Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 15 | 1 | 18-23

Article title

Stygmatyzacja osób chorych psychicznie

Authors

Title variants

EN
The stigma on people with mental illness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stygmatyzacja, inaczej piętnowanie czy etykietowanie, dotyczy osób cierpiących na choroby psychiczne, w szczególności na zaburzenia psychotyczne (w tym schizofrenia) ponieważ, jak wskazują prezentowane w poniższym artykule dane CBOS, schizofrenia piętnuje bardziej niż depresja i budzi więcej pejoratywnych skojarzeń niż ta druga. Konsekwencją stygmatyzacji jest postrzeganie piętnowanych osób jako gorszych, a następnie znaczne upośledzenie ich funkcjonowania w społeczeństwie. Wiele jest teorii wyjaśniających występowanie stygmatyzacji w społeczeństwie, wielokrotnie próbowano zdefiniować pojęcie piętna, określić jego wymiary, funkcje oraz mechanizmy składające się na ten proces. Napiętnowanie powoduje ukrywanie choroby przez dotknięte nią osoby, które mają świadomość występowania stygmatyzacji. (Negatywne przedstawianie chorych psychicznie w telewizji, prasie, celem wzbudzenia sensacji). To piętno dotyczy osób chorujących obecnie lub w przeszłości, a także tych, którzy mieli kontakt z lekarzem psychiatrą. Ową etykietę trudno jest zmienić, nawet po powrocie pacjenta do tzw. „normalności”. Warto przy tym podkreślić rolę indywidualnego podejścia do pacjenta oraz konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie chorób psychicznych. Na proces stygmatyzacji składają się: etykietowanie, stereotypizacja, oddzielenie „nas” od „nich”, utrata statusu społecznego oraz dyskryminacja - opisane w artykule. Piętno społeczne jest zagadnieniem niezwykle istotnym, bowiem ma ono wpływ na chronicyzację zaburzeń, pogorszenie rokowania poprzez wzmożenie stresu u pacjentów oraz często hamuje ono podejmowanie przez nich kroków w kierunku leczenia z obawy przed wykluczeniem społecznym.
EN
Stigma otherwise stigmatizing or labeling applies to people suffering from mental illness, in particular psychotic disorders (including schizophrenia ), because, as shown in the following article presented data CBOS, schizophrenia condemns more than depression, and it raises more pejorative associations than the latter. The consequence of stigma are: treating these patients as inferior people and significant impairment in their functioning in society. There are many theories to explain the existence of stigma in society, recently there have been a lot of trials to define the concept of stigma, to specify the dimensions, functions and mechanisms that make up the process. Stigma causes the hiding of the disease by the affected people, who are aware of the prevalence of stigma. ( Negative presenting with men-tal illness on television, in the press, to the excitation of sensation ). This stigma affects people suffering mental illness today or in the past, as well as those who had contact with a psychiatrist. That label is difficult to change, even after the patient's return to the so-called " Normality ". It is worth to highlighting the role of the individual approach to the patient and the need to educate the public on mental illness. The process consists of stigma - labeling, stereotyping, separating " us" from "them", the loss of social status and discrimination - as described in the article. Social stigma is an issue extremely important, because it makes disorders very chronic, worsening the prognosis by enhancing stress in patients and often inhibit it by making them step towards treatment for fear of social exclusion.

Discipline

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

18-23

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • 1. Jarema M. Leksykon schizofrenii. Poznań; Termedia Wydawnictwa Medyczne:2010.
 • 2. Grzywa A. Piętno choroby psychicznej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. Via Medica: 2004; (4): 149-153.
 • 3. Grzywa A. Magiczna wizja świata. Warszawa; ENETEIA: 2010.
 • 4. Jarema M., Rabe-Jabłońska J. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa; PZWL: 2011.
 • 5. Świtaj P. Doświadczanie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Warszawa; Instytut Psy- chiatrii i Neurologii: 2008.
 • 6. Stephan W.G., Stephan C.W. Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk; GWP: 2007.
 • 7. Jackowska E. Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób choru- jących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psycholo- giczne. Psychiatria Polska. XLIII (6): 655-670.
 • 8. Zimbardo P. Psychologia i życie. Warszawa; PWN: 2009, s. 606-607.
 • 9. Grzywa A. Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu. Lublin; CZELEJ: 2009.
 • 10. CBOS. Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psy- chicznie. Komunikat z badań. Warszawa; 2005.
 • 11. Kępiński A. Schizofrenia. Warszawa; PZWL: 1981.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-2081-3910-2014-15-1-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.