PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 3 | 154–163
Article title

Ocena różnych aspektów pracy, afektu w pracy i poziomu satysfakcji z pracy przez studiujące pielęgniarki

Content
Title variants
EN
The estimation of different aspects of job, job affect and the level of job satisfaction perceived by studying nurses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pielęgniarki wykonują pracę szczególnie obciążającą, o wysokim stopniu stresogenności, pełną poświęcenia oraz zaangażowania, które nie znajduje odzwierciedlenia w apanażach finansowych oraz statusie w hierarchii zawodowej. Niniejsza praca miała na celu: 1) ocenę, wraz z ważnością, różnych aspektów pracy; 2) poznanie emocji wobec wykonywanej pracy; 3) określenie satysfakcji z pracy przez studiujące pielęgniarki. Badaniom poddano 281 studentek i studentów pielęgniarstwa, studiów pomostowych niestacjonarnych UWM w Olsztynie. W pracy wykorzystano: autorską ankietę demograficzną, Arkusz Opisu Pracy (Work Description Inventory, WDI), Skalę Afektu Pracy (Job Affect Scale, JAS), Skalę Satysfakcji z Pracy (Job Satisfaction Survey, SJS). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Zbadani uzyskiwali przeciętne wyniki w poszczególnych wymiarach oceny pracy. W przypadku oceny przełożonych oraz treści pracy otrzymane wyniki w przebadanej próbie były nieznacznie podwyższone. Pod względem ważności poszczególnych wymiarów oceny pracy stwierdzono, że największe znaczenie miały relacje z kolegami, treść oraz czas pracy, za najmniej ważny aspekt uznano wynagrodzenie. W zakresie afektu w pracy wykazano, że zbadani uzyskali przeciętne wyniki na skali afektu pozytywnego oraz niskie na skali afektu negatywnego. Uzyskane wartości wskaźnika satysfakcji z pracy świadczą o tym, że zbadani są przeciętnie usatysfakcjonowani z pracy w zawodzie. Na podstawie badania można wyciągnąć następujące wnioski: 1) w ocenie studentów najważniejsze znaczenie w pracy mają relacje z kolegami, treść oraz czas pracy, a najmniejsze – wynagrodzenie; 2) ponad połowa zbadanych odczuwa afekt pozytywny w miejscu pracy; 3) ankietowani są przeciętnie usatysfakcjonowani z pracy; 4) podjęcie niestacjonarnych pomostowych studiów na kierunku pielęgniarstwo jest związane z pozytywnym postrzeganiem zawodu i miejsca pracy przez słuchaczy.
EN
Nurses’ work requires an exclusive devotion and commitment. Although it is particularly burdening and highly stressful, it is not well paid and has a low status in the social hierarchy. The aim of the study was: 1) assessment and validity of various aspects of job; 2) understanding emotions towards nurses’ work; 3) determination of job satisfaction perceived by studying nurses. The study involved 281 students of extramural complementary Nursing Course at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. The authors’ demographic questionnaire, the Work Description Inventory (WDI), the Job Affect Scale (JAS), and the Job Satisfaction Survey (JSS) were used in the study. The obtained results were statistically analysed. Students obtained the average performance in the above mentionedmeasures of job evaluation. As regards the evaluation of superiors and the work content, the results obtained in the tested sample were slightly elevated. In terms of the importance of various aspects of job evaluation, the relationship with colleagues as well as the content and hours of work were found to be the most important, while salary appeared to be the least important aspect. The evaluation of the affect at work showed that students achieved the average results using the positive emotions scale and low results on the negative affect scale. The job satisfaction index values suggest that the students are on average satisfied with the work in their profession. On the basis of the performed study, the following conclusions can be drawn: 1) according to the students’ assessment, the relationship with colleagues as well as the content and time of work are the most important aspects of work, whereas salary is the least significant; 2) more than half of the surveyed felt positive emotions at their workplace; 3) respondents were on average satisfied with their work; 4) undertaking the extramural complementary nursing course is associated with students’ positive attitude towards the nursing profession and their place of work.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
154–163
Physical description
Contributors
 • I Katedra Pediatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Terelak J.F., Jankowska P.: Dopasowanie jednostka – organizacja a zadowolenie z pracy. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 2009; 13: 229–254.
 • 2. Herzberg F., Mausner B., Synderman B.B.: The Motivation to Work. Wiley & Sons, New York 1959.
 • 3. Locke E.A.: The nature and causes of job satisfaction. W: Dunnette M.D. (red.): Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Rand McNally, Chicago 1976.
 • 4. Spector P.E.: Job Satisfaction. SAGE Publ., Thousand Oaks 1997.
 • 5. Alderfer C.P.: Human Needs in Organizational Setting. Free Press, New York 1971.
 • 6. Adams J.S.: Inequity in social exchange. W: Berkowitz L. (red.): Advances in Experimental Social Psychology. Academic Press, New York 1975.
 • 7. Brief A.P.: Attitudes In and Around Organizations. SAGE Publ., Thousand Oaks 1998.
 • 8. Zalewska A.M.: „Arkusz Opisu Pracy” O. Neubergergera i M. Allerbrck – adaptacja do warunków polskich. Studia Psychologiczne 2001; 39: 197–217.
 • 9. Zalewska A.M.: Skala Afektu w Pracy – wstępne wyniki prac nad adaptacją techniki. Studia Psychologiczne 2002; 40: 173–192.
 • 10. Zalewska A.M.: Skala satysfakcji z pracy – pomiar poznawczego aspektu ogólnego zadowolenia z pracy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 2003; 7: 49–61.
 • 11. Adres: www.tnb.pl.
 • 12. Bilikiewicz A., Siwiak-Kobayashi M., Kiejna A., Rymaszewska J.: Psychiatria. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 2009.
 • 13. Kliszcz J., Nowicka-Sauer K., Trzeciak B., Sadowska A.: Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i z pracy zawodowej. Medycyna Pracy 2004; 55: 461–468.
 • 14. Michałek E., Kosińska M.: Stresopochodne zaburzenia emocjonalne występujące u pielęgniarek. Ann. Acad. Med. Siles. 2001; 49: 97–106.
 • 15. Blegen M.A.: Nurses’ job satisfaction: a meta-analysis of related variables. Nurs. Res. 1993; 42: 36–41.
 • 16. Shields M.A., Ward M.: Improving nurse retention in the National Health Service in England: the impact of job satisfaction on intentions to quit. J. Health Econ. 2001; 20: 677–701.
 • 17. Kunecka D.: Satysfakcja pracownika a jakość usług medycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91: 451–457.
 • 18. Kosińska M., Pilarz Z.: Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia 2007; 60 supl. 16: 46–53.
 • 19. Grochans E., Szkup N., Starczewska N. i wsp.: Ocena zadowolenia pielęgniarek z wykonywanej pracy w zależności od formy zatrudnienia. Probl. Hig. Epidemiol. 2009; 90 (supl. 1): 75.
 • 20. Pisarska M.: Satysfakcja zawodowa chirurgów. Zdrow. Publiczne 1992; 103: 456–462.
 • 21. Elit L., Trim K., Mand-Bains I.H. i wsp.: Job, stress and burnout among Canadian gynecologic oncologists. Gynecol. Oncol. 2004; 94: 134–139.
 • 22. Fletacher B.: Work, Stress and Life Expectancy. Wiley, Chichester, UK 1992.
 • 23. Zalewska A.M.: Dwa światy. SWPS Academica, Warszawa 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1c6e575e-0954-4e95-a165-7fc4f1af6619
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.