PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 78–86
Article title

Agresja i przemoc w rodzinie a rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci

Content
Title variants
EN
Aggression and violence in family and psychophysical development and public functioning of children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemoc zdarza się w każdej grupie społecznej i to z porównywalną częstotliwością. Różnice środowiskowe dotyczą jedynie sposobu przejawiania przemocy, a nie jej natężenia. Jest ona procesem, który stale przybiera na sile, natomiast skutki stosowanej przez sprawcę przemocy zależą od wieku i stadium rozwojowego dziecka. Celem pracy było poznanie negatywnych skutków wpływu agresji i przemocy w rodzinie na rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne dzieci. Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono wśród 237 uczniów klas II, w wieku 14 lat, trzech gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego. Do badań użyto opracowanych ankiet dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli i pedagogów. Przeprowadzono analizę dokumentacji z ośrodków zdrowia, pedagogiczno-wychowawczej, psychologicznej z placówek zajmujących się problemami dzieci (policyjne, ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczne etc.). Wykorzystano również dwa testy psychologiczne. Za metodę analizy statystycznej przyjęto metodę sondażu diagnostycznego. Wyniki: W badanej populacji u niemal połowy dzieci stwierdzono przejawy przemocy i agresji w rodzinie, przy czym tylko połowa z tej grupy bezpośrednio wskazała na obecność tych zjawisk. Ofiarami przemocy i agresji w rodzinie dwukrotnie częściej stają się dziewczęta niż chłopcy. Przemoc często współwystępuje z problemem alkoholowym. Zauważono korelacje pomiędzy częstością stosowania przemocy wobec dziecka i współmałżonka. Przemoc powoduje zaburzenie wszystkich aspektów życia dziecka, zwiększając chorobowość i pogarszając funkcjonowanie społeczne. Wykazano często występowanie przemocy w środowisku wiejskim oraz w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym bądź takich, w których występuje bezrobocie. Wnioski: Wyniki badań wykazały jednoznacznie, że agresja i przemoc w rodzinie wywiera znamienny i negatywny wpływ na wszystkie aspekty życia dziecka. Zwiększa zarówno chorobowość dzieci (somatyczną i psychofizyczną), objawiającą się głównie pod postacią objawów psychosomatycznych, jak i pogarsza funkcjonowanie rodzinne i społeczne.
EN
The violence happens in every social group with a comparable frequency Environmental differences concern only a way of displaying the violence, rather than its straining. It is a process which is constantly growing stronger, however, effects of the violence applied by the perpetrator depend on the age and the stage of the developmental child. Therefore the aim of the study was to get to know negative effects of aggression and violence in family on psychophysical development and social functioning of children. Material and methods: Examination research amongst 237 pupils at the age of 14, II class of three junior secondary schools of the Warmian-Mazurian province. Questionnaire for parents, children, teachers and pedagogues were used for examinations. Analysis of documentation from health centres, pedagogic-education, psychological, institutions dealing with problems of children (police, education centres, psychological clinics etc.) was conducted. Two psychological tests were also used. The method of a statistical analysis was accepted a method of the diagnostic survey. Results: Signs of violence and aggression in family were stated at almost a half of childrenof examined population. In addition only a half of children showed directly the presence of the phenomena. Violence and aggression in family twice more often regards girls than boys. It is associated with drinking problems. Correlations between the frequency of applying the violence towards the child and a spouse were noticed. It causes disorders of all aspects of life of the child increasing both morbidity and public functioning.There is a relationship between violence and factors such as: low social-economic status, the country environment and the unemployment. Conclusion: The results of examination have showed explicitly that aggression and violence in family exerts characteristic and adverse impact on all aspects of life of child. Increases both morbidity of children (somatic and psychophysical) which manifests mainly in the form of psychosomatic manifestations or family and public functioning.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
78–86
Physical description
Contributors
author
 • Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Ordynator: dr n. med. Jolanta Meller
 • Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński
References
 • 1. Gil D.: Societal violence in families. W: Eekelaar J.M., Katz S.N. (red.): Family Violence. Butterworths, Toronto 1978.
 • 2. Browne K., Herbert M.: Zapobieganie przemocy w rodzinie. PARPA, Warszawa 1999.
 • 3. Boćwińska-Kiluk B.: Dzieciństwo moim skarbem, przemoc moim przekleństwem. Edukacja i Dialog; S.T.O., 1999; 8 (111). Adres: http://www.vulcan.edu.pl/eid/ archiwum/1999/08/index.html.
 • 4. Lipowska-Teutsch A.: Rodzina a przemoc. PARPA, Warszawa 1998.
 • 5. Pospiszyl I.: Razem przeciw przemocy. „Żak”, Warszawa 1999.
 • 6. Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A.: Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • 7. Wawrzyniak J.: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, Łódź 2007: 31.
 • 8. Mellibruda J., Durda R., Dorota Sasal H.: O przemocy domowej – poradnik dla lekarza pediatry. PARPA, Warszawa 1998.
 • 9. Ilnicka R.M., Cichla J.: Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka. Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” s.c., Toruń 2009.
 • 10. Gilligan J.: Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią. Media Rodzina, Poznań 2001.
 • 11. Cielecka-Kuszyk J.: Zespół dziecka krzywdzonego. Pediatria po Dyplomie; Wydanie specjalne; Wrzesień 2006: 136–137.
 • 12. Gruszczyński W.: Algorytm postępowania diagnostycznego zaburzeń psychosomatycznych w ramach prewencji rentowej. Family Medicine & Primary Care Review 2010; 12, 4: 1121–1129.
 • 13. Cierpiałkowska L., Ziarko M.: Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • 14. Marciński A.: Urazy nieprzypadkowe u dzieci – symptomatologia zespołu dziecka krzywdzonego. Standardy Medyczne Pediatria 2009; tom 6, nr 4: 639–650.
 • 15. Miller M., Urban E., Supranowicz P.: Przemoc w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem dziecka krzywdzonego – badania pilotażowe w I kl. gimnazjum w woj. mazowieckim. W: Binczycka-Anholcer M. (red.): Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne. Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2003.
 • 16. Soriano A.: Przemoc wobec dzieci. ESPe, Kraków 2002.
 • 17. Krahe B.: Agresja. Seria „Psychologia Społeczna”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • 18. Goodman R., Scott S.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Urban & Partner, Wrocław 2000.
 • 19. Wyżyńska J.: Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym. Poradnik nie tylko dla rodziców. Media Rodzina, Poznań 2007: 18–24.
 • 20. Nowak M.: Czynniki związane z przemocą w rodzinie. Praca magisterska. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2009.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-26624566-9e29-4ad6-b648-bbe379c48da2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.