PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 3 | 39-58
Article title

Postawy życiowe studentów pielęgniarstwa a ich stosunek do aborcji

Content
Title variants
EN
Life Attitudes of Nursing Students and their Attitudes towards Abortion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp. Problem aborcji, podobnie jak eutanazji oraz innych kontrowersyjnych dylematów etycznych naszych czasów, dzieli społeczeństwo niemal całego świata na jego zwolenników i przeciwników. Zadowalającego rozwiązania dla jednych, jak i dla drugich zapewne nigdy nikt nie znajdzie, ale nie zwalnia to ludzi od dyskusji i poszukiwania najlepszego w danym czasie rozwiązania. Cel. Celem badań było poznanie postaw życiowych studentów pielęgniarstwa i ich wpływu na stosunek studentów do aborcji. Materiał i metody. W celu uzyskania materiału badawczego zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, techniką było ankietowanie, zaś narzędziem autorski kwestionariusz ankiety. Do badania wykorzystano również standaryzowany kwestionariusz postaw życiowych, który składał się z 10 stwierdzeń. Badania przeprowadzono wśród 80 studentów kierunku pielęgniarstwa oraz 80 studentów kierunku ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Ankietowanych scharakteryzowano pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i aktywności religijnej. Wyniki. Analiza materiału badawczego wykazała, że postawy życiowe studentów pielęgniarstwa i ekonomii częściowo wpływają na ich stosunek do aborcji. Z ogólnej liczby badanych studentów - 53% była przeciwnikami aborcji. Podobna liczba badanych miała neutralny stosunek do przerywania ciąży, natomiast ponad połowa - 55% nie opowiadała się za legalizacją aborcji w Polsce. Ponad połowa badanych studentów pielęgniarstwa i ekonomii - 61,2% uznała, że aborcja jest zabójstwem dokonanym na nienarodzonym dziecku, stwierdzeniu temu sprzeciwiło się - 13,1% badanych. Ze stwierdzeniem, iż życie rozpoczyna się w momencie poczęcia zgodziło się - 67% badanych, natomiast przeciwne zdanie miało tylko 10,4% badanych. Większość studentów - 67,5% uważa że zabieg przerwania ciąży jest pozbawieniem dziecka praw do życia. W zdecydowanej większości - 70,6% badani uważali, że aborcja powinna być dopuszczalna, gdy stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki/dziecka. Aż 66% badanych studentów uważa, że zabieg przerywania ciąży powinien być dopuszczalny w momencie, gdy istnieje ryzyko ciężkiego upośledzeni płodu lub nieuleczalnej choroby. Jednocześnie wyrażają oni swoje poparcie w 59,4% dla dopuszczalności aborcji w sytuacji, gdy powstała ona w wyniku czynu zabronionego. Osoby, które zadeklarowały swoją wiarę w 58,4% nie opowiadały się za legalizacją aborcji w Polsce, natomiast 9,1% osób nie deklarujących swojej wiary również wyraża taki stosunek. Ponad połowa studentów niewierzących - 63,7% opowiada się za legalizacją aborcji, natomiast 23,5% respondentów wierzących również prezentuje taką opinię. Kobiety częściej odnoszą się negatywnie do poparcia oraz legalizacji aborcji w Polsce niż mężczyźni. Wnioski. 1. Istnieje rozbieżność pomiędzy deklarowanym światopoglądem a zachowaniem w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży w różnych sytuacjach. 2. Deklarowane poparcie dla aborcji w znacznym stopniu uzależnione jest od konkretnej, opisywanej sytuacji. 3. Religia pełni istotną funkcję jako wyznacznik praw moralnych i społecznych i przekłada się na deklarowane poglądy na temat problemów bioetycznych. 4. Istnieje konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia bioetyczne kształceniu studentów pielęgniarstwa. 5. Należy podjąć działania mające na celu uświadamianie młodych mężczyzn konsekwencji i skutków aborcji dla kobiety poprzez kampanie społeczne. W kontynuacji badań warto uwzględnić szerszy zakres postaw życiowych niż tylko poczucie celowości. Wnioski. 1. Istnieje rozbieżność pomiędzy deklarowanym światopoglądem a zachowaniem w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży w różnych sytuacjach. 2. Deklarowane poparcie dla aborcji w znacznym stopniu uzależnione jest od konkretnej, opisywanej sytuacji. 3. Religia pełni istotną funkcję jako wyznacznik praw moralnych i społecznych i przekłada się na deklarowane poglądy na temat problemów bioetycznych. 4. Istnieje konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia bioetyczne kształceniu studentów pielęgniarstwa. 5. Należy podjąć działania mające na celu uświadamianie młodych mężczyzn konsekwencji i skutków aborcji dla kobiety poprzez kampanie społeczne. 6. W kontynuacji badań warto uwzględnić szerszy zakres postaw życiowych niż tylko poczucie celowości.
