Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 4 | 6-18

Article title

REPRINT OF POLISH TRANSLATION OF ARTICLE BY ACCORD INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 154 (2013) 515-524 Brain imaging reveals that engagement of descending inhibitory pain pathways in healthy women in a low endogenous estradiol state varies with testosterone

Title variants

PL
PRZEDRUK POLSKIEGO TŁUMACZENIA ARTYKUŁU ZA ZGODĄ INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN (IASP) - Pain 154 (2013) 515-524 Badania obrazowe mózgu wskazują, że aktywność zstępujących dróg hamujących ból u zdrowych kobiet w stanie małego stężenia endogennego estradiolu różni się w zależności od stężenia testosteronu

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych (ZDŚA) wiązano z rozwojem wielu zespołów bólu przewlekłego. Nowoczesne postacie ZDŚA wywołują stan małego stężenia endogennego estradiolu i małego stężenia progesteronu, zbliżony do wczesnej fazy pęcherzykowej naturalnego cyklu miesięcznego; w zróżnicowany sposób wpływają na stężenia androgenów w surowicy. Wykorzystaliśmy miary behawioralne i obrazowanie za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego do zbadania reakcji na eksperymentalne bodźce cieplne u zdrowych kobiet w stanie małego stężenia endogennego estradiolu (naturalnym i wywołanym ZDŚA) aby zbadać, czy zmiany w zakresie ośrodkowego przetwarzania bólu mogą leżeć u podłoża tych obserwacji u osób stosujących ZDŚA. Chociaż osoby stosujące ZDŚA ogólnie biorąc nie wymagały niższych temperatur do uzyskania ustalonego nasilenia bólu, obserwowano zmiany w zakresie reakcji mózgu na te bodźce. W podgrupie osób stosujących ZDŚA, u których stężenie testosteronu w surowicy było zmniejszone, wymagane temperatury bodźca były niższe. Analiza obszarów zainteresowania wykazała, że w obrębie kluczowych obszarów zstępującego układu hamującego ból aktywność w reakcji na bodziec bólowy różniła się w zależności od stężenia testosteronu w surowicy w obu badanych grupach kobiet. Szczególnie interesujące było stwierdzenie, że u osób stosujących ZDŚA aktywność dogłowowej części brzuszno-przyśrodkowego obszaru rdzenia przedłużonego zwiększała się wraz ze stężeniem testosteronu, a u kobiet z małym stężeniem testosteronu była istotnie zmniejszona w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki te wskazują, że w stanie małego stężenia endogennego estradiolu testosteron może być kluczowym czynnikiem modulującym wrażliwość na ból za pośrednictwem dróg zstępujących. Dokładniej zaś niezdolność do angażowania zstępującego hamowania na poziomie dogłowowej części brzuszno-przyśrodkowego obszaru rdzenia przedłużonego może odpowiadać za niższą temperaturę wymaganą do wywołania odczucia bólu o określonym nasileniu u osób stosujących ZDŚA i z małym stężeniem krążącego testosteronu.
EN
The combined oral contraceptive pill (COCP) has been implicated in the development of a number of chronic pain conditions. Modern COCP formulations produce a low endogenous estradiol, low progesterone environment similar to the early follicular phase of the natural menstrual cycle, with a variable effect on serum androgen levels. We used behavioural measures and functional magnetic resonance imaging to investigate the response to experimental thermal stimuli in healthy women, in both a natural and COCPinduced low endogenous estradiol state, to investigate whether alterations in central pain processing may underlie these observations in COCP users. Although COCP users overall did not require lower temperatures to obtain a fixed pain intensity, alterations in the brain response to these stimuli were observed. In a subgroup of COCP users with significantly reduced serum testosterone, however, lower temperatures were required. Region-of-interest analysis revealed that within key regions of the descending pain inhibitory system, activity in response to noxious stimulation varied with serum testosterone levels in both groups of women. Of particular interest, in COCP users, activity in the rostral ventromedial medulla increased with increasing testosterone and in those women with low testosterone, was significantly reduced compared to controls. These findings suggest that, in a low endogenous estradiol state, testosterone may be a key factor in modulating pain sensitivity via descending pathways. Specifically, failure to engage descending inhibition at the level of the rostral ventromedial medulla may be responsible for the reduction in temperature required by COCP users with low circulating testosterone.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

4

Pages

6-18

Physical description

Contributors

  • Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Nuffield Division of Anaesthetics, University of Oxford, UK
author
  • Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Nuffield Division of Anaesthetics, University of Oxford, UK; Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, UK
  • Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Nuffield Division of Anaesthetics, University of Oxford, UK
author
  • Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, UK
  • Nuffield Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Oxford, UK
author
  • Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Nuffield Division of Anaesthetics, University of Oxford, UK

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-253f5c00-7444-49e1-b89c-d7d6bd297263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.