PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 64 | 5-6 | 23-30
Article title

Jakość życia pacjentów dializowanych i po przeszczepie nerek

Content
Title variants
EN
Quality of life of patients on dialysis and after renal transplantation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Przewlekła choroba nerek znacząco wpływa na jakość życia chorego. Coraz doskonalsze metody leczenia, głównie substytucyjnego, takie jak dializoterapia i transplantacja, pozwalają obecnie wydłużyć życie pacjentom z niewydolnością nerek. Głównym celem terapii nerkozastępczej jest jednak nie tylko przedłużenie życia pacjentów, ale również poprawa jego jakości. CEL PRACY Celami pracy były ocena jakości życia pacjentów dializowanych i pacjentów będących po przeszczepie nerki, wyznaczenie czynników, które wpływają na ocenę jakości życia w obu badanych grupach oraz porównanie jakości życia w grupach w zależności od płci, wieku i wykształcenia. MATERIAŁ I METODY Badanie zostało przeprowadzone na podstawie kwestionariusza WHOQOL- Bref (WHO Quality of Life – BREF) w grupie 40 pacjentów po przeszczepie nerki (20 kobiet i 20 mężczyzn) w przedziale wiekowym 22–64 lat w średnim wieku 46 lat ± 13 oraz w grupie 80 pacjentów poddawanych hemodializie (40 kobiet i 40 mężczyzn) w przedziale wiekowym od 22 do 76 lat w średnim wieku 60 lat ± 12. WYNIKI I WNIOSKI Pacjenci po przeszczepie nerki lepiej ocenili jakość swojego życia w obrębie wszystkich badanych dziedzin w porównaniu do pacjentów dializowanych. Czynnikiem socjodemografi cznym, który w największym stopniu determinował ocenę jakości życia w obu badanych grupach, była płeć. Kobiety lepiej oceniały jakość swojego życia w porównaniu do badanych mężczyzn. Ocena jakości życia w grupie pacjentów po przeszczepie nerki dobrowykazała, że młodsi pacjenci (22–34 lata) wyżej ocenili jakość swojego życia. W obu badanych grupach wykształcenie nie miało wpływu na ocenę jakości życia.
EN
BACKGROUND Chronic kidney disease have a signifi cant impact on patient quality of life. The main aim of renal replacement therapy is not only extend life for patients, but also improve its quality. AIM OF THE STUDY The objectives of this study was evaluation of the quality of life of dialysis patients and after kidney transplantation, identifi cation of factors that aff ect the most essential quality of life scores in both groups and compare the quality of life in groups based on gender, age and education. MATERIAL AND METHODS The study was conducted on the basis of a questionnaire WHOQOL-Bref among 40 renal transplant patients (20 women and 20 men) aged from 22 to 64 years (the average was 46 years ± 13) and 80 patients undergoing hemodialysis (40 women and 40 men) aged from 22 to 76 years (the average was 60 years ± 12). RESULTS AND CONCLUSIONS Patients after kidney transplantation better rated their quality of life than dialysis patients across all surveyed areas. Socio-demographic factor, which is the greatest determined the quality of life scores in both groups was gender. In both groups, women better assess their quality of life. Age infl uence on the assessment of quality of life in patients after kidney transplantation: the younger patients (22–34 years), the higher rated quality of life. In both groups training does not aff ect the assessment of quality of life.
Discipline
Year
Volume
64
Issue
5-6
Pages
23-30
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studentka uzupełniających studiów magisterskich
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych SUM, 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7, tel./fax +48 32 281 21 22
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Hryszko T., Barczyk M., Mazerska M., Kalinowski M., Wakuluk R., Brzósko Sz., Myśliwiec M. Jakość życia związana ze zdrowiem przewlekle hemodializowanych. Nefrologia i dializoterapia polska 2003, 7, 1, 45–48.
 • 2. Rutkowski B. red. Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Via Medica, Gdańsk 2008.
 • 3. Sapilak B.J., Kurpas D., Steciwko A., Melon M. Czy jakość życia jest istotna dla chorych dializowanych? Na podstawie 3-letniej obserwacji pacjentów. Problemy lekarskie 2006, 45,3 :89–93.
 • 4. Manitius J., Sulikowska B. Wpływ leczenia farmakologicznego na jakość życia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Nefrologia i dializoterapia polska 2001, 5,2,67–69.
 • 5. Hryszko T., Myśliwiec M. Jakość życia chorych dializowanych. Nefrologia i dializoterapia polska 2000, 4,2, 73–76.
 • 6. Sapilak B.J., Kurpas D., Steciwko A., Melon M. Ocena jakości życia chorych przewlekle leczonych nerko zastępczo pry użyciu kwestionariusza KDQOL – SF – różnice między populacją pacjentów polskich i amerykańskich – na podstawie badań własnych. Family Medicine & Primary Care Review 2005, 7, 3, 646-652.
 • 7. Wójcicka M., Korabiewska I., Tylka J. Jakość życia pacjentów po przeszczepieniu nerki. Fizjoterapia Polska 2007,4, 7, 409–418.
 • 8. www.who.int
 • 9. Żelichowski M. Aspekty prawne transplantacji. Medycyna Praktyczna 2009,1.
 • 10. Afeltowicz Z. Stan psychiczny chorych dializowanych. Jakość życia osób dializowanych. Dializoterapia w codziennej praktyce 1994.
 • 11. Milutinovic D., Hadzi-Djokic J., Blagojevic- Lazic R. Quality of life after kidney transplantation. Acta Chir. Iugosl. 1999.
 • 12. Reimer J., Franke G. H., Lutkes P. Quality of life in patients before and after kidney transplantation. Psychother. Psychosom Med. Psychol. 2002.
 • 13. Overbeck I., Bartels M., Decter O. Changes quality of life after renal transplantation. Transplant. Proc. 2005.
 • 14. Stefanovic V., Milojkovic M. Eff ects of physical exercise in patients with end stage renal failure, on dialysis and renal transplantation: current status and recommendations. Int J Artif Organs 2005.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-228f3cc8-ba3c-49eb-8fa6-d4116642efaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.