PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 2 | 137–144
Article title

Realizacja wytycznych podaży witamin D i K w populacji niemowląt mieszkających w środowisku miejskim na Górnym Śląsku, w różnym czasie od ich wprowadzenia

Content
Title variants
EN
Implementation of vitamins D and K supply guidelines at various times since their introduction in infant population of urban agglomeration in Upper Silesia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Suplementację niektórych witamin określają szczegółowe wytyczne, w tym podaż witaminy D (wit. D) od okresu noworodkowego do starości (2009 r.) oraz podaż witaminy K (wit. K) noworodkom i niemowlętom (2007 r.). Celem pracy jest ocena realizacji tych wytycznych u niemowląt mieszkających w aglomeracji miejskiej na Górnym Śląsku, w różnym czasie od ich wprowadzenia. MATERIAŁ I METODY Badaniem ankietowym objęto matki 6–12-miesięcznych niemowląt, mieszkające w Bytomiu (80,5%), Radzionkowie i Piekarach Śląskich. Uczestniczyło w nim 149 matek – 100 w latach 2009/2010 (grupa I) i 49 w 2013 r. (grupa II). U niemowląt nie występowały choroby wymagające modyfikacji podaży witamin. Indywidualnie oceniano podaż tych witamin w każdym miesiącu życia niemowlęcia, w odniesieniu do rodzaju żywienia (naturalnego lub sztucznego) oraz do rekomendacji podaży wit. D (2009) i wit. K (2007). Wyniki porównano statystycznie (test niezależności chi2 Pearsona oraz dwustronny test dokładny Fishera). WYNIKI Stwierdzono lepszą realizację zaleceń podaży wit. D w grupie II – zarówno u niemowląt karmionych piersią, jak i żywionych sztucznie. Właściwa podaż wit. K niemowlętom karmionym piersią była znamiennie częstsza także w grupie II. Jednocześnie znamiennie częstsze było też podawanie wit. K niemowlętom karmionym sztucznie. WNIOSKI 1. Mimo upływu kilku lat od wprowadzenia obowiązkowych zaleceń podaży wit. D i K, część niemowląt w środowisku miejskim na Górnym Śląsku nie otrzymuje ich zgodnie z zaleceniami. Dłuższy okres obowiązywania zaleceń skutkuje poprawą ich przestrzegania. 2. Ze względu na duże znaczenie prozdrowotne wit. D i K, ich suplementacja u niemowląt powinna być dokładnie monitorowana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
EN
INTRODUCTION The supplementation of some vitamins is set by specific guidelines. They include the supply of vitamin D from the neonatal period to old age (2009) and vitamin K to neonates and infants (2007). The aim of the study is to assess the implementation of these guidelines at various times since their introduction among infants of the urban agglomeration in Upper Silesia. MATERIALS AND METHODS The survey study was conducted among mothers of infants 6 to 12 months old, living in an urban agglomeration. The questionare was filled in by 149 mothers – 100 mothers in 2009/2010 (group I) and 49 in 2013 (group II). An individual evaluation of vitamin D and K intake in each month of life, with regard to the manner of feeding and to the principles of the practice guidelines for vitamins intake, was done. The results were analyzed statistically. RESULTS Better compliance with the principles of guidelines concerning vitamin D intake was found among breastfed and in milk formulafed infants from group II. Proper vitamin K intake by breastfed infants was significantly more frequent in group II. In this group, among milk formulafed infants, needless vitamin K supplementation was more frequently applied. CONCLUSIONS 1. In spite of the introduction of obligatory guidelines for vitamin D and K supplementation a few years ago, some infants in the urban agglomeration of Upper Silesia do not receive them properly. The longer period of time the practice guidelines are obligatory, the better compliance with the recommendations is. 2. Since vitamin D and K are of great significance for human health, their supplementation in infants should be under precise control
Discipline
Year
Volume
68
Issue
2
Pages
137–144
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Batorego 15 41-902 Bytom tel. +48 32 786 14 98, 281 59 39
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
 • Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Charzewska J., Chlebna-Sokół D., Chybicka A. i wsp. Aktualne (2009) polskie zalecenia zespołu ekspertów dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D. Med. Prakt. Pediatr. 2010; 1: 40–45.
 • 2. Dobrzańska A., Charzewska J., Chlebna-Sokół D. i wsp. Suplementacja witaminą D – praktyczny schemat postępowania profilaktycznego i terapeutycznego. Probl. Med. Rodz. 2009; 29(4): 45–49.
