Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 17 | 1 | 16-24

Article title

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych regionów Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski

Content

Title variants

EN
Impact of environmental pollution on the incidence of malignant neoplasms of upper respiratory tract in the population of Mysłowice, Imielin and Chełm Śląski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Wpracy przedstawiono retrospektywną analizę
zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych
(NZGDO) w obrębie miejscowości: Mysłowice,
Imielin, Chełm Śląski w oparciu o materiał chorych leczonych
na Oddziale Laryngologii Szpitala Miejskiego
w Mysłowicach w latach 1995-2004, w korelacji ze stopniem
zanieczyszczenia środowiska w tym rejonie. Inspiracją
do napisania pracy było odnotowanie istotnie częstszych
zachorowań na NZGDO w śródmieściu Mysłowic;
dzielnicy Piasek i na osiedlu Rymera. Celem pracy była
ocena związku pomiędzy terytorialnym zróżnicowaniem
zapadalności na NZGDO a zanieczyszczeniem środowiska.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 130 chorych
na NZGDO i grupę kontrolną 145 osób zdrowych
o podobnej strukturze wieku i płci, zamieszkujących różne
regiony badanych miast w porów nywalnych proporcjach
jak w grupie chorych. Prześledzono zależności pomiędzy
terytorialnym zróżnicowaniem zachorowań na NZGDO,
a czynnikami ryzyka pochodzenia środowis kowego. Wyniki.
Analizę wykonano w oparciu o dane dotyczące zanieczyszczeń
środowiskowych. Potwierdzono, że geograficzny
obraz zachorowań na NZGDO jest zróżnicowany
w obrębie centralnych dzielnic Mysłowic: Piasek i osiedle
Rymera, równocześnie wskazując iż jest to region szczególnego
ryzyka zachorowań. Wnioski. Zwiększoną liczba
zachorowań w omawianych dzielnicach może się wiązać
z czynnikami ryzyka pochodzenia środowis kowego oraz
warunkami bytowymi, zwięk szonym spożyciem wysokoprocentowych
alkoholi, nadmierną ilością wypalanych
papierosów oraz niskim statusem społeczno-ekonomicznym
badanych chorych.
EN
Background. The paper presents a retrospective analysis
of cases of the upper respiratory tract malignant tumors
in the settlement: Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski
based on the patients’ medical history treated in a hospital
laryngological ward in Mysłowice between 1995 and
2004. The inspiration to write the paper was the significant
frequency of the upper respiratory tract malignant
tumor cases in the main areas of Mysłowice; Piasek and
Rymera estate. The aim of the study was the assessment
of relationship between environmental pollution and territorial
diversity in the morbidity of head and neck cancer.
Material and methods. The study involved a group of
130 patients with cancer of the upper respiratory tract
and a control group of 145 healthy subjects of similar
age and sex, living in the different regions of the surveyed
towns in the comparable proportions and in the group
of patients. The paper aimed to assess the relationship
between territorial diversity of the upper respiratory tract
cancers, and environmental risk factors. Results. The
analysis was based on environmental pollution data. It
was confirmed that the geographic picture of the incidence
of the upper airways malignant tumors showed
that Mysłowice central districts: Piasek and estate Rymera,
indicated this region to be particularly critical one. Conclusions.
The increased number of morbidity cases in
these districts may be associated with: environmental risk
factors, increased consumption of high percentage alcohol,
excessive amount of smoked cigarette and low socio-
economic status of the patients.

Contributors

 • Szpital Miejski nr 2 im. T. Boczonia, Mysłowice, Oddział Laryngologii
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
author
 • Katedra i Klinika Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
author
 • Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Zakład Epidemiologii Nowotworów
 • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Sosnowiec
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

