PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 2 | 15-22
Article title

Assessment of microbiological quality of air in the selected sites situated by the main roads of Kraków

Content
Title variants
PL
Ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w wybranych punktach usytuowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych Krakowa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction. Kraków is one of the most beautiful but
also one of the most crowded Polish cities with large numbers
of cars, pedestrians and cyclists travelling each day.
There has been an increasing concern about the human
exposure to bioaerosols, which can occur, among others,
at the sites characterized by increased dustiness, such
crowded streets. The aim of this study was to evaluate
the microbiological quality of air in the selected sites situated
by the main roads in Kraków. Material and methods.
Air samples were collected in 10 sites located by
the main roads, using a MAS-100 impactor four times
per year. Four microbial groups were enumerated: mesophilic
bacteria, fungi, actinomycetes and staphylococci.
The results were expressed as colony forming units per
m3 of air and compared with Polish Standards concerning
microbiological air quality. Results. The greatest bacterial
and fungal aerosol concentration was observed in autumn,
when atmospheric conditions could have promoted abundance
of those microorganisms. In general, fungi were
the most numerous group of airborne microorganisms,
while staphylococci were the least numerous. The number
of actinomycetes was alarmingly high in all sites. It was
found that seasonal differences in the bioaerosol concentration
were statistically significant and the recorded differences
could have been affected by atmospheric conditions.
Conclusions. The conducted studies showed that
in terms of airborne bacteria and fungi, the air in the
examined locations was microbiologically unpolluted.
However, high numbers of airborne actinomycetes were
observed in all sites, which can cause adverse health effects
in pedestrians or cyclists who are frequently exposed to
bioaerosols by the main routes in Kraków. Statistically
significant variability was found in the prevalence of the
examined microorganisms in different seasons of the year.
PL
Wstęp. Kraków jest jednym z najpiękniejszych i zarazem
jednym z najbardziej zatłoczonych polskich miast,
w którym każdego dnia po ulicach przemieszczają się tysiące
samochodów, a także przechodniów i rowerzystów.
Coraz większe zaniepokojenie budzi problem narażenia
ludzi na aerozol biologiczny, którego podwyższone stężenie
może wystąpić między innymi w zapylonych miejscach,
takich jak zatłoczone ulice. Z tego powodu, celem badań
była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza w wybranych
punktach przy głównych szlakach komunikacyjnych
Krakowa. Materiał i metody. Próbki powietrza pobierano
w 10 punktach umiejscowionych wzdłuż głównych dróg,
czterokrotnie w ciągu roku, przy użyciu impaktora MAS-
100. Oznaczono liczebność czterech grup mikroorganizmów
– bakterii mezofilnych, grzybów, promieniowców
i gronkowców. Wyniki wyrażono jako jednostki tworzące
kolonie w m3 powietrza i porównano z Polskimi Normami
dotyczącymi jakości mikrobiologicznej powietrza atmosferycznego.
Wyniki. Najwyższe stężenie bioaerozolu bakteryjnego
i grzybowego stwierdzono jesienią, gdy warunki
atmosferyczne były korzystne dla zwiększonej liczebności
drobnoustrojów w powietrzu. Ogółem, grzyby były najliczniejszą
grupą drobnoustrojów, a najmniej liczną były gronkowce. We wszystkich badanych lokalizacjach liczebność
promieniowców była niepokojąco wysoka. Stwierdzono
istnienie istotnej statystycznie zmienności sezonowej
w stężeniu bioaerozolu, przy czym różnice te mogły
być wynikiem zmiennych warunków atmosferycznych.
Wnioski. Przeprowadzone badania wykazały, że
pod względem stężenia bakterii i grzybów powietrze w badanych
lokalizacjach było mikrobiologicznie czyste. Jednakże
we wszystkich lokalizacjach stwierdzano wysokie
stężenie promieniowców, co może prowadzić do niekorzystnych
skutków zdrowotnych np. u pieszych i rowerzystów,
którzy często narażeni są na kontakt z bioaerozolem,
podróżując wzdłuż głównych dróg w Krakowie.
Stwierdzono istotną statystycznie zmienność liczebności
badanych drobnoustrojów w różnych porach roku.
