PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 3 | 224–231
Article title

Gruźlica – od diagnostyki do leczenia według standardów dla krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Tuberculosis – from diagnosing to treatment according to the European Union standards
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy przedstawiają dane epidemiologiczne odnoszące się do gruźlicy w niektórych krajach, w tym w Polsce.
Gruźlica ciągle pozostaje priorytetowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Obecnie stosowana chemioterapia
jest skuteczna, ale długotrwała i kompleksowa. Poważny problem stanowią szczepy Mycobacterium tuberculosis
oporne na leki przeciwprątkowe, szczególnie szczepy oporne na wiele leków (MDR-TB) i te o rozszerzonej oporności
(XDR-TB), oraz zakażenia HIV wśród chorych na gruźlicę. W październiku 2011 roku zostały sfinalizowane
standardy dotyczące gruźlicy dla krajów Unii Europejskiej (European Union Standards for Tuberculosis Care,
ESTC). Dokument ten pozostaje w zgodzie z definicjami i rekomendacjami WHO. ESTC składają się z czterech
sekcji: diagnozowanie, leczenie, HIV i choroby współistniejące, zdrowie publiczne, które korespondują z Międzynarodowymi
Standardami Opieki nad Chorymi na Gruźlicę (ISTC) z 2009 roku. W 2013 roku zostały opublikowane
polskie rekomendacje. Autorzy komentują wszystkie odnoszące się do gruźlicy rekomendacje. Przedstawiono
objawy kliniczne gruźlicy i wybrane problemy gruźlicy utajonej (latent tuberculosis). Próbki wydzieliny
oskrzelowej powinny być poddane badaniu mikroskopowemu, hodowli i testom lekowraźliwości. WHO rekomenduje
szybki test molekularny, który należy wykonać w dniu bakteriologicznej diagnozy gruźlicy. Wszyscy chorzy
(w tym osoby zakażone HIV), którzy nie byli wcześniej leczeni i u których nie występują czynniki ryzyka oporności
na leki, powinni otrzymywać przez 2 miesiące izoniazyd, ryfampicynę, pirazynamid i etambutol, a przez 4 miesiące
izoniazyd i ryfampicynę. Niektóre standardy odnoszą się do gruźlicy dziecięcej. Infekcja wywołana przez Mycobacterium
tuberculosis powinna zostać wykryta za pomocą testu tuberkulinowego lub testu uwalniania interferonu
gamma (IGRA). Dzieci poniżej 5. roku życia i osoby zakażone HIV, u których stwierdzono gruźlicę utajoną, należy
leczyć izoniazydem, jeśli nie stwierdza się u nich aktywnej gruźlicy.
EN
In the article the authors presented the epidemiological data referring to tuberculosis in some countries and in Poland. Tuberculosis continues to be a priority challenge for public health. The present chemotherapy for tuberculosis is very efficacious but has the disadvantages of being lengthy and complex. The serious problems remain drug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis, especially multi-drug MDR-TB and extensively-drug resistant XRD-TB as well as the prevalence of HIV co-infection among tuberculosis cases. In October, 2011 the European Union Standards for Tuberculosis Care (ESTC) were finalized. This document is consistent with WHO definitions and recommendations. ESTC consists of four sections – diagnosis, treatment, HIV and comorbidities and public health, which correspond to the International Standards for Tuberculosis Care (ISTC) from 2009. In 2013, the Polish recommendations for tuberculosis were published. The authors of this paper comment on all recommendations referring to tuberculosis. Clinical symptoms of tuberculosis and some problems connected with latent tuberculosis are presented. All sputum specimens and other samples should be submitted for microscopic, culture and drug susceptibility tests. WHO recommends rapid molecular assay, which should be performed on the day of microbiological diagnosis of tuberculosis. All patients, including those with HIV infection, who have not been previously treated and without any risk factors for drug resistance, should receive isoniazid, rifampicin, pyrazinamide and ethambutol for two months and isoniazid and rifampicin for four months. Some standards are devoted to children tuberculosis. Infection evoked by Mycobacterium tuberculosis should be elicited using tuberculin skin test and/or interferon gamma release assay (IGRA test). Children under 5 years of age and patients with HIV infection should be treated for latent tuberculosis infection with isoniazid when they do not have active tuberculosis.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
224–231
Physical description
Contributors
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 • Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
References
 • 1. Migliori G.B., Zellweger J.P., Abubakar E. i wsp.: European Union Standards for Tuberculosis Care. Eur. Respir. J. 2012; 39: 807–819.
 • 2. Augustynowicz-Kopeć E., Demkow U., Grzelewska-Rzymowska I. i wsp.: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81: 323–379.
 • 3. Lönnroth K., Raviglione M.: Global epidemiology of tuberculosis: prospects for control. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2008; 29: 481–491.
 • 4. Korzeniewska-Koseła M. (red.): Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2011 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa.
 • 5. World Health Organization. Multidrug and Extensively Drug- Resistant TB (M/XDR-TB): 2010 Global Report on Surveillance and Response. World Health Organization, Geneva 2010.
 • 6. Krysl J., Korzeniewska-Koseła M., Müler N.L. i wsp.: Radiologic features of pulmonary tuberculosis: an assessment of 188 cases. Can. Assoc. Radiol. J. 1994; 45: 101–107.
 • 7. Jones B.E., Young S.M., Antoniskis D. i wsp.: Relationship of the manifestations of tuberculosis to CD4 cell counts in patients with human immunodeficiency virus infection. Am. Rev. Respir. Dis. 1993; 148: 1292–1297.
