Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2009 | 10 | 1 |

Article title

Genetic variability of the μ-opioid receptor influences intrathecal fentanyl analgesia requirements in laboring women

Title variants

PL
Genetyczna zmienność receptora opioidowego μ wpływa na zapotrzebowanie na dokanałową analgezję fentanylem u rodzących kobiet

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poród stanowi jedno z najintensywniejszych doznań bólowych w życiu kobiety. Do analgezji używa się opioidów; cechują się one jednak istotną zmiennością w zakresie skuteczności u poszczególnych osób. Odmiany genetyczne receptora opioidowego μ (ROμ, OPRM1) mogą tłumaczyć różnicę w odpowiedzi na analgezję opioidową. Zaproponowaliśmy hipotezę, według której polimorfizm 304A/G genu OPRM1 wpływa na medianę skutecznej dawki (ED50) fentanylu podawanego dokanałowo w łączonej analgezji podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowej w przebiegu porodu. Do badania w sposób prospektywny włączono pierworódki będące w około 35 tygodniu ciąży (n=224); wykonano u nich genotypowanie polimorfizmu 304A/G. Pacjentki zgłaszające potrzebę blokady centralnej w trakcie porodu włączano do jednego z dwóch badań klinicznych prowadzonych metodą podwójne ślepej próby: w pierwszym z nich dawki przypisywano sekwencyjnie metodą „w górę lub w dół” (grupa przypisania sekwencyjnego, PS; n=50); w odrębnym potwierdzającym badaniu dokonywano losowego przypisania do dawki leku (grupa przypisania losowego, PL; n=97). Skuteczną analgezję przy użyciu fentanylu podawanego dokanałowo definiowano jako analgezję ≥60 min. z oceną słowną natężenia bólu ≤1 (skala od 0 do 10) i porównywano między pacjentkami, będącymi homozygotami pod względem ROμ 304A (Grupa A) i kobietami, które były nosicielkami co najmniej jednego allelu G (Grupa G). Częstość występowania allelu 304G OPRM1 ƒ(-) wyniosła 0,18. W badaniu z PS, ED50 dla fentanylu podawanego dokanałowo wyniosła 26,8 μg (95% CI: 22,7–30,9) w grupie A i 17,7 μg (95% CI: 13,4–21,9) w grupie G (p<0,001; homozygotyczność względem 304A zwiększała ED50 o 1,5 raza). Badanie z PL potwierdziło, że homozygotyczność względem allelu 304A istotnie zwiększa ED50 fentanylu podawanego dokanałowo (27,4 μg w Grupie A i 12,8 μg w Grupie G [p<0,002; 2,1-krotnie]). Wykazaliśmy po raz pierwszy, że wariant 304G ROμ znamiennie zmniejsza ED50 fentanylu podawanego dokanałowo w celu uzyskania analgezji podczas porodu, co wskazuje, że kobiety z wariantem G mogą lepiej reagować na opioidy i wymagać mniejszych dawek leków przeciwbólowych. Przedstawione wyniki dotyczące farmakogenetyki fentanylu podawanego dokanałowo mogą być istotne dla pacjentów, którzy otrzymują opioidy z innych powodów.
EN
Labor initiates one of the most intensely painful episodes in a woman’s life. Opioids are used to provide analgesia with substantial interindividual variability in efficacy. μ-opioid receptor (μ OR, OPRM1) genetic variants may explain differences in response to opioid analgesia. We hypothesized that OPRM1 304A/G polymorphism influences the median effective dose (ED50) of intrathecal fentanyl via combined spinal-epidural for labor analgesia. Nulliparous women were prospectively recruited around 35 weeks gestation (n=224), and genotyped for 304A/G polymorphism. Those requesting neuraxial labor analgesia were enrolled in one of the two double-blinded trials: up-down sequential allocation (SA, n=50) and a separate confirmatory random-dose allocation trial (RA, n=97). Effective analgesia from intrathecal fentanyl was defined by P60 min analgesia with verbal rating score 61 (scale 0–10) and was compared between μ OR 304A homozygotes (Group A) and women carrying at least one 304G allele (Group G). OPRM1 304G allele frequency f(-) was 0.18. Using SA, intrathecal fentanyl ED50 was 26.8 lg (95% CI 22.7–30.9) in Group A and 17.7 μg (95% CI 13.4–21.9) in Group G (p<0.001; 304A homozygosity increased the ED50 1.5-fold). RA confirmed that 304A homozygosity significantly increases intrathecal fentanyl ED50 (27.4 μg in Group A and 12.8 μg in Group G [p<0.002; 2.1-fold]). We demonstrate for the first time that the μ OR 304G variant significantly reduces intrathecal fentanyl ED50 for labor analgesia, suggesting women with the G variant may be more responsive to opioids and require less analgesic drugs. These findings for intrathecal fentanyl pharmacogenetics may have implications for patients receiving opioids in other settings.

Discipline

Journal

Year

Volume

10

Issue

1

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-20d728d2-5978-4c51-aeb6-772f31e36682
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.