Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2012 | 6 | 4 | 232-237

Article title

Wyniki leczenia kardiochirurgicznego u chorych 80-letnich i starszych

Title variants

EN
Follow up after cardiac surgery in the elderly

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. W ostatnich latach zwiększyła się liczba pacjentów po osiemdziesiątym roku życia kwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego. Celem pracy była ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego chorób serca u chorych w dziewiątej dekadzie życia. Materiał i metody. Badaniem objęto 104 chorych w wieku od 80 do 89 lat operowanych w Klinice Kardiochirurgii UM w Lublinie w okresie od stycznia 2008 do września 2012 r. Wyniki. U wszystkich chorych współistniały schorzenia dodatkowe, najczęściej były to nadciśnienie tętnicze u 76 pacjentów (73,1%) i cukrzyca typu 2 u 22 osób (21,2%). U 82 chorych (78,7%) wykonano operację pomostowania tętnic wieńcowych, u 10 (9,7%) wszczepiono protezę zastawki aortalnej, u 10 (9,7%) wykonano operację złożoną – pomostowanie tętnic wieńcowych z jednoczesnym wszczepieniem protezy zastawki aortalnej, u 2 chorych (1,9%) inne zabiegi kardiochirurgiczne. W badanej grupie zmarło 8 pacjentów (7,7%). Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 27 chorych (25,9%). Zespół małego rzutu wymagający zastosowania leków inotropowych i kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, niewydolność oddechowa z koniecznością przedłużonej wentylacji mechanicznej powyżej 24 godzin wystąpiły odpowiednio u 11 (10,6%) i 13 (12,5%) chorych. Inne powikłania obserwowano rzadziej. Wnioski. Operacje kardiochirurgiczne u osób w dziewiątej dekadzie życia obarczone są dopuszczalnym ryzykiem zgonu i powikłań pooperacyjnych. Geriatria 2012; 6: 232-237.
EN
Background. Over the last few years, the number of octogenarians undergoing cardiac surgery has been growing. The aim of this study was to evaluate the early results of cardiac surgical treatment in this group of patients. Material and methods. The study included 104 patients aged 80 to 89 who underwent surgery in the Department of Cardiac Surgery of the Medical University in Lublin between January 2008 and September 2012. Results. All patients showed coexisting diseases such as hypertension and type 2 diabetes. Eighty-two patients (78.7%) underwent coronary artery bypass grafting, ten (9.7% ) - aortic valve prosthesis implantation, ten (9.7%) underwent complex procedures - coronary artery bypass grafting combined with implantation of aortic valve prosthesis, and two patients (1.9%) - other cardiac surgery. Eight patients died (7.7%). Postoperative complications were reported in 27 patients (25.9%). Low cardiac output syndrome requiring inotropic and intraaortic balloon, as well as respiratory failure with prolonged mechanical ventilation for more than 24 h were observed in 11 (10,6%) and 13 (12,5%) patients, respectively. Other complications were rare. Conclusion. Octogenarians undergoing cardiac surgery showed an acceptable risk of death and postoperative complications. Geriatria 2012; 6: 232-237.

Discipline

Publisher

Journal

Year

Volume

6

Issue

4

Pages

232-237

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

References

  • 1. Rocznik Statystyczny 2011.
  • 2. Curtis JJ, Walls JT, Boley TM, et al. Coronary revascularization in the elderly: determinants of operative mortality. Ann Thorac Surg1994;58:1069-72.
  • 3. Fruitman DS, MacDougall CE, Ross DB. Cardiac surgery in octogenarians: can elderly patients benefit? Quality of life after cardiac surgery. Ann Thorac Surg1999;68:2129-35.
  • 4. Tsai TP, Chaux A, Matloff JM, et al. Ten-year experience of cardiac surgery in patients aged 80 years and over. Ann Thorac Surg1994;58: 445-51.
  • 5. Cane ME, Chen C, Bailey BM, et al. CABG in octogenarians: early and late events and actuarial survival in comparison with a matched population. Ann Thorac Surg1995;60:1033-7.
  • 6. Carey JS, Cukingnan RA, Singer LK: Quality of life after myocardial revascularization. Effect of increasing age. J Thorac Cardiovasc Surg1992;103:108-15.
  • 7. Bessone LN, Pupello DF, Hiro SP et al.: Surgical management of aortic valve disease in the elderly: a longitudinal analysis. Ann Thorac Surg1988;46:264-9.
  • 8. Ruygrok PN, Barratt-Boyes BG, Agnew TM, et al. Aortic valve replacement in the elderly. J Heart Valve Dis1993;2:550-7.
  • 9. Di Eusanio M, Fortuna D, Cristell D, et al. Contemporary outcomes of conventional aortic valve replacement in 638 octogenarians: insights from an Italian Regional Cardiac Surgery Registry (RERIC).Eur J Cardiothorac Surg2012;41:1247-53.
  • 10. Hirose H, Amano A, Yoshida S, et al. Coronary artery bypass grafting in the elderly. Chest2000;117:1262-70.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1898-7486-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.