PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 4 | 405–412
Article title

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu – modelowy przykład psychiatrii środowiskowej

Content
Title variants
EN
Mental Health Centre for Children and Adolescents in Sosnowiec – a model example of community psychiatry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę utworzenia środowiskowego leczenia dzieci i młodzieży (alternatywnego dla leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego) oraz zakreślenie obszaru działania psychiatrii środowiskowej. Ma on też przedstawić praktyczne implikacje związane z roczną realizacją projektu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podejmowana tam forma leczenia pozwala na dezinstytucjonalizację opieki zdrowotnej, szybkie dotarcie do osób będących w kryzysie i niesienie im pomocy – na podstawie założeń koncepcji systemowej oraz idei otwartego dialogu. Beneficjentami świadczeń są osoby (oraz ich najbliższe otoczenie) w wieku 14–24 lat, zamieszkujące na terenie Sosnowca lub Dąbrowy Górniczej i narażone na wykluczenie społeczne z powodu choroby psychicznej. Praca wykonywana jest w stałych, trzyosobowych terapeutycznych zespołach mobilnych przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 8:00–20:00. Dysponują one takimi narzędziami, jak bezpłatna infolinia, własny środek transportu oraz środki na niezbędne konsultacje medyczne. Nadzór nad tworzeniem indywidualnych planów i przebiegiem interwencji terapeutycznych w miejscu zamieszkania pacjenta pełni lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Ważną rolę w procesie zdrowienia odgrywają cyklicznie organizowane zajęcia aktywizujące (kręgle, siatkówka, terapia grupowa) oraz warsztaty – prowadzone także przez uczestników projektu. W artykule przedstawiono zarówno zalety, jak i ograniczenia związane z realizacją programu.
EN
The paper seeks to highlight the need to establish a system of community psychiatric treatment (alternative to inpatient and outpatient care) for children and adolescents, and to define the area of interest for community psychiatry. An additional goal is to present practical implications involved in the annual implementation of the project for the Mental Health Centre for Children and Adolescents in Sosnowiec with funding from the European Social Fund. The form of treatment provided there promotes the deinstitutionalisation of healthcare, and allows quick access to people in crisis in order to assist them based on the assumptions underlying the systemic concept and the idea of open dialogue. The beneficiaries of the healthcare services are individuals (and their nearest relatives) aged 14 to 24 years, residing in Sosnowiec or Dąbrowa Górnicza, who are exposed to social exclusion because of mental illness. The services are provided by permanent mobile therapeutic teams of three members five days a week from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. They have a range of tools at their disposal, including a free infoline, own means of transport and funds for necessary medical consultations. The development of individual plans and the delivery of therapeutic interventions in the patient’s place of residence are supervised by a specialist in child and adolescent psychiatry. An important role in the process of recovery is played by periodically organised engaging activities (bowling, volleyball, group therapy) and workshops – also conducted by project participants. The paper presents both the advantages and limitations associated with the implementation of the programme.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
4
Pages
405–412
Physical description
Contributors
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., Sosnowiec, Polska; Oddział Kliniczny Psychiatrii iPsychoterapii Wieku Rozwojowego, Katedra Psychiatrii iPsychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
References
 • Filipiak E, Palej-Cieplińska M: Dobre praktyki w psychiatrii dzieci i młodzieży. Zastosowanie „Otwartego Dialogu” w psychiatrii środowiskowej okresu rozwojowego – doświadczenia własne. Psychiatr Psychol Klin 2014; 14: 135–139.
 • Hopfenbeck M: Peer-supported open dialogue. Context 2015; 138: 29–31.
 • ICF. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia, 2009. Available from: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/ Wytyczne/statystyka/icf_polish_version_56a8f7984213a.pdf [cited: 31 August 2018].
 • Izdebski R: Systemowa terapia rodzin na terenie domu i jej uwarunkowania. In: Rajwa E, Marynowicz S (eds.): Współczesna rodzina: funkcjonowanie, zagrożenia, terapia. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków 2002.
 • Izdebski R: Zespół Leczenia Domowego dla dzieci i młodzieży – podejście systemowe. XXXVII Zjazd Naukowy Psychiatrów Polskich, Poznań 1992.
 • Janik R, Baran D, Gmitrowicz A et al.: Psychiatria wieku rozwojowego – badanie ankietowe uczestników I Kongresu Zdrowia Psychicznego. Psychiatr Psychol Klin 2018; 18: 166–172.
 • Mahlke CI, Krämer UM, Becker T et al.: Peer support in mental health services. Curr Opin Psychiatry 2014; 27: 276–281.
 • Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych. Ministerstwo Zdrowia. Available from: http://www.mpz.mz.gov.pl/ [cited: 20 August 2018].
 • Modrzejewska R, Izdebski R, Markiewicz-Zając B: Opis pracy zespołu leczenia domowego dla dzieci i młodzieży. Postępy Psychiatr Neurol 1994; 3: 461–463.
 • Repper J, Carter T: A review of the literature on peer support in mental health services. J Ment Health 2011; 20: 392–411.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 (Dz.U. 2017 poz. 458).
 • Seikkula J: W stronę dialogu: psychoterapia czy sposób życia? Psychoterapia 2013; 2 (165): 13–27.
 • Seikkula J, Arnkil TE: Otwarte dialogi. Antycypacje. Szanowanie Inności Podejście terapeutyczne skoncentrowane na sieci społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
 • Seikkula J, Aaltonen J, Alakare B et al.: Five-year experience of firstepisode nonaffective psychosis in open-dialogue approach: treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies. Psychother Res 2006; 16: 214–228.
 • Seikkula J, Alakare B, Aaltonen J et al.: Open dialogue approach: treatment principles and preliminary results of a two-year follow-up on first episode schizophrenia. Ethical Hum Sci Serv 2003; 5: 163–182.
 • Seikkula J, Alakare B, Aaltonen J: The comprehensive open-dialogue approach in Western Lapland: II. Long-term stability of acute psychosis outcomes in advanced community care. Psychosis 2011; 3: 192–204.
 • Szaszkiewicz W, Izdebski R: Idea domu rodzinnego i jej wartość w psychoterapii. Psychoterapia 1998; 4 (107): 95–101.
 • Uzar M, Guśtak E, Matusiak F et al.: Zmiany obrazu klinicznego zaburzeń zachowania u adolescentów hospitalizowanych psychiatrycznie w latach 1990–2015. Praca porównawcza. Psychiatr Psychol Klin 2018; 18: 127–136.
 • Wciórka J: Psychiatria środowiskowa: idea, system, metoda i tło. Postępy Psychiatr Neurol 2000; 9: 319–337.
 • Załuska M: Środowiskowy model leczenia psychiatrycznego a zmiany w strukturze lecznictwa w ostatnich latach w Polsce. Postępy Psychiatr Neurol 2006; 15: 277–285.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-193d2c01-6c37-4b98-b413-93172f04a1be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.