 • 8. Greenberg S.D., Frager D., Suster B. i wsp.: Active pulmonary tuberculosis in patients with AIDS: spectrum of radiographic findings (including a normal appearance). Radiology 1994; 193: 115–119.
 • 9. Raviglione M.C., Narain J.P., Kochi A.: HIV-associated tuberculosis in developing countries: clinical features, diagnosis, and treatment. Bull. World Health Organ. 1992; 70: 515–526.
 • 10. Mack U., Migliori G.B., Sester M. i wsp.; TBNET: LTBI: latent tuberculosis infection or lasting immune responses to M. tuberculosis? A TBNET consensus statement. Eur. Respir. J. 2009; 33: 956–973.
 • 11. Schwartzman K.: Latent tuberculosis infection: old problem, new priorities. CMAJ 2002; 166: 759–761.
 • 12. Erkens C.G., Kamphorst M., Abubakar I. i wsp.: Tuberculosis contact investigation in low prevalence countries: a European consensus. Eur. Respir. J. 2010; 36: 925–949.
 • 13. Zwolska Z., Augustynowicz-Kopeć E.: Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy i mykobakterioz. W: Szczeklik A. (red.): Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna, 2012: 609–612.
 • 14. Cruciani M., Scarparo C., Malena M. i wsp.: Meta-analysis of BACTEC MGIT 960 and BACTEC 460 TB, with or without solid media, for detection of mycobacteria. J. Clin. Microbiol. 2004; 42: 2321–2325.
 • 15. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Updated guidelines for the use of nucleic acid amplification tests in the diagnosis of tuberculosis. MMWR Morb. Mortal. Wkly Rep. 2009; 58: 7–10.
 • 16. Laraque F., Griggs A., Slopen M. i wsp.: Performance of nucleic acid amplification tests for diagnosis of tuberculosis in a large urban setting. Clin. Infect. Dis. 2009; 49: 46–54.
 • 17. Boehme C.C., Nabeta P., Hillemann D. i wsp.: Rapid molecular detection of tuberculosis and rifampin resistance. N. Engl. J. Med. 2010; 363: 1005–1015.
 • 18. Menzies D.: Interpretation of repeated tuberculin tests. Boosting, conversion, and reversion. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999; 159: 15–21.
 • 19. Paluch-Oleś J., Kozioł-Montewka M.: [Evaluation of usefulness of QuantiFERON-TB Gold in Tube assay and Tuberculin Skin Test for immunodiagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection]. Borgis – Nowa Medycyna 2009; 1: 32–36.
 • 20. Lalvani A.: Diagnosing tuberculosis infection in the 21st century. New tools to tackle an old enemy. Chest 2007; 131: 1898–1906.
 • 21. Harboe M., Oettinger T., Wiker H.G. i wsp.: Evidence for occurrence of the ESAT-6 protein in Mycobacterium tuberculosis and virulent Mycobacterium bovis and for its absence in Mycobacterium bovis BCG. Infect. Immun. 1996; 64: 16–22.
 • 22. Mazurek G.H., Jereb J., Vernon A. i wsp.: Updated guidelines for using Interferon Gamma Release Assays to detect Mycobacterium tuberculosis infection – United States 2010. MMWR Recomm. Rep. 2010; 59: 1–25.
 • 23. Pai M., Riley L.W., Colford J.M. Jr: Interferon-ă assay in the immunodiagnosis of tuberculosis: a systematic review. Lancet Infect. Dis. 2004; 4: 761–776.
 • 24. Streeton J.A., Desem N., Jones S.L.: Sensitivity and specificity of a gamma interferon blood test for tuberculosis infection. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 1998; 2: 443–450.
 • 25. Ewer K., Deeks J., Alvarez L. i wsp.: Comparison of T-cellbased assay with tuberculin skin test for diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection in a school tuberculosis outbreak. Lancet 2003; 361: 1168–1173.
 • 26. Borkowska D., Zwolska Z., Michałowska-Mitczuk D. i wsp.: Interferonowy test T-SPOT.TB w diagnostyce latentnego zakażenia prątkiem gruźlicy. Pneumonol. Alergol. Pol. 2011; 79: 264–271.
 • 27. Demkow U.: Commentary to the article of K. Kruczak and E. Niżankowska-Moglicka: “The new diagnostic methods of latent tuberculosis infection”. Pneumonol. Alergol. Pol. 2008; 76: 468–471.
 • 28. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 roku (Dz. U. nr 234, poz. 1570).
 • 29. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. nr 0, poz. 892).
 • 30. Yew W.W., Lange C., Leung C.C.: Treatment of tuberculosis: update 2010. Eur. Respir. J. 2011; 37: 441–462.
 • 31. French M.A., Lenzo N., John M. i wsp.: Immune restoration disease after the treatment of immunodeficient HIV-infected patients with highly active antiretroviral therapy. HIV Med. 2000; 1: 107–115.
 • 32. Kwon Y.S., Kim Y.H., Suh G.Y. i wsp.: Treatment outcomes for HIV-uninfected patients with multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. Clin. Infect. Dis. 2008; 47: 496–502.
 • 33. Caminero J.A.: Multidrug-resistant tuberculosis: epidemiology, risk factors and case finding. Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2010; 14: 382–390.
 • 34. Falzon D., Jaramillo E., Schűnemann H.J. i wsp.: WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 update. Eur. Respir. J. 2011; 38: 516–528.
 • 35. Chaulk C.P., Kazandjian V.A.: Directly observed therapy for treatment completion of pulmonary tuberculosis: Consensus Statement of the Public Health Tuberculosis Guidelines Panel. JAMA 1998; 279: 943–948.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1e947878-9d4f-4dab-9981-8f798fd27b4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.