PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74 | 14-23
Article title

Family doctors and residents' knowledge of transsexualism

Content
Title variants
PL
Stan wiedzy lekarzy rodzinnych i lekarzy rezydentów na temat transseksualizmu
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The problem of transsexualism is often marginalised both in medical and psychological practice. This results in mental and physical self-injuries, as well as suicide attempts and suicides of patients. Early diagnosis and medical assistance may significantly prevent it. However, for this to be possible, medical personnel needs to possess adequate knowledge of the diagnosis, treatment and management of patients affected by this affliction. The aim of the study is an attempt to verify the knowledge of the subject of transsexualism of family doctors and residents. To this end, 90 questionnaires, correctly completed by these doctors, were analysed. All the questions were meant to verify the knowledge of the diagnosis and treatment of transsexualism. The obtained results led to the following conclusions: 1. All the respondents confirmed the lack of sufficient knowledge of transsexualism and the need to deepen it. 2. The concepts of transsexualism, transvestitism, transgenderism, crossdressing, were often confused by respondents and wrongly regarded as synonyms. 3. It is necessary to identify the problem at an early stage and to provide these patients with the assistance of interdisciplinary teams
PL
Problem transseksualizmu jest często traktowany marginalnie zarówno w praktyce lekarskiej, jak i psychologicznej. Skutki takiego postępowania prowadzą do samookaleczeń psychicznych i fizycznych, a także prób i samobójstw pacjen-tów. Postawione odpowiednio wcześnie rozpoznanie oraz pomoc lekarska mogą w dużej mierze zapobiec tym zjawi-skom. Aby jednak było to możliwe, kadra medyczna powinna posiadać odpowiednią wiedzę odnośnie do diagnostyki, leczenia i prowadzenia pacjentów dotkniętych tym schorzeniem. Celem pracy jest próba weryfikacji wiedzy na temat transseksualizmu lekarzy rodzinnych i lekarzy rezydentów. W tym celu poddano analizie 90 prawidłowo wypełnionych ankiet przez tych lekarzy. Pytania w ankiecie zostały skonstruowane pod kątem wiedzy na temat diagnostyki i leczenia transseksualizmu. Otrzymane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 1. Wszyscy ankietowani potwierdzili brak wystarczającej wiedzy na temat transseksualizmu i potrzebę jej pogłębienia. 2. Pojęcia transseksualizmu, transwestytyzmu, transgenderyzmu, crossdressingu były często mylone przez osoby wypeł-niające ankietę i traktowane błędnie jako synonimy. 3. Istnieje konieczność wczesnej identyfikacji problemu i objęcie tych pacjentów opieką interdyscyplinarnych zespołów.
Discipline
Year
Issue
74
Pages
14-23
Physical description
Contributors
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
References
 • 1. Money J., Gaskin R. Sex Reassignment. Int. J. Psychiatry 1970–1971; 9: 249–269.
 • 2. Imieliński K., Dulko S. Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm – mity i rzeczywistość. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1988.
 • 3. Bieńkowska M. Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społecz-ny przekraczania binarnego systemu płci. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2012.
 • 4. Dulko S., Lew-Starowicz Z., Zdrojewicz Z. Leksykon seksuologiczny. Wydawnictwo Continuo. Wrocław 2002.
 • 5. Strzelecka A. Rola zjawiska transseksualizmu w procesie przekraczania barier płci. W: Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II. Red. E.K. Dzikowska, A. Kuczyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2004.
 • 6. Dulko S., Stankiewicz S. Klinika transpozycji płci. Podstawy seksuologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.
 • 7.Urban M. Transseksualizm czy urojenia zmiany płci? Uniknąć błędnej diagnozy. Psychiatr. Pol. 2009; 46(6): 719–728.
 • 8. Luders, E., Sanchez, F.J., Gaser, C., Toga A.W., Narr K.L., Hamilton L.S.,Vilain E. Regional gray matter variation in male-to-female transseksualism. Neuroimage 2009; 46(4): 311–319, doi: 10.1016/j.neuroimage.2009.03.048.
 • 9. Karnat-Napieracz A., Liber Z. Odczarować ZWDPF – zespół wrodzonej dez-akceptacji płci fenotypowej. Refleksje wokół książki Małgorzaty Bieńkowskiej Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci (2012). Argument Biannual Philosophical Journal. Vol.5; 2015; 5(2): 501–518.
 • 10. Antoszewski, B., Kasielska, A., Jędrzejczak, M., Kruk-Jeromin, J. (2008). Akceptacja transseksualizmu wśród studentów łódzkich uczelni wyższych. Psychiatr. Pol. 2008; 42(1): 125–134.
 • 11. Bieńkowska-Ptasznik M. Uwięzieni w obcym ciele – ciało i tożsamość w doświadczeniu osób transseksualnych. W: Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem. Red. J. Bator, A. Wieczorkiewicz. Wydawnictwo IfiS PAN. Warszawa 2008.
 • 12. Bieńkowska-Ptasznik, M. Poza binarnym podziałem płci – rzecz o trans-seksualizmie. W: Teatr płci. Eseje z socjologii gender. Red. M. Bieńkowska, J. Kochanowski. Wydawnictwo Wschód-Zachód. Łódź 2008.
 • 13. Imieliński K., Dulko S. Apokalipsa płci. Wydawnictwo Glob. Szczecin 1989.
 • 14. Krawczyk-Antońska Ż. Problem akceptacji osób transseksualnych – próba empirycznego rozpoznania sytuacji w Polsce. Polska Akademia Nauk Komitet Socjologii Instytut Studiów Politycznych. Płeć i różnice 2014; 1: 139–154, doi: 10.2478/kultura-2014-0018.
 • 15. Smugowska M. Specyfika tożsamości oraz funkcjonowania społecznego osób transseksualnych w Polsce. Instytut Socjologii. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 2014.
 • 16. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zachowania ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN. Kraków–Warszawa 1997.
 • 17. http://transfuzja.org/pl/artykuly/transplciowosc_w_definicjach.html [do-stęp 20.10.2017].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1d0d47ad-de00-4d05-9933-b87e953a41c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.