PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 6 | 1 | 29-34
Article title

Wpływ niepełnosprawności intelektualnej na wysklepienie podłużne oraz symetrię obciążenia bocznej i przyśrodkowej strony stopy

Content
Title variants
EN
The influence of intellectual disability on longitudinal arching and symmetry of lateral and medial load of the foot
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W populacji osób niepełnosprawnych intelektualnie (ID) obserwuje się częste występowanie deformacji w układzie kostnym oraz problemy ortopedyczne dotyczące także stóp. Wiążą się one ze zmianą obciążenia poszczególnych stref podeszwowej strony stopy, co nie tylko wpływa na pogorszenie jej funkcjonalnej sprawności, ale często przyczynia się do dyskomfortu, dolegliwości bólowych oraz predysponuje do rozwoju niekorzystnych zmian w wyższych segmentach ciała. Celem badań była ocena wpływu niepełnosprawności intelektualnej o etiologii innej niż zespół Downa na wysklepienie podłużne oraz symetrię obciążenia bocznej i przyśrodkowej strony stopy. Materiał i metody: Badaniami objęto 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, o średniej wieku 23 lata oraz 44 młode pełnosprawne osoby, o średniej wieku 20,8. Głównym narzędziem pomiarowym służącym do oceny wysklepienia oraz obciążenia poszczególnych stref w obrębie stopy była platforma barorezystywna BTS P-WALK. Pomiar obejmował analizę w warunkach statyki i trwał 30s. Wyniki: Porównanie obu grup wykazało brak znaczącego zróżnicowania w zakresie obciążenia przyśrodkowej i bocznej części przodo– i tyłostopia. Wśród osób z ID prawidłowe wysklepienie stopy zaobserwowano u 52,6 % badanych w obrębie stopy prawej i 57,9 % stopy lewej, natomiast w grupie porównawczej u 56,9 % zarówno w stopie prawej, jak i lewej. Osoby niepełnosprawne intelektualnie charakteryzowały się częstszym występowaniem płaskostopia w stosunku do osób pełnosprawnych. Stopę wydrążoną częściej obserwowano u pełnosprawnych badanych niż u osób z ID. Wnioski: U osób z niepełnosprawnością intelektualną o etiologii innej niż zespół Downa płaskostopie diagnozuje się częściej niż u pełnosprawnych rówieśników nie różniących się masą ciała i wartością BMI. Niepełnosprawność intelektualna jest związana z większym obciążeniem przyśrodkowej części przodostopia.
EN
Background: In the population of people with intellectual disabilities (ID) there is a frequent occurrence of bone deformities and orthopedic problems affecting the feet as well. They are associated with a change of the loading of the feet. It affects the deterioration of the functional efficiency of the feet, often contributes to discomfort, pain and predisposes to the development of adverse changes in the upper body segments. The aim of the study was to assess the impact of intellectual disability in participants with aetiology other than Down’s syndrome on longitudinal arching and symmetry of lateral and medial load of the foot. Materials and methods: There were 38 participants with mild and moderate intellectual disability, with an average age of 23 years and 44 young non-disabled people with an average age of 20.8 under research. The main measurement tool used to assess the arching and loading the foot zones was the BTS P-WALK platform. The measurement included analysis in terms of statics and lasted 30s. Results: The comparison of both groups showed no significant differentiation in the medial and lateral load of the forefoot and rearfoot. Among people with ID correct arches of the feet were observed in 52.6% of participants in the right foot and 57.9% of the left foot, while in the control group in 56.9% in both the right and left foot. People with intellectual disabilities were characterized by a higher rate of flatfoot in relation to the control group. The hollow foot was more frequently observed in control group than in people with ID. Conclusions: In people with intellectual disabilities with aetiology other than Down’s syndrome, flat feet are diagnosed more often than in healthy peers who do not differ in body weight and BMI. Intellectual disability is associated with a greater loading of the medial part of the forefoot.
Year
Volume
6
Issue
1
Pages
29-34
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia, State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia, State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia, State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Sciences, Poland
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Ochrony Zdrowia, State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Sciences, Poland
References
 • 1. Pietras, T., Witusik, A., Panek, M., Kuna, P. & Górski P. (2012). Problemy zdrowia somatycznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: K. Bobińska, K. Pietras & P. Gałecki (red.) Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław: Continuo.
 • 2. Cooper, S.A., Melville, C., & Morrison, J. (2004). People with intellectual disabilities. British Medical Journal, 329, 414-415.
 • 3. Marchewka, A. (2005). Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej. Kraków: Studia i monografie nr 34. AWF - Kraków.
 • 4. Sohler, N., Lubetkin, E., Levy, J., Soghomonian, C., & Rimmerman, A. (2009). Factors associated with obesity and coronary heart disease in people with intellectual disabilities. Social Work in Health Care, 48(1), 76-89.
 • 5. Concolino, D., Pasquzzi, A., Capalbo, G., Sinopoli, S., & Strisciuglio, P. (2006). Early detection of podiatric anomalies in children with Down syndrome. Acta Paediatrica, 95(1), 17-20.
 • 6. Lim, P.Q., Shields, N., Nikolopoulos, N., Barrett, J.T., Evans, A.M., Taylor, N.F., & Munteanu, S.E. (2015). The association of foot structure and footwear fit with disability in children and adolescents with Down syndrome. Journal of foot and ankle research, 8(1), 4.
 • 7. Calvo-Lobo, C., Ramos García, A., Losa Iglesias, M.E., López-López, D., Rodríguez-Sanz, D., Romero-Morales, C., & Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R. (2018). The Relationship between Shoe Fitting and Foot Health of Persons with Down Syndrome: A Case Control Study. International journal of environmental research and public health, 15(5), 983.
 • 8. Prasher, V. P., Robinson, L., Krishnan, V.H.R., & Chung, M.C. (1995). Podiatric disorders among children with Down syndrome and learning disability. Developmental Medicine & Child Neurology, 37(2), 131-134.
 • 9. Brügger, A. (2000) Lehrbuch der funktionellen Störungen des Bewegungssystems. Brugger-Verlag. Zollikon/Benglen;112-119.
 • 10. Menz, H.B. & Munteanu, S.E. (2005). Validity of 3 clinical techniques for the measurement of static foot posture in older people. J Orthop Sports Phys Ther., 35, 479–486.
 • 11. Queen, R.M., Mall, N.A., Hardaker, M. & Nunley, J.A. (2007) Describing the medial longitudinal arch using footprint indices and a clinical grading system. Foot Ankle Int., 28, 456–462.
 • 12. Menz, H. B., Fotoohabadi, M. R., Wee, E., & Spink, M. J. (2012). Visual categorisation of the arch index: a simplified measure of foot posture in older people. Journal of foot and ankle research, 5(1), 10.
 • 13. Puszczałowska-Lizis, E. & Kwolek, A. (2011). Częstość występowania płaskostopia podłużnego u młodzieży akademickiej w świetle różnych technik opracowania planktogramu. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 3, 305-314.
 • 14. Otsuka, R., Yatsuya, H., Miura, Y., Murata, C., Tamakoshi, K., Oshiro, K., ... & Kobayashi, A. (2003). Association of flatfoot with pain, fatigue and obesity in Japanese over sixties. [Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health, 50(10), 988-998.
 • 15. Munro, B.J. & Steele, J.R. (1998) Foot-care awareness. A survey of persons aged 65 years and older. J Am Podiatr Med Assoc. 88(5):242–48.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-223e871c-89fa-43b5-8e1c-c596c283e87e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.