PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 4 | 325–333
Article title

Adolescents self-esteem and its role in the anger expression

Content
Title variants
PL
Poczucie własnej wartości u młodzieży i jego rola w ekspresji gniewu
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Purpose of the study: Main purposes of conducted studies were to assess adolescents self-esteem and to recognise the selfesteem role in the expression of anger. Material and method: The study involved 221 people (including 95 girls and 126 boys) aged 15–18 years. There have been applied a Polish adaptation of Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) by Z. Juczyński and N. Ogińska-Bulik and Z. Juczyński Anger Expression Scale (SEG) and our own survey. Results: The analysis has revealed that adolescents, who had lower self-esteem in a scholastic me perspective, more often directed their anger inward, were able to control or repress it more efficiently. On the other hand, those with higher self-esteem in a scholastic me perspective and overall higher level of their self-esteem more often directed their anger outward, both in an indirect and a direct manner. Discussion: Although the higher self-esteem is usually associated with a socially acceptable behaviour, some study results indicate stronger tendency to take an aggressive behaviour among people with the higher self-esteem. Probably, this is due to the fact that people with the higher self-esteem, seeing themselves as being worth of acceptance and respect, partially “exempt” themselves from their self-control. A satisfaction of their own behaviour might limit the readiness for self-correction of their reactions. Conclusions: Adolescents with higher self-esteem are more disposed to manifest their anger, and those with lower more frequently suppress this kind of emotions and control them more thoroughly. Overall self-esteem and one of its aspects – the scholastic me seem to be particularly important. Conviction of your own value and belief in your school success reduce the barrier to express the anger, as if they protect you from losing social attractiveness.
PL
Cel pracy: Głównymi celami przeprowadzonych badań były ocena poczucia własnej wartości wśród młodzieży i poznanie roli poczucia własnej wartości w ekspresji gniewu. Materiał i metoda: Badaniami objęto 221 osób (95 dziewcząt i 126 chłopców) w wieku 15–18 lat. W badaniach wykorzystano Inwentarz Poczucia Własnej Wartości (CSEI) S. Coopersmitha w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego, Skalę Ekspresji Gniewu (SEG) autorstwa N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego oraz ankietę własną. Wyniki: Analizy wykazały, że adolescenci, którzy mieli niższe poczucie własnej wartości w aspekcie ja szkolnego, częściej kierowali gniew do wewnątrz, bardziej efektywnie kontrolowali go i tłumili. Natomiast ci, którzy mieli wyższe poczucie własnej wartości w aspekcie ja szkolnego i ogólnie wyższy poziom poczucia własnej wartości, częściej kierowali gniew na zewnątrz – w sposób pośredni i bezpośredni. Omówienie: Choć wyższe poczucie własnej wartości wiąże się zazwyczaj z zachowaniem społecznie akceptowanym, niektóre doniesienia z badań wskazują na silniejszą tendencję do podejmowania zachowań agresywnych u osób z wyższą samooceną. Przypuszczalnie jest to spowodowane faktem, że ludzie z wyższym poczuciem własnej wartości, postrzegający siebie jako wartych akceptacji i szacunku, „zwalniają się” częściowo z samokontroli. Zadowolenie z własnych zachowań może ograniczać ich gotowość do autokorekty reakcji. Wnioski: Adolescenci z wyższym poczuciem własnej wartości są w większym stopniu skłonni do uzewnętrzniania gniewu, natomiast ci z niższym częściej tłumią emocje tego rodzaju i silniej je kontrolują. Szczególnie istotne dla regulacji emocjonalnej w adolescencji wydają się ogólne poczucie własnej wartości oraz jeden z jego aspektów – ja szkolne. Przekonanie o własnej wartości i sukcesie szkolnym zmniejsza barierę uzewnętrzniania gniewu, jakby chroniły one przed utratą atrakcyjności społecznej.
Keywords
Discipline
Year
Volume
17
Issue
4
Pages
325–333
Physical description
Contributors
 • Department of Psychopathology and Clinical Diagnosis, Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
 • Department of Psychopathology and Clinical Diagnosis, Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland
References
 • Bee H: Psychologia rozwoju człowieka. Zysk i Spółka, Poznań 2004.
