PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 5 | 45–53
Article title

Przykładowa metoda opracowania kwestionariusza skriningowego astmy wieku dziecięcego

Content
Title variants
EN
Example method to develop childhood asthma screening questionnaire
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Wymowa danych epidemiologicznych dotyczących astmy wieku dziecięcego uzasadnia traktowanie jej jako priorytetowego problemu zdrowia publicznego. Istotne jest zatem prowadzenie działań profilaktycznych, opartych na tanich i skutecznych narzędziach identyfikujących dzieci z tą chorobą. Celem badania jest wskazanie przykładowej metody opracowania kwestionariusza przesiewowego astmy wieku dziecięcego. MATERIAŁ I METODY Epidemiologiczne badanie przekrojowe, przeprowadzone w 2003 r. w grupie 6420 dzieci w wieku 6–16 lat, stanowiło punkt wyjścia do opracowania krótkiego kwestionariusza. Oceniona została trafność prostych i złożonych objawów ze strony układu oddechowego, obliczono także wskaźnik Youdena. Za tzw. złoty standard przyjęto rozpoznanie astmy oskrzelowej przez lekarza, deklarowanej w kwestionariuszu. Na podstawie typowania pytań o największej czułości i wskaźniku Youdena opracowano kwestionariusz przesiewowy. WYNIKI W analizie trafności prostych objawów największą czułością (86,8%) charakteryzował się objaw świszczącego oddechu występującego kiedykolwiek, a także rozpoznanie kiedykolwiek przez lekarza astmatycznego lub spastycznego zapalenia oskrzeli (73,9%). Największe wartości wskaźnika Youdena dotyczyły objawu świszczącego oddechu występującego kiedykolwiek (0,71), napadów duszności występujących kiedykolwiek (0,60) oraz świszczącego oddechu w ostatnich 12 miesiącach (0,49) i rozpoznania kiedykolwiek przez lekarza astmatycznego lub spastycznego zapalenia oskrzeli (0,49). W analizie trafności złożonych objawów wysoką czułością i wartościami wskaźnika Youdena odznaczały się kombinacje połączonych objawów świszczącego oddechu, napadów duszności i objawów kaszlu. Równocześnie objawy te zostały zakwalifikowane do opracowania nowego kwestionariusza. WNIOSKI Wyniki analizy trafności pytań o objawy ze strony układu oddechowego dobrze korespondują z wynikami podobnych analiz prowadzonych w wielu badaniach epidemiologicznych. Ocena trafności pytań dotyczących objawów ze strony układu oddechowego jest dobrą metodą typowania pytań do kwestionariusza przesiewowego.
EN
INTRODUCTION The signifi cance of epidemiological data on infant asthma justifi es its treatment as priority in the public health fi eld. It is therefore essential to conduct preventive actions on the basis of inexpensive and eff ective tools identifying children with this illness. The main aim of the study is to show an example of a method that serves to develop a screening questionnaire for infant asthma. MATERIAL AND METHODS The epidemiological screening study carried out in 2003 concerning a group of 6420 children was the source of information to develop a short questionnaire. The accuracy of simple and complex symptoms in the respiratory system was estimated. Moreover the Youden indicator was calculated. Asthma diagnosed by a doctor and declared in the questionnaire was recognized as the optimum. By selecting questions of the highest sensitivity and the Youden index, the screening questionnaire was prepared. RESULTS The accuracy analysis of simple symptoms indicated that the highest sensitivity appeared in the case of the whistling breath symptom ever occurring and asthmatic or spastic infl ammation of the bronchi ever recognized by a doctor. The highest values of the Youden index concerned the whistling breath symptom ever appearing, attacks of stuffi ness ever occurring and whistling breath in the last 12 months and diagnosis of ever occurring asthmatic or spastic infl ammation of the bronchi. The accuracy analysis of complex symptoms indicated that the highest sensitivity and values of the Youden index were noted for the combination of joined symptoms of whistling breath, attacks of stuffi ness and cough. Simultaneously these symptoms were used to develop the new questionnaire. CONCLUSIONS The results of the accuracy analysis of questions on respiratory system symptoms are well correlated with the results of other similar analyses performed in the frame of many epidemiological studies. The estimation of accuracy of questions concerning symptoms in the respiratory system is the right method used to choose appropriate questions for a screening questionnaire.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
5
Pages
45–53
Physical description
Contributors
 • Zakład Epidemiologii Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Piekarska 18 41-902 Bytom tel. + 48 501 239 881
 • Zakład Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Zakład Epidemiologii
 • Zakład Epidemiologii
References
 • 1. Asher M.J., Weiland S.K. The International Study of Asthma and Allergies in Childchood (ISAAC). ISAAC Steering Committee. Clin. Exp. Allergy 1998; 28 suppl.: 52–66.