EN
1. Introduction. The problem of abortion, as well as other controversial issues such as euthanasia and other ethical dilemmas of our times, divide the society of nearly the whole world into both the supporters or opponents. Any satisfactory solution will probably never be found but this does not absolve people from debating and searching for the best possible solution to be found in respective time. 2. Aim. This study has aimed to investigate life attitudes of nursing students and influence of these attitudes upon the students' stance on abortion. 3. Material and methods. For the purpose of obtaining respective researching material, a diagnostic survey method was applied; the technique was based on surveying with the self-prepared questionnaire as a tool. The study also used a standardized questionnaire of attitudes to life, which consisted of 10 statements. The study was conducted among 80 students of nursing faculty and 80 students of the faculty of economics at the State Higher Vocational School in Ciechanów. The respondents were characterized in accordance with the following categories: gender, age, place of residence and religious activity. 4. Results. The analysis of the research material indicated that students' attitudes (both nursing and economy faculty students) partially affect their attitude to abortion. 53% of the total number of students surveyed were opposed to abortion. A similar number of respondents had a neutral attitude to abortion, while 55% which is more than half were not in favour of abortion being legalized in Poland. 61.2% which was more than half of the students surveyed (both nursing and economy) felt that abortion was a murder committed upon the unborn child. The opposite statement was shared by 13.1% of respondents. 67% of the respondents agreed with the statement that life begins at conception, while the opposite view was shared by only 10.4% of the respondents. 67,5% of the total number of students think that abortion is nothing else but depriving the child of the right to live. The overwhelming majority of 70.6% respondents believed that abortion should be allowed when it is a threat to the mother's or a child's health or life. As many as 66% of students believe that the procedure of abortion should be permitted when there is a risk of severe damage to the foetus or an incurable disease. At the same time 59.4% of the respondents expressed their support for abortion when it was a result of a criminal offense. Those who declared their religious faith and opposed the idea of legalizing abortion in Poland amounted to 58.4%, as well as 9.1% of respondents not declaring their religious faith also expressed this attitude of not supporting abortion legalization. More than a half of non-religious students i.e. 63.7% were in favour of the abortion legalization, which was also the outlook of 23.5% of the religious respondents. Women more often than men refer negatively to the idea of supporting legalization of abortion in Poland. Conclusions 1. There is a discrepancy between the declared outlook and behaviour in terms of permissibility of pregnancy terminationin different situations. 2. The declared support for abortion significantly depends upon the particular situation. 3. Religion plays an important role as a factor of moral and social rights, which in consequence affects the declared views upon the bioethical issues. 4. There is a need to pay special attention to the issues of bioethics in the education of nursing students. 5. Different measures such as social campaigns should be taken to raise awareness of young men on hat the consequences of abortion for a woman are. 6. Further research should include a wider range of life attitudes than just a sense of purpose.
Contributors
 • Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
References
 • 1. Sterkowicz S. Twarde prawo ale martwe. Problemy aborcji, antykoncepcji i demografii w Polsce. Gabinet prywatny 2007; 1; 158: 64-69.
 • 2. Zielińska E. Przerwanie ciąży warunki legalności w Polsce i na świecie. Warszawa 1990:39.
 • 3. Muszala A., Strowieyski M., Ślipko T. Aborcja spojrzenie filozoficzne, teologiczne, historyczne i prawne. Wyd. Petrus. Kraków 2010:9-13.
 • 4. Kluk P. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli – czy aborcja powinna być dozwolona? Położna. Nauka i Praktyka 2009; 4;8: 52-55.
 • 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1956r., Nr 12, poz.61).
 • 6. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993r., Nr 17, poz. 78).
 • 7. Nesterowicz M. Prawo Medyczne. Wyd. TNOiK, Toruń 2000: 156.
 • 8. Kilińska-Pękacz A. Aborcja – na granicy legalności i nielegalności. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2012; 10: 33.
 • 9. Muszala A. Encyklopedia bioetyki. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen. Radom 2005: 17.
 • 10. Patyjewicz L. Aborcja i środki wczesnoporonne z perspektywy lekarskiego sumienia, w: Między literaturą a medycyną. część II, Łoch E., Wallner G. (red), Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2007, s. 188-189.
 • 11. Chazan B. Somatyczne następstwa aborcji. W: Aborcja przyczyny, następstwa, terapia. Chazan B., Simon W.(red.). Wydawnictwo Wektory. Wrocław 2009: 75; 83.
 • 12. Norman J., Me Kay Hart D. Ginekologia. Wyd. Med. Urban & Partner. Wrocław 2006: 346.
 • 13. Puzewicz-Barska J., Tarasiewicz M. Metody dokonywania aborcji. Nasze ciała, nasze życie. Wyd. Fundacja Współpracy Kobiet NEWW-Polska 2004: 387-388.
 • 14. http://wciazy.familie.pl/artykul/Aborcja-w-Polsce-statystyki,6132,1.html [21.01.2016].
 • 15. Libera A. Wpływ aborcji na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiety. W: Psychologia w położnictwie i ginekologii, Makara-Studzińska M. (red.). Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2009: 164-172.
 • 16. Zieliński W. P. P. Aborcja za czy przeciw? Przewodnik duchowy – ciało, umysł, duch. 2012; 3: 15–18
 • 17. Tworuscha M., Tworuscha U. Religie świata. Wyd. Bellona. Warszawa 2010: 25-40.
 • 18. Szczygieł K. W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Wyd. Biblos. Tarnów 1998: 58.
 • 19. Olszewska J., Czerwińska-Ospiak A., Michalik A., Kunat K. Spojrzenie na ciążę i poród przez pryzmat różnych religii. Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21; 4: 534-541.
 • 20. Bielawski J. Islam, religia państwa i prawa. Wyd. KAW. Warszawa 1973: 11–13.
 • 21. Donden J. Sztuka trwania w harmonii i zdrowiu. Wpro¬wadzenie w medycynę tybetańską. Wyd. EM. Warszawa 1992: 16–17
 • 22. Kulpa A. Psychologiczne konsekwencje aborcji. Pielęgniarka i Położna 2005; 11-12: 8-9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-193a77ff-0df2-4f24-a610-18d3df7527cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.