PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 3 | 30-38
Article title

Znaczenie biernego palenia dla kumulacji berylowców i Pb w migdałkach gardłowych dzieci

Content
Title variants
EN
The importance of passive smoking in the accumulation of Pb, Be, Ba, Mg, Ca, Sr in the children adenoids
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp. Jakość naszego życia uwarunkowana jest od jakości powietrza, którym oddychamy. Stąd też nie bez znaczenia pozostaje wpływ palenia papierosów i wtórnego narażenia osób przebywających w środowisku palacza. Dotychczasowe badania potwierdzają wpływ biernego palenia na kumulację wielu pierwiastków w migdałkach. Założeniem prowadzonych badań było ustalenie znaczenia narażenia na ETS dla kumulacji Pb, Be, Ba, Ca, Mg i Sr w migdałkach gardłowych dzieci. Materiał i metody. Badaniu poddano 162 migdałki gardłowe pochodzące od narażonych i nienarażonych na bierne palenie chłopców i dziewczynek zamieszkałych w Tychach i Chorzowie. Wszystkie próbki biologiczne poddano mineralizacji za pomocą kwasu azotowego (V) firmy Merck. Analizę składu chemicznego próbek ustalono za pomocą metody ICP – AES. Wyniki. Dokonano analizy statystycznej występowania badanych pierwiastków w migdałkach dzieci narażonych i nienarażonych na ETS, jednocześnie uwzględniając jako dodatkowe kryterium podziału miejsce zamieszkania oraz płeć dzieci. Wnioski. Nie zaobserwowano istotnego wpływu biernego palenia na wzrost zawartości badanych metali w migdałkach. Nie bez znaczenia natomiast pozostaje rola płci i miejsca zamieszkania na proces kumulacji pierwiastków w tym narządzie.
EN
Introduction. The quality of our life is determined by the quality of the air that we breathe. Hence the influence of cigarette smoking and secondary exposure of persons within the smoking environment is significant. Previous studies have confirmed the influence of passive smoking to on the accumulation of given elements in the tonsils. The subject of the study is to determine the importance of ETS exposure for the accumulation of Pb, Be, Ba, Ca, Mg and Sr in the pharyngeal tonsils. Material and methods. The study involved 162 adenoids from boys and girls living in Tychy and Chorzów. exposed and not exposed to passive smoking. All biological samples were subjected to mineralization with nitric acid (V) from Merck. The chemical composition of the samples was determined by the ICP – AES method. Results. The statistical analysis of the elements in the tonsils of children exposed and not exposed to ETS is performed taking into account as an additional criterion of distribution the place of residence and gender of the children. Conclusions. There was no significant effect of passive smoking on the increase of the examined metals in the adenoid. However the role of gender and place of residence to the process of accumulation of elements in this organ remains significant.
Contributors
author
 • Studia doktoranckie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Toksykologii, Sosnowiec
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec
References
 • 1. Sorensen M., Schins R., Hertel O., Loft S.: Transition metals in personal samples of PM2,5 and oxidative stress in human volunteers. Cancer Epidem Biomark Prevent 2005; 14: 1340-1343.
 • 2. Lubiński W., Badyda A.: Zanieczyszczenie powietrza a choroby układu oddechowego. Alergoprofil 2007; 3 (1): 2-6.
 • 3. Brodowska M.: Monitoring jakości powietrza w Polsce. Departament Monitoringu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2004.
 • 4. Nogaj E., Kwapuliński J. i wsp.: Wykorzystanie współczynnika wzbogacenia, współczynnika kumulacji oraz równania podziału do oceny intoksykacji Pb lub Cu migdałka gardłowego. J Ecol Health 2012; 16 (2): 70-76.
 • 5. Nogaj E., Kwapuliński J. i wsp.: Pharyngeal tonsil as new biomarker of pollution on example of barium. Polish J Environ Stud 2011; 20: 167-172.
 • 6. Nogaj E., Kwapuliński J., Misiołek M. i wsp.: Study of occurence of Hg in the pharyngeal tonsil in refer to gender, age and the place of residence (The Silesia Region). [W:] Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 7. Nogaj E., Kwapuliński J. i wsp.: Aluminium as trace element in pharyngeal tonsil. Polish J of Environ Stud 2010;15: 621-626.
 • 8. Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M. i wsp.: Zmiana zawartości Fe i Mn w migdałkach dzieci narażonych na bierne palenie i ich lokalną imisję na przykładzie Chorzowa. Przegl Lek 2010; 67: 940-943.
 • 9. Nogaj E., Kwapuliński J., Bazowska M. i wsp.: Wpływ biernego palenia na występowanie Cu i Ca w migdałkach dzieci z obszaru miasta Tychy. Przegl Lek 2010; 67: 933-935.
 • 10. Kwapuliński J., Suflita M., Brewczyński P.Z. i wsp.: Wtórna emisja pyłów a kumulacja Ni w migdałkach gardłowych dzieci zamieszkałych w miastach województwa śląskiego. Med. Środowiskowa 2012; 15(4): 55-62.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-25b32f50-0dca-4b8a-b104-dd11da405f47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.