PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 73 | 140–147
Article title

Ascites Index – an attempt to objectify the assessment of ascites

Content
Title variants
PL
Ascites Index – próba obiektywizacji oceny nasilenia wodobrzusza
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Ascites is observed in cancer patients as well as in other non-neoplastic processes. In some patients, it may cause severe symptoms that can become directly life-threatening. The assessment of the degree of ascites seems useful in the determination of treatment effects as well as in the monitoring of fluid accumulation and early planning of decompression procedures. Aim: Determination of the clinical usefulness of a quantitative method of determining the degree of ascites, so-called Ascites Index. Material and methods: The Ascites Index is an ultrasonographic way of assessing the grade of ascites. The examination result is an index which is analogous to the amniotic fluid index determined in pregnant patients. The Ascites Index was determined in patients with ascites in the course of stage III–IV ovarian carcinoma (7 patients) and ovarian hyperstimulation syndrome (12 patients). Results: The patients with ovarian hyperstimulation syndrome required decompressive paracentesis at the median Ascites Index above 290 mm (range: 216–386 mm). In the patients with ovarian carcinoma, the median value of the Ascites Index at which paracentesis was required was 310 mm (range: 273–389 mm). To avoid complications associated with excessive protein loss, 2000 mL of fluid was evacuated at a single occasion. Following the procedure, the median value of the Ascites Index was 129 mm (range: 121–145 mm) in the patients with ovarian hyperstimulation syndrome and 146 cm (119–220 mm) in cancer patients. Conclusions: The proposed index is simple and rapid to determine. It makes evaluation of the degree of ascites considerably easier. Moreover, it only minimally burdens patients and enables assessment of the effect of decompression or treatment. It seems that this method might be useful also in the assessment of ascites caused by other factors, but this requires further clinical studies.
PL
Wstęp: Wodobrzusze jest objawem występującym u chorych z chorobą nowotworową, obserwowanym także w procesach nienowotworowych. W nielicznej grupie pacjentów wywołuje silne dolegliwości, które mogą bezpośrednio zagrażać życiu. Przydatność oceny wielkości wodobrzusza wydaje się uzasadniona w określaniu efektów leczenia, a także w monitorowaniu narastania płynu i wcześniejszym planowaniu procedur odbarczających. Cel: Wykazanie klinicznej przydatności metody ilościowego oznaczania wielkości wodobrzusza – indeksu wodobrzusza (ascites index). Materiał i metody: Indeks wodobrzuszajest ultrasonograficznym sposobem oceny wielkości wodobrzusza. Badanie wykonuje się, tworząc indeks analogiczny do indeksu płynu owodniowego u ciężarnej. Ascites index oznaczano u pacjentek z wodobrzuszem w przebiegu raka jajnika w stopniu III–IV (7 pacjentek) oraz zespołu hiperstymulacji jajników (12 pacjentek). Wyniki: Przy wartości mediany indeksu wodobrzuszapowyżej 290 mm (zakres: 216–386 mm) pacjentki z zespołem hiperstymulacji jajników wymagały wykonania odbarczającej punkcji jamy otrzewnej. U pacjentek z rakiem jajnika wartość mediany indeksu wodobrzuszawymagająca paracentezy wyniosła 310 mm (zakres: 273–389 mm). Aby uniknąć komplikacji związanych z nadmierną utratą białka, jednorazowo upuszczono 2000 ml płynu. Po paracentezie u pacjentek leczonych z powodu zespołu hiperstymulacji jajników wartość mediany ascites indexwyniosła 129 mm (zakres: 121–145 mm), natomiast u kobiet z rakiem jajnika wartość tę oszacowano na 146 cm (119–220 mm). Wnioski: Zaproponowany indeks jest prosty i szybki do wykonania, znacznie ułatwia oszacowanie wielkości wodobrzusza, minimalnie obciąża osoby badane, a także umożliwia ocenę efektu odbarczenia lub leczenia. Wydaje się, że metoda ta będzie przydatna również w ocenie wielkości wodobrzusza spowodowanego innymi czynnikami niż analizowane, wymaga to jednak dalszych badań klinicznych.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
73
Pages
140–147
Physical description
Contributors
 • 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Student Study Group at the 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
 • Radiology Department, Champalimaud Foundation, Lisbon, Portugal
 • 3rd Department of Gynecology, Medical University of Lublin, Lublin, Poland
References
 • 1. Adam RA, Adam YG: Malignant ascites: past, present, and future. J Am Coll Surg 2004; 198: 999–1011.
