PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 2 | 100-110
Article title

Poziom inteligencji emocjonalnej u młodocianych pacjentów dokonujących samouszkodzeń

Content
Title variants
EN
Level of emotional intelligence in adolescent self-harming patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Self-aggressive behaviours among adolescents are an increasing problem for psychiatric treatment. The presented research addresses the issue of emotional intelligence as an underlying cause of self-injury. A Two-Scale Inventory of Emotional Intelligence (DINEMO) and Self-Injury Rating Questionnaire were applied to the group of 70 adolescent patients (age range 14-18) hospitalized in the Central Clinical Hospital in Lodz, with the history of at least 1 self-injury incident since hospital admission. The analysis demonstrates that patients with more than 4 self-injury incidents have on average a higher level of emotional intelligence, in comparison to patients with sporadic self-mutilation incidents. This dependency was more pronounced for females than males. The authors conclude that self-injury interventions in adolescent patients should be focused on enhancing the emotional competencies rather than symptomatic treatment.
PL
W perspektywie ostatnich kilku lat obserwuje się znaczne nasilenie zjawiska zachowań autoagresywnych u młodzieży. Szereg autorów wciąż poszukuje uwarunkowań tych działań. W pracy analizowano emocjonalne podłoże zachowań autoagresywnych. Celem badania było określenie poziomu inteligencji emocjonalnej u młodocianych pacjentów dokonujących samouszkodzeń, autorzy uwzględniali przy tym płeć badanych oraz liczbę samouszkodzeń. Do badania wykorzystano Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO oraz Kwestionariusz do oceny samouszkodzeń - specjalnie skonstruowany na potrzeby zaplanowanych badań. Grupę badaną stanowiło 70 pacjentów w wieku 14-18 lat, hospitalizowanych w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, u których stwierdzono występowanie co najmniej jednego samouszkodzenia po przyjęciu do szpitala. Wyniki uzyskane w pracy pokazują, że badani pacjenci, którzy dokonali więcej niż 4 samouszkodzeń (SU>4), wykazują istotnie wyższy poziom inteligencji emocjonalnej niż ci uszkadzający się epizodycznie. Prezentowane analizy wykazały również, że w zakresie ogólnego poziomu inteligencji emocjonalnej podgrupa samouszkadzających się dziewcząt uzyskała istotnie wyższe wyniki niż podgrupa chłopców. Wyniki badań przedstawione w pracy pozwalają wnioskować, że samouszkodzeń nie należy wyłącznie leczyć jako objawu, lecz trzeba oddziaływać na czynniki je warunkujące. Konstruowanie strategii terapeutycznych powinno podążać w kierunku wzmacniania samoświadomości emocjonalnej, czyli zwiększania kompetencji emocjonalnych młodocianych pacjentów.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
100-110
Physical description
Contributors
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
References
 • 1. Suchańska A.: Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998.
 • 2. Favazza A.R.: Bodies under Siege: Self-mutilation and Body Modification in Culture and Psychiatry. Wyd. 2, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1996.
 • 3. Hawton K., Rodham K., Evans E., Weatherall R.: Deliberate self harm in adolescents: self report survey in schools in England. BMJ 2002; 325:1207-1211.
 • 4. Favazza A.R.: The coming of age of self-mutilation. J. Nerv. Ment. Dis. 1998; 186: 259-268.
 • 5. Kinecka J.: W labiryncie emocji. O samouszkodzeniach, regulacji emocji i psychoanalizie. W: Suchańska A., Wycisk J. (red.): Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • 6. Salovey P., Sluyter D.J. (red.): Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.
 • 7. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina, Poznań 1997.
 • 8. Bradberry T, Greaves J.: Podręcznik inteligencji emocjonalnej. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • 9. Muehlenkamp J.J.: Self-injurious behavior as a separate clinical syndrome. Am. J. Orthopsychiatry 2005; 75: 324-333.
 • 10. Chapman A.L., Dixon-Gordon K.L.: Emotional antecedents and consequences of deliberate self-harm and suicide attempts. Suicide Life Threat. Behav. 2007; 37: 543-552.
 • 11. Wycisk J.: Okaleczanie ciała. Wybrane uwarunkowania psychologiczne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • 12. Hawton K., Fagg J., Simkin S. i wsp.: Trends in deliberate self-harm in Oxford, 1985-1995. Implications for clinical services and the prevenion of sucide. Br. J. Psychia-ry 1997; 171: 556-560.
 • 13. Matczak A., Jaworowska A.: Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2006.
 • 14. Wycisk J.: Samouszkodzenia umiarkowane - charakterystyka zjawiska. W: Suchańska A., Wycisk J. (red.): Samouszkodzenia. Istota, uwarunkowania, terapia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • 15. Gratz K.L.: Targeting emotion dysregulation in the treatment of self-injury. J. Clin. Psychol. 2007; 63:1091-1103.
 • 16. Gmitrowicz A., Jabłkowska K., Krzekotowska A.: Cechy osobowości i poziom inteligencji emocjonalnej młodocianych pacjentów dokonujących samouszkodzeń. Psychiatria i Psychoterapia 2006; 2:17.
 • 17. Phillips K.F.V, Power M.J.: A new self-report measure of emotion regulation in adolescents: The Regulation of Emotions Questionnaire. Clinical Psychology and Psychotherapy 2007; 14:145-156.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-2368a115-6e9c-4894-a336-cfd6794cbef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.