 • Branden N, Niebrzydowski L: The Psychology of Self-Esteem. Polish National Council for Self-Esteem, Łódź 1993.
 • Brendgen M, Boivin M, Vitaro F et al.: Linkages between children’s and their friends’ social and physical aggression: evidence for a gene-environment interaction? Child Dev 2008; 79: 13–29.
 • Chmura-Rutkowska I: Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy. Forum Oświatowe 2012; 24: 41–73.
 • Coopersmith S: Studies in self-esteem. Sci Am 1968; 218: 96–107.
 • Demirdag S: Classroom management and students’ self-esteem: creating positive classrooms. Educ Res Rev 2015; 10: 191–197.
 • Dhal A, Bhatia S, Sharma V et al.: Adolescent self-esteem, attachment and loneliness. J Indian Assoc Child Adolesc Ment Health 2007; 3: 61–63.
 • Dymek M: Wartości maturzystów a poziom samoakceptacji – implikacje społeczne. Edukacja 1997; 2: 66–75.
 • Dzwonkowska I, Lachowicz-Tabaczek K, Łaguna M: Samoocena i jej pomiar: polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.
 • Grabowiec A: Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Grzelak JŁ, Nowak A: Wpływ społeczny. In: Strelau J (ed.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Vol. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005: 187–204.
 • Hobfoll SE: Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 • Hottowy A: Styl życia i zachowania zdrowotne jako ważne wyznaczniki zdrowia dzieci i młodzieży. In: Pilecka W (ed.): Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011: 146–156.
 • Jakubik M: Poczucie własnej wartości a uspołecznienie i radzenie sobie ze stresem u dzieci w okresie szkolnym. Sztuka Leczenia 2014; 28: 51–52.
 • Jasielska A: Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną. Forum Oświatowe 2009; 21: 71–87.
 • Juczyński Z: Inwentarz Poczucia Własnej Wartości – CSEI S. Coopersmitha. In: Oleś M (ed.): Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej osobowości. Vol. 6: Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005: 153–187.
 • Kołodziejczyk J: Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Kraków 2004.
 • Korcz I: Poczucie własnej wartości jako klucz do rozwoju potencjału ludzkiego, osiągania prawdziwych sukcesów i szczęścia. In: Pęczkowski R (ed.): Polski system edukacji po reformie 1999 roku: stan, perspektywy, zagrożenia. Vol. 3, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2005: 377–385.
 • Korzeń R: Nowa charakterystyka psychometryczna Inwentarza Oceny Płci Psychologicznej (IPP). Stud Psychol 2006; 6: 37–50.
 • Krakowiak P, Łukaszewska B: Samoocena pracowników w instytucjach edukacyjnych i pomocowych a ich działalność pomocowa. Paedagogia Christiana 2015; 35: 273–293.
 • Leary M: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Lewandowska-Kidoń T, Wosik-Kawala D: Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 • Manning WD, Giordano PC, Longmore MA et al.: Adolescent dating relationships and the management of risk. Paper presented at the annual meeting of the Population Association of America, San Francisco 2006.
 • Obuchowska I: Adolescencja. In: Harwas-Napierała B, Trempała J (eds.): Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia. Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000: 163–185.
 • Ogińska-Bulik N, Juczyński Z: Skala Ekspresji Gniewu – SEG. In: Juczyński Z (ed.): Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 214–219.
 • Pankowska D: Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 • Radochoński M: Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 • Sameroff A (ed.): The Transactional Model of Development: How Children and Context Shape Each Other. American Psychological Association, Washington 2009.
 • Shapka JD, Keating DP: Structure and change in self-concept during adolescence. Can J Behav Sci 2005; 37: 83–96.
 • Temel F, Aksoy AB: Ergen ve gelişimi. Yetişkinliğe ilk adim [Adolescent and development. First step to adolescence]. Nobel Akademik Yayincilik, Ankara 2001.
 • Trzebińska E: Psychologia pozytywna. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Wilczyńska A, Mazur M: Gniew i empatia a poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym u młodzieży. Psychol Społ 2013; 8: 191–202.
 • Zbonikowski A: Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. In: Hirszel K, Szczepanik R, Zbonikowski A et al. (eds.): Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Difin, Warszawa 2010: 13–24.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2406df45-3a6a-43fe-aa1c-76a1871d7a77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.