 • 2. Becker G, Galandi D, Blum HE: Malignant ascites: systematic review and guideline for treatment. Eur J Cancer 2006; 42: 589–597.
 • 3. Garcia N, Sanyal AJ: Ascites. Curr Treat Options Gastroenterol 2001; 4: 527–537.
 • 4. Zivi E, Simon A, Laufer N: Ovarian hyperstimulation syndrome: definition, incidence, and classification. Semin Reprod Med 2010; 28: 441–447.
 • 5. Matkowski R: Epidemiologia raka piersi. In: Markowska J (ed.): Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006: 1013–1016.
 • 6. Zwierko M, Wronkowski Z: Epidemiologia nowotworów narządu rodnego. In: Markowska J (ed.): Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006: 3–22.
 • 7. Gabryś M: Epidemiologia i etiopatogeneza raka błony śluzowej trzonu macicy. In: Markowska J (ed.): Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006: 683–694.
 • 8. Markowska J, Markowska A: Epidemiologia i etiopatogeneza raka jajnika. In: Markowska J (ed.): Ginekologia onkologiczna. Urban & Partner, Wrocław 2006: 805–812.
 • 9. Parsons SL, Watson SA, Steele RJ: Malignant ascites. Br J Surg 1996; 83: 6–14.
 • 10. Terlikiewicz J, Marciniak L: Wodobrzusze. Pol Med Paliatywna 2003; 2: 105–109.
 • 11. Choudhury J, Sanyal AJ: Treatment of ascites. Curr Treat Options Gastroenterol 2003; 6: 481–491.
 • 12. Velamati PG, Herlong HF: Treatment of refractory ascites. Curr Treat Options Gastroenterol 2006; 9: 530–537.
 • 13. Cairns W, Malone R: Octreotide as an agent for the relief of malignant ascites in palliative care patients. Palliat Med 1999; 13: 429–430.
 • 14. Szkodziak PR, Czuczwar P, Wrona W, Paszkowski T, Szkodziak F, Woźniak S: Ascites Index – a novel technique to evaluate ascites in ovarian hyperstimulation syndrome: a concept-proof study. Ginekol Pol 2018; 89: 183–189.
 • 15. Brezinka C: Tipps und Tricks im Gyn-Ultraschall: Der Abdominalschallkopf beim OHSS. J für Gynäkologische Endokrinol 2013; 7: 33–34.
 • 16. Szkodziak PR, Wozniak S, Czuczwar P, Kludka-Sternik M, Paszkowski M, Paszkowski T: P31.01: Ascites index – a new method of ultrasound evaluation of ascites volume in patients with ovarian cancer. Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 289.
 • 17. Szkodziak PR, Wozniak S, Czuczwar P, Paszkowski T: P11.03: Ascites Index: a new method of ultrasound evaluation of ascites volume in patients with ovarian hyperstimulation syndrome. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 214.
 • 18. Fairman JG: Pascal’s Principle and Hydraulics. NASA Official 1996. Available from: https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/WindTunnel/Activities/Pascals_principle.html.
 • 19. Inadomi J, Cello JP, Koch J: Ultrasonographic determination of ascitic volume. Hepatology 1996; 24: 549–551.
 • 20. Stanley mm, Ochi S, Lee KK, Nemchausky BA, Greenlee HB, Allen JI et al.: Peritoneovenous shunting as compared with medical treatment in patients with alcoholic cirrhosis and massive ascites. Veterans Administration Cooperative Study on Treatment of Alcoholic Cirrhosis with Ascites. N Engl J Med 1989; 321: 1632–1638.
 • 21. Wapnick S, Grosberg SJ, Evans MI: Randomized prospective matched pair study comparing peritoneovenous shunt and conventional therapy in massive ascites. Br J Surg 1979; 66: 667–670.
 • 22. Oriuchi N, Nakajima T, Mochiki E, Takeyoshi I, Kanuma T, Endo K et al.: A new, accurate and conventional five-point method for quantitative evaluation of ascites using plain computed tomography in cancer patients. Jpn J Clin Oncol 2005; 35: 386–390.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1a40bbcc-8c44-4607-82e8-3656f7a58326
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.