PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 18 | 3 | 47-55
Article title

Wpływ warunków meteorologicznych na organizm człowieka

Content
Title variants
EN
Influence of meteorological factors on human body
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Warunki meteorologiczne oddziałują na organizm człowieka w sposób ciągły, prowadząc do szeregu reakcji fizjologicznych i behawioralnych. W dużej mierze to właśnie warunki meteorologiczne kształtowały cywilizacje, sposób ich życia, architekturę i sztukę. W dzisiejszych czasach, w których obserwowane są dynamiczne zmiany klimatu oraz częste i gwałtowne anomalie pogodowe, warunki meteorologiczne stają się czynnikiem bezpośrednio wpływającym na jakość życia, a niejednokrotnie zagrażają zdrowiu człowieka. W tym zakresie szczególnego znaczenia nabierają fale upałów i chłodu, których efektem jest gwałtowny wzrost umieralności. Duże znaczenie mają również znaczne między dobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego, które prowadzą do gorszego samopoczucia oraz skłonności do zachowań agresywnych lub osłabienia zdolności koncentracji. Z powodu coraz częściej pojawiających się powyższych anomalii pogodowych coraz liczniejsza grupa ludzi jest narażona na skutki ich oddziaływania, szczególnie wrażliwą grupą są osoby w podeszłym wieku. Istotne z tego względu jest stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi wraz z przekazaniem rzetelnej informacji jak skutecznie zabezpieczyć się przed ich wpływem. W pracy przedstawiono mechanizm oddziaływania na organizm człowieka wysokich i niskich temperatur, aż do stanu bezpośrednio zagrażających życiu. Dokonano również opisu skutków zdrowotnych wpływu znacznych zmian między dobowego ciśnienia atmosferycznego.
EN
Meteorological conditions have an impact on the human body on a permanent basis and lead to numerous of physiological and behavioural reactions. To a large extent, the meteorological conditions have shaped the civilisations, way of life, architecture and art. Nowadays, where dynamic changes of climate and frequent and violent weather anomalies are observed, the meteorological conditions are becoming a factor which directly influence the quality of life and which are often hazardous to the human health. In this range, heat and cold waves which cause a rapid increase in mortality are of the significant importance. Large diurnal changes in atmospheric pressure which lead to a worse well-being and tendency to aggression or weakened concentration are also significant. Due to more frequent weather anomalies, more and more people is exposed to the weather’s effects and elderly people constitute the most endangered group. In this regard, it is crucial to create an early warning system for unfavourable meteorological conditions altogether with providing a thorough information regarding the way of an effective protection against their influence. The mechanism of the impact of high and low temperatures to the human body has been presented in the thesis, including the life-threatening condition. A description of health effects of the influence of significant changes of the diurnal atmospheric pressure has been also provided.
Contributors
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
References
 • 1. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K.: Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. Przegląd Geograficzny 2010, 82: 5-48.
 • 2. Maarten K.: The impacts of climate change on the risk of natural disasters. Disasters 2006; 30: 5-18.
 • 3. Diaz J.H.: The influence of global warming on natural disasters and their public health outcomes. Am J Disaster Med 2007; 2: 33-42.
 • 4. Höppe P.: Aspects of human biometeorology in past, present and future. Int J Biometeorol 1997; 40:19–23.
 • 5. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B.: Oddziaływanie środowiska atmosferycznego na człowieka [w]: Bioklimatologia Człowieka. Metody i ich zastosowania w badaniach bioklimatu Polski, Kozłowska-Szczęsna T., Państwowa Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Warszawa 1997.
 • 6. Błażejczyk K.: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. Państwowa Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Warszawa 2004.
 • 7. Robinson P.J.: On the Definition of a Heat Wave. J Appl Meteor 2001; 40, 762–775.
 • 8. Flynn A., Mcgreevy C., Mulkerrin E.C.: Why do older patients die in a heatwave? Q J Med 2005; 98:227–229.
 • 9. Bouchama A., Knochel J.P.: Heat Stroke. N Engl J Med 2002; 346:1978-1988.
 • 10. Guzek J.W.: Czynniki chorobotwórcze zewnątrz pochodne [w]: Patofizjologia człowieka w zarysie, Guzek J.W., Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008.
 • 11. Błażejczyk K., Szyguła Z.: Wpływ gorącego otoczenia na zdolność wysiłkową sportowców. Jak przygotować zawodnika do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Sport Wyczynowy 2004; 5-6: 473-474.
 • 12. Kovats R.S., Ebi K.L.: Heatwaves and public health in Europe. European Journal of Public Health, Vol. 16, No. 6, 592–599.
 • 13. Starkel L., Kundzewicz Z.W.: Konsekwencje zmian klimatu dla zagospodarowania przestrzennego kraju. Nauka 2008; 1: 85-101.
 • 14. Kalkstein S.L., Sheridan S.C., Kalkstein A.J.: Heat/Health Warning Systems: Development, Implementation, and Intervention Activities [w]: Biometeorology for Adaptation to Climate Variability and Change Biometeorology, red.: Ebi K.L., Burton I., McGregor G. Springer, 2009; 33-48.
 • 15. www.compusmart.at.ca
 • 16. PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego.
 • 17. Parsons K.: Human Thermal Environments: The Effects of Hot, Moderate, and Cold Environments on Human Health, Comfort and Performance, CRC Press, 2015.
 • 18. Mallet M.L.: Pathophysiology of accidental hypothermia. Q J Med 2002; 95: 775-785.
 • 19. www.stat.gov.pl
 • 20. Epstein E., Anna K.: Accidental hypothermia. BMJ 2006; 332:706.
 • 21. www.statystyka.policja.pl
 • 22. Osczevski R., Bluestein M.: The new wind chill equivalent temperature chart. Bull Amer Meteor Soc 2005; 86, 1453–1458.
 • 23. www.weather.gov
 • 24. Houck P.D., Lethen J.E., Riggs M.W.: Relation of Atmospheric Pressure Changes and the Occurrences of Acute Myocardial nInfarction and Stroke. Am J Cardiol 2005; 96: 45–51.
 • 25. Keller M.C., Fredrickson B.L., Ybarra O.: A Warm Heart and a Clear Head. The Contingent Effects of Weather on Mood and Cognition. Psychol Sci 2005; 16: 724-31.
 • 26. McWilliams S., Kinsella A., O’Callaghan E.: The effects of daily weather variables on psychosis admissions to psychiatric hospitals. Int J Biometeorol 2013; 57(4): 497–508.
 • 27. Koszewska I., Boguszewska L.: Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 323-331.
 • 28. Qiu L., Nixon W.A.: Effects of Adverse Weather on Traffic Crashes: Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the Transportation Research Board 2008; 139-146.
 • 29. Błażejczyk K., 2006, MENEX_2005 – the updated version of man-environment heat exchange model – wersja pdf dostępna on line na stronie internetowej IGiPZ PAN: www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/MENEX_2005.pdf
 • 30. Błażejczyk K., Broede P., Fiala D.: UTCI – nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. Przegląd geograficzny 2010; 82: 1, 49–71.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-22013305-ed5c-4200-a35d-9ca5b6635853
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.