 • 2. von Hertzen L., Haahtela T. Signs of reversing trends in prevalence of asthma. Allergy 2005; 60: 283–292.
 • 3. Selnes A., Nystad W., Bolle R., Lund E. Diverging prevalence trends of atopic disorders in Norwegian children. Results from three cross-sectional studies. Allergy 2005; 60: 894–899.
 • 4. Garcia-Marcos L., Blanco Q., Garcia Hernandez G. i wsp. Stabilization of asthma prevalence among adolescents and incerease among schoolchildren (ISAAC phases I and III) in Spain. Allergy 2004; 59: 1301–1307.
 • 5. Shamssain M. Trends in the prevalence and severity of asthma, rhinitis and atopic eczema in 6- to 7- and 13- to 14-yr-old children from the north-east of England. Pediatr. Allergy Immunol. 2006; 18: 149–153.
 • 6. Brożek G.M., Zejda J.E. Wzrost częstości rozpoznawania chorób alergicznych u dzieci – fakt czy artefakt? Ped. Pol. 2004; 5: 385–392.
 • 7. GINA Workshop Report (Updated 2004). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Dostęp: ginasthma.org.
 • 8. Frank T.L., Frank P.I., Wright T. i wsp. Assessment of a simple scoring system applied to a screening questionnaire for asthma in children aged 5–15 yrs. Eur. Respir. J. 1999; 14: 1190–1197.
 • 9. Hublet A., De Bacquer D., Vereecken C. i wsp. Value of a shortened questionnaire in the description of asthma in 10–12 year old pupils. Pediatr. Allergy Immunol. 2004: 15: 247–252.
 • 10. Sistek D., Tschopp J.M., Schindler C. i wsp. Clinical diagnosis of current asthma: predictive value of respiratory symptoms in the SAPALDIA study. Eur. Respir. J. 2001; 17: 214–219.
 • 11. Kotaniemi-Syrjanen A., Reijonen T.M., Korhonen K. i wsp. Wheezing requiring hospitalization in early childhood: predictive factors for asthma in a six-year followup. Pediatr. Allergy Immunol. 2002; 13: 418–425.
 • 12. Dodge R.R., Burrows B. The prevalence and incidence of asthma and asthma-like symptoms in a general population sample. Am. Rev. Respir. Dis. 1980; 122: 567–575.
 • 13. Dodge R., Martinez F.D., Cline M.G. i wsp. Early childhood respiratory symptoms and the subsequent diagnosis of asthma. J. Allergy. Clin. Immunol. 1996; 98: 48–54.
 • 14. Bręborowicz A. Przewlekły kaszel u dzieci – przyczyny, postępowanie. Prz. Lek. 2001; 4: 125–128. 15. Woolcock A.J., Barnes P.J. Epidemiology of asthma. Am. Rev. Respir. Dis. 1992; 147: 1358–1359.
 • 16. Bansal A., Farnham J.M., Crapo R.O. i wsp. A simple diagnostic index for asthma. Clin. Exp. Allergy 2001; 31: 757–760.
 • 17. Pekkanen J., Pearce N. Defi ning asthma in epidemiological studies. Eur. Respir. J. 1999; 14: 951–957.
 • 18. Frank P.J., Ferry S., Hannaford P. The use of a postal questionnaire to estimate the likely underdiagnosis of asthma in children living in South Manchester, UK. Eur. Respir. J. 1995; suppl. 19: 284.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1adb9761-a674-41a0-9e04-548c3db65888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.