References

 • 1. Herrera-Gomez A., Villavicencio-Valencio V., Rascon-Ortia H.: Demographic data of laryngeal cancer at Instituto Nacional de Cancerologia in Mexico City. Cir. Cir. 2009; 77(5): 353-357.
 • 2. Jurkiewicz D., Dżaman K., Rapiejko P.: Czynniki ryzyka raka krtani. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Otolaryngologii CSK. MON. Pol. Merkuriusz Lek. 2006; 121: 95-98.
 • 3. Lissowska J., Zatoński W., Majzel K., i wsp.: Etiologia nowotworów krtani – wyniki badań epidemiologicznych na Górnym i Dolnym Śląsku. Otolaryngol. Pol 1992; 46(2): 350-356.
 • 4. Kotela J., Blady-Kotela A.: Zachorowalność na raka krtani wśród pracowników zakładów azbestowych. Med. Ogólna 1996; 2(1): 66-69.
 • 5. Ozlugedik S., Yorulmaz I., Gokcan K.: Is laryngopharyngeal reflux an important risk factor in the development of laryngeal carcinoma. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2006; 263: 339-343.
 • 6. Ramroth H., Dietz A., Ahrens W., Becher H.: Occupational Wood Dust Exposure and the Risk of Laryngeal Cancer: A Population Based Case-Control Study in Germany. Am. J. Ind. Med. 2008; 51: 648-655.
 • 7. Żeromski J.: Rola środowiska w powstawaniu nowotworów układu oddechowego. Przegl. Wojsk-Med. 2001; 43(2): 78-82.
 • 8. Tyczyński J., Wojciechowska U., Didkowska J., Tarkowski W., Zatoński W.: Atlas umie ralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1991-1995. Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 1998; 18-20.
 • 9. Zatoński W., Tyczyński J., Didkowska J.: Nowotwory złośliwe krtani w Polsce w latach 1963-1989. Otolaryngol. Pol. 1992; 46(3): 203-210.
 • 10. Bień S., Kamiński B., Żyłka S., i wsp.: Ewolucja obrazu epidemiologicznego i klinicznego raka krtani i krtaniowej części gardła w Polsce w latach 1991-2001. Otolaryngol. Pol. 2005; 59 (2): 169-181.
 • 11. Rzewnicki J., Chodynicki S., Tupolska M., Ryd M., Kosztyła-Hojna B.: Czynniki ryzyka u pacjentów z rakiem krtani. Z Kliniki Otolaryngologii AM w Białymstoku. Otolaryngol. Pol. 1998; 49 (20): 403-408.
 • 12. Juszko-Piekut M., Moździerz A., Stojko A., Wyderka B.: Wpływ wybranych zanieczysz czeń powietrza atmosferycznego na zachorowalność na nowotwory złośliwe mieszkańców województwa katowickiego. Ann. Acad. Med. Siles. 1999; 40/41: 15-32.
 • 13. Zemła B.: Geografia zapadalności na nowotwory złośliwe układu oddechowego (krtani, oskrzeli i płuc) w obrębie konurbacji Górnośląskiej. Nowotwory 1977; 27(3): 249-254.
 • 14. Bień S., Mężyk R., Żyłka S., Pietraszek W., Siudowska U., Postuła S.: Dynamika zachorowań na raka krtani i gardła dolnego w regionie świętokrzyskim w powiąza niu z parametrami zanieczyszczeń atmosferycznych. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej. Kielce 2003; 1: 135-144.
 • 15. Righini C., Karkas A., Morei N., Soriano E., Reyt E.: Risk factors for cancers of the oral cavity, pharynx and larynx. Presse Med. 2008; 37(9): 1229-40.
 • 16. Sartor S., Elufo-Neto J., Travier N., et al: Occupational risk for laryngeal cancer: a case control study. Cad. Saude. Publica. 2007; 23(6): 1473-1481.
 • 17. Zemła B., Świątnicka J., Banasik R.: Współoddziaływanie dymu tytoniowego i przemysłowych aeropolutantów (pyły, gazy, opary) w mikrośrodowiskach pracy a ryzyko raka krtani u mężczyzn. Wiad. Lek. 1986; 39(13): 889-898.
 • 18. Faggiono F., Partanen T., Kogerinus M., Boffeta P.: Dział Epidemiologii środowiskowej. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. Publ. 1997; (138): 65-176.
 • 19. Saptoka A., Gajalakshnei U., Dhaval H., et al: Indoor air pollution from solid fuels and risk of hypopharyngeal, laryngeal and lung cancer a multicentric, case-control study from India. Int. J. Epidemiol. 2008; 37: 321-328.
 • 20. Zemła B., Wojcieszek Z., Banasik R.: Wpływ pyłowo-gazowych zanieczyszczeń mikro środowisk pracy na wielkość względnego ryzyka raka krtani w stacjonarnej i migrującej populacji mężczyzn. Otolaryngol. Pol. 1985; 39(4): 301-305.
 • 21. Socic S., Adanja B., Marinkovic J., Vlajinac H.: Risk factors for laryngeal cancer. Eur. J. Epidemiol. 1995; 11: 431-433.
 • 22. Zemła B., Świątnicka J., Kołosza Z., Banasik R.: Epidemiologiczne czynniki ryzyka raka krtani wśród autochtonów i imigrantów Górnego Śląska. Otolaryngol. Pol. 1993; 47(4): 330-337.

Document Type

paper

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1986569b-1c9e-4a9d-8501-3955619b754d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.