom
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii, Bytom
References
 • 1. Zielonka T.: Gruźlica w Polsce, Europie i na świecie. Część I – zapadalność. Pol Merkuriusz Lek 2006; 123: 243–252.
 • 2. Rowińska-Zakrzewska E.: Gruźlica w praktyce lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 186–200.
 • 3. Kwiatkowska S., Grzelewska-Rzymowska I.: Gruźlica w Polsce i na świecie. Alergia 2008; 2: 41–44.
 • 4. Moss A., Hahn J., Tulsky J. i wsp.: Tuberculosis in the homeless. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162: 460–464.
 • 5. Wygnańska J.: Polskie dane o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym. Aktualizacja 2006. Europejskie Obserwatorium Bezdomności – FEANTSA 2006: 6–11.
 • 6. Stychlerz A.: Zasady udzielania pomocy lekarskiej osobom bezdomnym. Forum Med Rodz 2009; 1: 77–79.
 • 7. Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Odział Analiz i Statystyki Medycznej: Gruźlica ciągle groźna. Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice 2010: 2–6.
 • 8. Zielonka T.: Gruźlica w Polsce, Europie i na świecie. Część II – umieralność, lekooporność i zakażenie HIV. Pol Merkuriusz Lek 2006; 123: 253–261.
 • 9. Hewett N., Halligan A.: Homelessness is a healthcare issue. J. R. Soc. Med. 2010, 103, 306–307.
 • 10. Korzeniowska-Koseła M.: Gruźlica w Polsce – czynniki sukcesu leczenia. Pneumon Alergol Pol 2007; 75: 1–7.
 • 11. Frankish C., Hwang S., Quantz D.: The relationship between homelessness and health: An overview of research in Canada. University of Toronto 2009: 1–12.
 • 12. Roy A., Abubakar I., Yates S. i wsp.: Evaluating knowledge gain from TB leaflets for prison and homeless sector staff: the National Knowledge Service TB pilot. Eur J Pub Health 2008; 6:600–603.
 • 13. Estrela E.: Reducing health inequalities in the EU. The Magazine of FEANTSA – Homeless in Europe 2011: 18–19.
 • 14. Hall J., Story A.: An authentic voice – TB peer educators. The Magazine of FEANTSA – Homeless in Europe 2009: 20–22.
 • 15. Rydzewska N., Wieczorek D., Król I. i wsp.: Czynniki społecznobytowe w ocenie zachorowań na gruźlicę płuc w Kaliszu w latach 1991-2000. Wiad Lek 2006: 7–8: 492–496.
 • 16. Komisja Unii Europejskiej: Zmniejszenie nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011: 7–13.
 • 17. Solarczyk-Szwec H.: Wykształcenie, jako czynnik włączenia i wyłączenia społecznego. Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności. Europejski Fundusz Społeczny, Toruń 2010: 1–15.
 • 18. WHO: Health Impact Assessment. The determinants of health. Informacje dostępne na: http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/index4.html. Stan na dzień 21.01.2013.
 • 19. Shetty N., Shemko M., Vaz M. i wsp..: An epidemiological evaluation of risk factors for tuberculosis in South India: a matched case control study. Int J Tuberc Lung Dis 2006; 10: 80–86
 • 20. Poston B.: Maslow’s Hierarchy of Needs. The Surgical Technologist 2009; 8: 347–353.
 • 21. Kinal A.: Bezdomność, jako wyzwanie dla społeczności lokalnej. Rocznik Lubuski 2003; Tom XXIX, cz.1: 193–206.
 • 22. Raport Głównego Inspektora Sanitarnego: Stan sanitarny kraju w roku 2010, Państwowa Inspekcja Sanitarna 2011: 6–7.
 • 23. Popow M., Kowzan P., Zielińska M i wsp.: Oblicza biedy we współczesnej Polsce. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawca Doktoranckie Koło Naukowe „Na styku”, Gdańsk 2009: 159–174.
 • 24. Dębski M.: Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego, Uniwersytet Gdański 2005/2006: 58–65
 • 25. Frankish C., Hwang S., Quantz D.: The relationship between homelessness and health: An overview of research in Canada, University of Toronto 2009: 1–12.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2780c333-6f0a-4d98-8f57-d4c517fc0fad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.