PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 47-50
Article title

Święta czy chora – trudności orzecznicze w przypadku pacjentki z zaburzeniami schizotypowymi i osobowością borderline

Content
Title variants
EN
A saint or ill – difficulties in issuing a medical certificate for a patient with schizotypal disorders and borderline personality
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The authors present a case of a patient who turned to a mental health clinic in order to receive a certificate of mental health. She motivated the request to be a necessary step in the procedure of applying for admission to a religious order. She declared no previous psychiatric treatment and was accompanied by another woman who confirmed the facts stated by the patient. However, the content provided by the patient, the manner of talking, eccentricity in appearance and determination to obtain the certificate called for caution in issuing such an opinion. The patient agreed to proposed hospitalisation for observation of her mental health. During her stay on the ward, the patient was interviewed and the information collected was cross-referenced with information obtained from the patient’s parents and from previous hospitalisation reports. Psychological tests and CT scans were carried out. The obtained data and observation of the patient on the ward indicated both the presence of a mental illness and deep deficits in personality. This case confirms the need for exercising prudence in issuing opinions on mental health. It highlights the fact that one-sided objective interview may not reveal the real picture of the patient’s mental health.
PL
Autorzy prezentują przypadek pacjentki, która zwróciła się do poradni w celu otrzymania zaświadczenia o zdrowiu psychicznym. Prośbę motywowała koniecznością przedstawienia tego dokumentu w procedurze ubiegania się o przyjęcie do zakonu. Deklarowała brak dotychczasowego leczenia psychiatrycznego. Towarzysząca jej kobieta potwierdziła fakty podane przez pacjentkę. Jednak treści przekazywane przez pacjentkę, tok jej wypowiedzi, ekscentryczny wygląd i determinacja do uzyskania zaświadczenia sugerowały, że lekarz powinien zachować ostrożność. Kobieta zgodziła się na hospitalizację w celu obserwacji stanu psychicznego. W trakcie pobytu pacjentki na oddziale zobiektywizowano wywiad – poszerzono go o informacje uzyskane od jej rodziców i wypisy z przebytych hospitalizacji. Przeprowadzono badanie psychologiczne i neuroobrazowe. Zgromadzone dane i obserwacja w oddziale wskazały na obecność zarówno choroby psychicznej, jak i głębokich deficytów osobowościowych. Opis przypadku potwierdza konieczność zachowania rozwagi przy wystawianiu zaświadczeń o zdrowiu psychicznym. Autorzy podkreślają, że jednostronny wywiad może nie ujawnić prawdziwego obrazu funkcjonowania pacjenta.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
47-50
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof Kucia
 • Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof Kucia
 • Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof Kucia
 • Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof Kucia
 • Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof Kucia
References
 • Kodeks Etyki Lekarskiej. Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 2014.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego. Pallottinum, Poznań 2008.
 • McWilliams N: Diagnoza psychoanalityczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 • Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków– Warszawa 1997.
 • Millon T, Davis R: Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2005.
 • Olejnik S: Etyka lekarska. Wydawnictwo Unia, Katowice 1995.
 • Posłuszny H: Psychiczne uwarunkowania kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego. Studia Włocławskie 1998; 1: 179–193.
 • Rulla LM, Ridick J, Imoda F: Entering and Leaving Vocation: Intrapsychic Dynamics. Gregorian University Press, Rome 1976.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz.U. 2015 poz. 464.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1f735031-ba25-460f-8999-21bc3ee655bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.