 • 3. Czech-Kowalska J., Dobrzańska A. Profilaktyka osteopenii wcześniaków. Przew. Lek. 2008; 2(104): 57–62.
 • 4. Doroszko A., Gronkowicz E., Niedzielska E. Wskazania i bezpieczeństwo stosowania preparatów witaminy D w okresie laktacji. Pediatr. Pol. 2008; 83: 111–113.
 • 5. Burgaz A., Orsini N., Larsson S.C., Wolk A. Blood 25-hydroxyvitamin D concentration and hypertension, a meta-analysis. J. Hypertens. 2011; 29: 636–645.
 • 6. Pappa H.M., Gordon C.M., Saslowsky T.M. i wsp. Vitamin D status in children and young adults with inflammatory bowel disease. Pediatrics 2006; 118: 1950–1961.
 • 7. Khan H., Kunutsor S., Franco OH, Chowdhury R. Vitamin D, type 2 diabetes and other metabolic outcomes a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Proc. Nutr. Soc. 2012; 30: 1–9.
 • 8. Boucher B.J. Is vitamin D status relevant to metabolic syndrome? Dermatoendocrinol 2012; 4: 212–224.
 • 9. Hewison M. Vitamin D and immune function: autocrine, paracrine or endocrine? Scand. J. Clin. Lab. Invest. (suppl) 2012; 243: 92–102.
 • 10. Socha J., Kamińska-Gocał D., Socha P. Wit. K – optymalizacja podaży. Stand. Med. Pediatr. 2011; 8: 397–402.
 • 11. Dobrzańska A., Helwich E., Lukas W. i wsp. Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. Stand. Med. Pediatr. 2007; 4: 6–8.
 • 12. Kwinta P., Mitkowska Z., Pietrzyk J., Lauterbach R., Olechowski W., Żelichowski M. Kontrowersje w pediatrii – debata ekspertów. Jak optymalnie zapobiegać krwawieniom z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt? Med. Prakt. Pediatr. 2008; 1: 21–32.
 • 13. Wanke M., Ruszczyński M., Horvath A. Suplementacja witamin K i D – aktualne zalecenia u dzieci. Klin. Pediatr. 2009; 17: 341–344.
 • 14. Czech-Kowalska J., Dobrzańska A. Profilaktyka krwawienia z niedoboru witaminy K w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Stand. Med. Pediatr. 2007; 4: 204–210.
 • 15. Płudowski P., Karczmarewicz E., Chlebna-Sokół D. i wsp. Witamina D: Rekomendacje dawkowania w populacji osób zdrowych oraz w grupach ryzyka deficytów – wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r. Stand. Med. Pediatr. 2013; 10: 573–578.
 • 16. Collier S., Fulhan J., Duggan Ch. Nutrition for the pediatric office: update on vitamins, infant feeding and food allergies. Curr. Opin. Pediatr. 2004; 16: 314–320.
 • 17. Leaf A.A. Vitamins for babies and young children. Arch. Dis. Child. 2007; 92: 160–164.
 • 18. Jessiman T., Cameron A., Wiggins M., Lucas P.J. A qualitative study of uptake of free vitamins in England. Arch. Dis. Child. 2013; 98: 587–591.
 • 19. Dobrzańska A., Czech-Kowalska J. Profilaktyka krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. Med. Prakt. Pediatr. 2008; 1 (wydanie specjalne): 34–37.
 • 20. Prochowska A., Chlebna-Sokół D. Stan zaopatrzenia w witaminę D noworodków urodzonych przedwcześnie oraz urodzonych o czasie. Endokrynol. Pediatr. 2012; 11: 45–49.
 • 21. Stolarczyk A., Szott K., Socha P. Ocena sposobu żywienia niemowląt w wieku 6 i 12 m.ż. w populacji polskiej w odniesieniu do zaleceń Schematu Żywienia Niemowląt z 2007 r. Stand. Med. Pediatr. 2012; 9: 545–551.
 • 22. Witkowska A., Ołdakowska A., Pawikowska M., Kołba M., Zalewski B.M., Ruszczyński M. Przestrzeganie przez matki aktualnych zaleceń dotyczących suplementacji witaminy K – badanie ankietowe. Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2012; 14(4): 143–146.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-23a366c6-38cf-4477-ba36-7f266f826ba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.