PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 4 | 7–16
Article title

Odbiór smaku słonego, słodkiego i umami oraz preferencje pokarmowe dzieci z cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Salty, sweet and umami taste perception and food preferences in children with diabetes mellitus type 1 – preliminary report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Sposób odżywiania jest głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie osób z cukrzycą. W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1, chorujące przez co najmniej 5 lat, różnią się odbiorem smaku słonego, słodkiego i umami oraz preferencjami pokarmowymi od swoich zdrowych rówieśników. MATERIAŁ I METODY W grupie C (19 dzieci w wieku 10–18 lat, średnio 15 lat, z cukrzycą typu 1, z co najmniej 5-letnią historią choroby, średnio 7,2 ± 2,2 roku) oraz w grupie K1 (42 dzieci zdrowych o odpowiednio dobranej płci, wieku i BMI) wykonano badania odbioru smaku chlorku sodu, sacharozy i glutaminianu sodu metodą gustometrii swoistej oraz zbadano preferencje pokarmowe. Liczbę osób zdrowych objętych badaniem preferencji pokarmowych zwiększono do 105 dzieci (grupa K2). WYNIKI W grupie C, w porównaniu z grupą K1, odsetek prawidłowych rozpoznań smaku chlorku sodu był niższy (p < 0,05), natomiast błędnych rozpoznań wyższy (p < 0,01). Intensywność odbioru smaku sacharozy była niższa w grupie C niż w grupie K1 (p < 0,01). W grupie C bardziej niż w grupie K2 były lubiane: potrawy mączne (p < 0,01), makarony (p < 0,05), wołowina, wieprzowina i cielęcina (p < 0,01) oraz słone przekąski (p < 0,01). WNIOSKI U dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 występują zaburzenia percepcji smaków słonego i słodkiego. Również preferencje pokarmowe tych dzieci są nieco inne niż dzieci zdrowych. Zasadne wydaje się rozszerzenie badań w celu potwierdzenia zaobserwowanych zależności. Zrozumienie relacji między percepcją smaku a preferencjami pokarmowymi młodych osób chorych na cukrzycę może przyczynić się do uatrakcyjnienia ich diety, stanowiącej istotny element terapeutyczny.
EN
INTRODUCTION Nutrition is a key factor aff ecting the health of diabetics. The study is an attempt to determine if there are diff erences in salty, sweet and umami taste perception as well as in food preferences between children with diabetes mellitus type 1, treated for years or more, and their healthy peers. MATERIAL AND METHODS Group C (19 children aged 10–18, average age 15, suff ering from diabetes mellitus type 1 with at least a fi ve-year medical history, mean 7.2 ± 2.2 years) and Group K1 (42 healthy children of sex, age and BMI corresponding to those of the children from Group C) were examined for their taste perception of sodium chloride, sucrose and monosodium glutamate by means of specifi c gustometry. Their food preferences were also studied. The number of healthy children whose food preferences were examined was increased to include 105 participants (Group K2). RESULTS In Group C as compared to Group K1, the percentage of correct taste recognition of sodium chloride was lower (p < 0.05) whereas the percentage of incorrect recognition was higher (p < 0.01). The intensity of sucrose taste perception was lower in Group C than in Group K1 (p < 0.01). Group C as compared to Group K2 liked more the taste of: farinaceous dishes (p < 0.01), pasta (p < 0.05), beef, veal and pork (p < 0.01) and salty snacks (p < 0.01). CONCLUSIONS Children and teenagers aff ected with diabetes mellitus type 1, display disturbances in their perception of salty and sweet taste. Moreover, their food preferences diff er from those of healthy children. It seems reasonable to expand the research program in order to confi rm the observed relations. Understanding the relation between taste perception and food preferences in young patients with diabetes mellitus may contribute to composing a tastier and more attractive diet, which is a signifi cant element in therapy.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
4
Pages
7–16
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Kasztanowa 3 41-205 Sosnowiec tel. +48 32 269 98 30 fax +48 32 269 98 33
author
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
 • Koło Naukowe Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
author
 • Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
References
 • 1. Chaudhari N., Roper S.D. The cell biology of taste. J. Cell. Biol. 2010; 190: 285–296.
 • 2. Klimacka-Nawrot E., Suchecka W., Błońska-Fajfrowska B. Przydatność gustometrii swoistej do oceny sprawności zmysłu smaku. Część I. Zakres stężeń substancji smakowych a wynik badania gustometrycznego. Wiad. Lek. 2007; 60: 409–414.
 • 3. Tafi l-Klawe M., Klawe J.J. Wykłady z fi zjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 247–249.
 • 4. Gawęcki J., Galiński G. Sensoryczne mechanizmy regulacji apetytu. Kosmos 2010; 3–4: 281–290.