Contributors
 • Department of Microbiology, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Kraków
 • Department of Microbiology, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Kraków
References
 • 1. Kołwzan B., Adamiak W., Grabas K. i wsp.: Podstawy mikrobiologii w ochronie środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005: 117.
 • 2. Lee J.H., Jo W.K.: Characteristics of indoor and outdoor bioaerosols at Korean high-rise apartment buildings. Environmental Research 2006; 101: 11-17.
 • 3. Bowers R.M., Sullivan A.P., Costello E. i wsp.:Sources of bacteria in outdoor air across cities in the Midwestern United States. Appl. Environ. Microbiol. 2011; 77: 6350-6356.
 • 4. Jacobs R.R.: Risk environments. (w:) Rylander R., Jacobs R.R. (ed.): Organic dusts exposure, effects and prevention. Lewis, USA 1994: 3-15.
 • 5. Lee C.C., Chen M.R., Shih T.S. i wsp.: Exposure assessment on volatile organic compounds (VOCs) for Tollway station workers via direct and indirect approaches. J. Occup. Health 2002; 44: 294-300.
 • 6. http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/iseo/ [downloaded 25.03.2014].
 • 7. Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia – różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005: 610.
 • 8. http://krakow.pl/plan [downloaded 24.06.2014].
 • 9. http://pogoda.ekologia.pl/Archiwum/Archiwum_pogody/Krakow
 • 11. Chen X., Ran P., Ho K. i wsp.: Concentrations and size distributions of airborne microorganisms in Guangzhou during summer. Aerosol Air Qual. Res. 2012; 12: 1336-1344.
 • 12. Operator’s Manual MAS-100TM professional Microbial Air Monitoring System for the Microbiological Testing of Air. Brussels, Belgium.
 • 13. Polska Norma, PN-89/Z-04/04111/02. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie liczby bakterii w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 • 14. Polska Norma, PN-89/Z-04/04111/03. Ochrona czystości powietrza. Badania mikrobiologiczne. Oznaczenie liczby grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym (imisja) przy pobieraniu próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną.
 • 15. Journal of Laws of the Republic of Poland No. 2012, item 1031. Regulation of the Minister of Environment of 24 August 2012 concerning evaluation of substance levels in the air.
 • 16. Morris K.J.: Modern microscopic methods of bioaerosol analysis. (w:) Bioaerosols Handbook. Cox C.S., Wather C.M. (ed.) CRC Press, Boca Raton 1995: 285-313.
 • 17. Paluch J.: Podstawy mikrobiologii przemysłowej. Wydawnictwo Naukowo– Techniczne. Warszawa 1972: 384.
 • 18. Grzyb J., Michałek J., Frączek K. i wsp.: Microbial air contamination on the marketplaces in Krakow. Ecol. Chem. Eng. A. 2012; 19: 267-273.
 • 19. Reponen T.A., Gazenko S.V., Grinshpun S.A. i wsp.: Characteristics of airborne actinomycete spores. Appl. Environ. Microbiol. 1998; 64: 3807-3812.
 • 20. Lloyd A.B. Dispersal of Streptomycetes in air. Microbiology. 1969; 57: 35-40.
 • 21. Kagen S.L., Fink J.N., Schlueter D.P., Kurup V.P. i wsp.: Streptomyces albus: a new cause of hypersensitivity pneumonitis. J. Allergy Clin. Immunol. 1981; 68: 295-299.
 • 22. Hirvonen M.R., Nevalainen a., Makkonen M. i wsp.: Streptomyces spores from mouldy houses induce nitric oxide, TNFx and IL-6 secretion from RAW264.7 macrophage cell line without causing subsequent cell death. Environ. Toxicol. Pharmacol. 1997; 3: 57-63.
 • 23. Cronholm L.S.: Potential health hazards from microbial aerosols in densely populated urban regions. Appl. Environ. Microbiol. 1980; 39 (1): 6-12.
 • 10. Donderski W., Walczak M., Pietrzak M.: Microbiological Contamination of Air within the City of Toruń. Pol. J. Environ. Stud. 2005; 14: 223-230.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-20ebb7cf-b961-400b-a0da-513d241794b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.