PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 52-56
Article title

Odmienności terapii poznawczo‑behawioralnej w leczeniu osób z zespołem Aspergera

Content
Title variants
EN
Differences of cognitive‑behavioural therapy in treatment of Asperger’s syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spektrum zaburzeń autystycznych to grupa zaburzeń neurorozwojowych charakteryzujących się deficytami w zakresie funkcjonowania społecznego, komunikacji oraz powtarzalnymi wzorcami zachowań. W obrazie klinicznym zespołu Aspergera, oprócz trudności dotyczących funkcjonowania społecznego, dominują deficyty językowe przede wszystkim w zakresie pragmatyki, czyli używania języka w kontekście społecznym, semantyki, czyli rozpoznawania różnych znaczeń tego samego słowa, oraz prozodii, czyli rytmu, intonacji i modulacji mowy. Zaburzenia funkcji poznawczych leżące u podłoża objawów, zwłaszcza w zakresie „teorii umysłu”, pozwalają łatwiej zrozumieć naturę charakterystycznych trudności i deficytów. Decydują one o specyfice pracy terapeutycznej z pacjentem z zespołem Aspergera, ale również stanowią o jej trudności, choć z drugiej strony będą jednym z głównych celów oddziaływań terapii. Terapia poznawczo‑behawioralna ukierunkowana jest na zmianę dysfunkcjonalnego sposobu myślenia będącego wynikiem zniekształceń poznawczych, błędnych przekonań lub deficytów poznawczych. W przypadku osób z zespołem Aspergera istnieje konieczność modyfikacji i dostosowania technik terapeutycznych do specyficznego profilu poznawczego tej grupy pacjentów. Podstawowe obszary oddziaływań terapii poznawczo‑behawioralnej w zespole Aspergera to deficyty w zakresie relacji społecznych i rozpoznawania emocji oraz ich konsekwencje. Negatywne emocje przeżywane w obliczu braku rozumienia tego, co się dzieje w otoczeniu, i poczucia bycia nierozumianym często manifestują się zachowaniami impulsywnymi i agresywnymi. Na podejmowane decyzje terapeutyczne wpływa również obecność dodatkowych rozpoznań, takich jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania czy też zaburzenie obsesyjno‑kompulsyjne.
EN
Autism spectrum disorder is a group of neurodevelopmental disorders characterized by communication and social impairments, and repetitive patterns of behaviours. In Asperger’s syndrome (AS) in addition to difficulties related to social functioning, observed language abnormalities include: pragmatics (the application of language in social context), semantics (the meaning of what is being said) and prosody (rhythm, intonation and modulation of speech). Cognitive dysfunctions underlying the symptoms, especially in the “theory of mind”, make it easier to understand the nature of specific problems and deficits. They determine the specificity of therapeutic work with patients with AS, but also exhibit its difficulties, although on the other hand they will constitute one of the main goals of the treatment effects. The cognitive and behavioural therapy is aimed towards the modification of dysfunctional thinking style resulting from cognitive distortions, false beliefs or cognitive deficits. In persons with Asperger’s syndrome there is a need for modification and adjustment of therapeutic techniques to the specific cognitive profile of this group of patients. The main scope of CBT intervention in AS includes deficits in social relations, recognizing emotions and their consequences. Negative emotions experienced as a result of the lack of understanding of interactions within the environment and the lack of being understood often manifest themselves in the form of impulsive and aggressive behaviours. Therapeutic decisions are also influenced by the presence of additional diagnoses, such as ADHD, anxiety disorders, depressive disorders, conduct disorders or obsessive‑compulsive disorders.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
52-56
Physical description
Contributors
 • Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk
References
 • 1. Firth U.: Social communication and its disorder 1. in autism and Asperger syndrome. J. Psychopharmacol. 1996; 10: 48‑53.
 • 2. Szatmari P., Bremner R., Nagy J.N.: Asperger syndrome: a review of clinical features. Can. J. Psychiatry 1989; 34: 554‑560.
 • 3. Wing L.: Manifestations of social problems. W: Schopler E., Mesibov G.B. (red.): High‑Functioning Individuals with Autism. Plenum Press, New York 1992.
 • 4. Eisenmajer R., Prior M., Leekman S. i wsp.: Comparison of clinical symptoms in autism and Asperger’s disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1996; 35: 1523‑1531.
 • 5. Gillberg C.: Asperger syndrome in 23 Swedish children. Dev. Med. Child Neurol. 1989; 31: 520‑531.
 • 6. Tantam D., Holmes D., Cordess C.: Non‑verbal expression in autism of Asperger’s type. J. Autism Develop Disorder 1993; 23: 111‑113.
 • 7. Kim J.A., Szatmari P., Bryson S.E. i wsp.: The prevalence of anxiety and mood problems among children with autism and Asperger disorder. Autism 2000; 4: 117‑132.
 • 8. Ghaziuddin M., Weider‑Mikhail E., Ghaziuddin N.: Comorbidity of Asperger syndrome: a preliminary report. J. Intell. Dis. Research 1998; 42: 279‑283.
 • 9. Baron‑Cohen S.: Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind. MIT Press, Cambridge, MA 1995.
 • 10. Bowler D.M.: “Theory of Mind” in Asperger’s syndrome. J. Child Psychol. Psychiatry 1992; 33: 877‑893.
 • 11. Tantam D.: Psychological disorder in adolescents and adults with Asperger syndrome. Autism 2000; 4: 47‑62.
 • 12. Hare D.J., Paine C.: Developing cognitive behavioural treatments for people with Asperger’s syndrome. Clinical Psychology Forum 1997; 110: 5‑8.
 • 13. Ozonoff S., Miller J.: Teaching theory of mind: A new approach to social skills training for individuals with autism. J. Autism Dev. Disord. 1995; 25: 415‑433.
 • 14. Sofronoff K., Attwood T., Hinton S.: A randomized controlled trial of a CBT intervention for anxiety in children with Asperger syndrome. J. Child Psychol. Psychiatry 2005; 46: 1152‑1160.
 • 15. Mesibov G.B.: Social skills training with verbal autistic adolescents and adults: a program model. J. Autism Dev. Disord. 1984; 14: 395‑404.
 • 16. Williams T.A.: Social skills group for autistic children. J. Autism Dev. Disord. 1989; 19: 143‑155.
 • 17. Gray C.: Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and high‑functioning autism. W: Schopler E., Mesibov G., Kunce L.J. (red.): Asperger’s Syndrome or High Functioning Autism? Plenum Press, New York 1998.
 • 18. Attwood T.: Frameworks for behavioural interventions. W: Klin A., Volkmar F. (red.): Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. Asperger Syndrome. Elsevier Science, Philadelphia 2003: 65‑86.
 • 19. Silver M., Oakes P.: Evaluation of a new computer intervention to teach people with autism or Asperger syndrome to recognize and predict emotions in others. Autism 2001; 5: 299‑316.
 • 20. Hare D.J., Jones J., Paine C.: Approaching reality: the use of personal construct assessment in working with people with Asperger Syndrome. Autism 1999; 3: 165‑176.
 • 21. Kelly G.A.: The Psychology of Personal Constructs. Norton Co, New York 1955.
 • 22. Myles B.S.: Behavioral forms of stress management for individuals with Asperger syndrome. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 2003; 12: 123‑141.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-19642d8b-62ee-46f8-8370-950b67c6236f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.