 • 5. World Health Organization: Defi nition, diagnosis and classifi cation of diabetes mellitus and its complications: Report of a WHO consultation. Part 1: Diagnosis and classifi cation of diabetes mellitus. Geneva, World Health Org. 1999. http://www.staff .ncl.ac.uk/philip.home/ who_dmg.pdf
 • 6. World Health Organization: Defi nition and diagnosis of diabetes mellitus and intermediate hyperglycemia: Report of a WHO/ IDF consultation. Geneva, World Health Org., 2006. http://www.idf.org/webdata/docs/WHO_ IDF_defi nition_diagnosis_of_diabetes.pdf
 • 7. Svacina S. Olfaction and gustation in diabetes. Vnitr. Lek. 2007; 53: 483–485.
 • 8. Le Floch J.P., Le Ličvre G., Sadoun J., Perlemuter L., Peynegre R., Hazard J. Taste impairment and relatedfactors in type I diabetes mellitus. Diabetes Care 1989; 12: 173–178.
 • 9. Le Floch J.P., Le Ličvre G., Verroust J., Philippon C., Peynegre R., Perlemuter L. Factorsrelated to the electric taste threshold in type 1 diabetic patients. Diabetes Med. 1990; 7: 526–531.
 • 10. Zhou L.H., Liu X.M., Feng X.H., Han L.O., Liu G..D. Expression of alphagustducin in the circumvallate papillae of taste buds of diabetic rats. Acta Histochem. 2009; 111: 145–149.
 • 11. Hardy S.L., Brennand C.P., Wyse B. W. Taste thresholds of individuals with diabetes mellitus and of control subjects. J. Am. Diet. Assoc. 1981; 79: 286–289.
 • 12. Bantle J. P., Wylie-Rosett J., Albright A. L. i wsp. Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2008; 31: 61–78.
 • 13. Smart C., Aslander-van Vliet E., Waldron S. Nutritional management in children and adolescents with diabetes. Pediatr. Diabetes 2009; 10: 100–117.
 • 14. Franz M.J., Bantle J.P., Beebe C.A., i wsp. Nutrition principles and recommendations in diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 36–46.
 • 15. Moore P.A., Guggenheimer J., Etzel K.R., Weyant R.J., Orchard T. Type 1 diabetes mellitus, xerostomia, and salivary fl ow rates. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. 2001; 92: 281–921.
 • 16. Polski Komitet Normalizacyjny. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej. Polska Norma PN ISO 3972. 1998.
 • 17. Bałczewska E., Nowak A. Zaburzenia smakowe-dysgeusia. Nowa Stom. 2000; 1–2: 3–8.
 • 18. Otto-Buczkowska E., Kazibutowska Z., Sołyk J., Machnica Ł. Neuropatia a cukrzyca typu 1. Endokrynol. Diabetol. 2008; 14: 109–116.
 • 19. Iwanicka Z., Głąb E., Bilińska M., Wąsikowa R. Występowanie neuropatii u pacjentów z cukrzycą typu 1. Endokrynol. Diabetol. 2000; 6: 93–99.
 • 20. Kawaguchi H., Murata K. Electric gustatory threshold in diabetics and its clinical signifi cance. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 1995; 98: 1291–1296.
 • 21. Vinik A. Neuropathies in children and adolescents with diabetes: the tip of the iceberg. Pediatr. Diabetes 2006; 7: 301– 304.
 • 22. Pai M.H., Ko T.L., Chou H.C. Eff ects of streptozotocin-induced diabetes on taste buds in rat vallate papillae. Acta Histochem. 2007; 109: 200–207.
 • 23. Ship J.A. Diabetes and oral health: an overview. J. Am. Dent. Assoc. 2003; 134: 4–10.
 • 24. Negrato C.A., Tarzia O. Buccal alterations in diabetes mellitus. Diabetol. Metab. Syndr. 2010; 2: 3. doi: 10.1186/1758- 5996-2-3.
 • 25. Christensen N.K., King E.B., Hardy S., Pfi ster R. Food practices and preferences in youth with diabetes. Diabetes Spectr. 2007; 20: 33–39.
 • 26. Booth D.A. Acquired sensory preference for protein in diabetic and normal rats. Physiol. Psychol. 1974; 2: 344–348.
 • 27. Vartiainen I., Bastman-Heiskanen L. Increased appetite for protein after the administration of alloxan. Endocrinology 1950; 47: 134–138.
 • 28. Peng Y.S., Evenson K. Food preference and protein intake of normal and diabetic rats fed diets varying in protein quality and quantity. J. Nutr. 1979; 109: 1952–1961.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1a1af4ce-2565-4415-b410-358f1a888029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.