Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 9 | 3 | 34-39

Article title

Ocena stężeń białka szoku termicznego Hsp60 u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym ciążowym w III trymestrze ciąży i po porodzie

Title variants

EN
Assessment of concentrations of heat shock protein Hsp60 in pregnant women with gestational hypertension in the third trimester of pregnancy and after childbirth

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wstęp. Białka szoku termicznego (Hsp) w organizmie człowieka pełnią funkcję ochronną przed czynnikami stresu komórkowego oraz środowiskowego. Podstawowa ich rola polega na osłabianiu efektów działania czynników stresowych W warunkach stresu komórkowego obserwowany jest szybki wzrost stężeń Hsp w cytoplazmie oraz ich transport m.in. do jadra komórkowego, gdzie chronił DNA, pre-mRNA, prerybosomy oraz białka jądrowe przed degradacją. Cel pracy. Ocena przydatności klinicznej oznaczania stężeń białek szoku cieplnego Hsp60 w grupach: zdrowych kobiet ciężarnych, ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym ciążowym w III trymestrze ciąży i w okresie porodu oraz kobiet nieciężarnych. Materiał i metody. Badaniem objęto 64 kobiety: 28 kobiet ciężarnych z ciąż powikłaną nadciśnieniem tętniczym ciążowym, 16 zdrowych kobiet ciężarnych oraz 20 zdrowych kobiet nie będących w ciąży. Oznaczenia stężeń białek szoku cieplnego o masie cząsteczkowej 60 kDa (Hsp60) dokonano metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Wyniki. Średnie stężenia białka Hsp60 różniło się znamiennie statystycznie pomiędzy początkowym i końcowym punktem pobrania (III trymestr ciąży vs. po rozwiązaniu ciąży) zarówno w grupie kobiet ciężarnych zdrowych, jak i w grupie kobiet z nadciśnieniem tętniczym ciążowym. W obu grupach stężenie Hsp60 było znamiennie wyższe po rozwiązaniu ciąży. Ponadto wykazano wysoce znamienną statystycznie różnicę w stężeniu Hsp60 pomiędzy grupą kobiet nieciężarnych a grupą ciężarnych zdrowych po rozwiązaniu ciąży, stężenie Hsp60 było znamiennie wyższe po rozwiązaniu ciąży. Wnioski. Ciąża nie wpływa na stężenie białka szoku termicznego Hsp60. Rozwiązanie ciąży indukuje wzrost stężenia białek szoku termicznego zarówno w ciąży fizjologicznej, jak i powikłanej ciążowym nadciśnieniem tętniczym.
EN
Introduction. Heat shock protein (Hsp) in the human body provides protection against cellular and environmental stress factors. Their primary role is to weaken the effects of stressors. In conditions of cellular stress we observe the rapid increase in concentrations of Hsp in the cytoplasm and their transport, among others, to the nucleus, where it protects DNA, pre-mRNA, pre-ribosomes and nuclear proteins from degradation. Aim of the study. Evaluation of the clinical usefulness of the determination of the concentrations of heat shock protein Hsp60 in the following groups: healthy pregnant women, pregnant women with gestational hypertension in the third trimester of pregnancy and during labor and non-pregnant women. Material and methods. The study included 64 women: 28 pregnant women with pregnancy complicated by gestational hypertension, 16 healthy pregnant women and 20 healthy women who are not pregnant. The designation of the concentrations of heat shock proteins having a molecular weight of 60 kDa (Hsp60) was performed with use of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results. Average concentrations of Hsp60 proteins were statistically significantly different between the start and end point of taking the sample for determination (III trimester of pregnancy vs. after delivery), both in the group of healthy pregnant women and in women with gestational hypertension. In both groups, the concentration of Hsp60 was significantly higher after delivery. In addition, a highly statistically significant difference in the concentration of Hsp60 between the group of non-pregnant women and healthy pregnant group after delivery was demonstrated, the concentration of Hsp60 was significantly higher after delivery. Conclusions. Pregnancy does not affect the concentration of the heat shock protein Hsp60. Delivery induces increased concentrations of heat shock proteins both in normal pregnancy and pregnancy complicated by hypertension.

Discipline

Publisher

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

34-39

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • 1. King AM, MacRae TH. The Small Heat Shock Protein p26 Aids Development of Encysting ArtemiaEmbryos, Prevents Spontaneous Diapause Termination and Pro- tects against Stress. PLoS ONE2012;7:1-10.
 • 2. Kiliañska ZM, Ptasińska A.Zmiany w jądrach komórkowych wywołane szokiem termicznym. Acta Biochem Biophys1999;14:103-122.
 • 3. Lanneau D, Brunet M, Frisan E et al. Heat shock proteins: essential proteins for apoptosis regulation. J Cell Mol Med2008;12:743-761.
 • 4. Wu T, Tanguay RM. Antibodies against heat shock proteins in environmental stresses and diseases: friend or foe?Cell Stress Chaperones2006;11:1-12.
 • 5. Stołtny D, Mazur E, Król-Zybura A i wsp. Kardiologia w położnictwie. Nadciśnienie tętnicze indukowane ciąży. Ogólnopolski Przegl Med 2012; 3: 27-30.
 • 6. Widecka K, Grodzicki T, Narkiewicz K i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym - 2011 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśn Tętn 2011;15: 55-82.
 • 7. Xu P, Zhao Y, Liu M et al. Variations of MicroRNAs in Human Placentas and Plasma From Preeclamptic Pregnancy. Hypertension 2014 Mar24.
 • 8. Too GT, Hill JB. Hypertensive crisis during pregnancy and postpartum period. Semin Perinatol2013;37,4:280- 7.
 • 9. Seely EW, Ecker J.Chronic hypertension in pregnancy. Circulation 2014; 129,11:1254-61.
 • 10. Borowski D, Czuba B.Biochemiczne testy przesiewowe stosowane w diagnostyce prenatalnej I trymestru ci¹¿y. W: Po³o¿nictwo tom 4. Red. Brêborowicz GH, Wielgoœ M.Warszawa, PZWL, 2012.
 • 11. Barra S, Cachulo Mdo C, Providęncia R, Leitao-Marques A. Hypertension in pregnancy: the current state of the art. Rev Port Cardiol 2012, 31:425-32.
 • 12. Divers MJ, Bulmer JN, Miller D, Lilford RJ. Placental heat shock proteins: no immunohistochemical evidence for a differential stress response in preterm labour. Gynecol Obstet Invest1995;40:236-423.
 • 13. Molvarec A, Derzsy Z, Kocsis J et al. Circulating anti-heat-shock-protein antibodies in normal pregnancy and preeclampsia. Cell Stress Chaperones 2009; 14:491-8.
 • 14. Esfandiari N, Falcone T, Goldberg JM et al. Heatshock protein modulate the incidence of apoptosis and oxidative stress in preimplantation mouse embryos. Fertil Steril2007;87:1214–1217.
 • 15. Rodríguez-Dennen F, Martínez-Ocana J, Kawa-Karasik S et al. Comparison of hemodynamic, biochemical and hematological parameters of healthy pregnant women in the third trimester of pregnancy and the active labor phase. BMC Pregnancy Childbirth 2011; May 6,11:33.
 • 16. Child DF, Hudson PR, Hunter-Lavin C et al. Birth defects and anti-heat shock protein 70 antibodies in early pregnancy. Cell Stress Chaperones 2006;11:101–105.
 • 17. Sljivic S, Kamenov B, Maglajlic S et al. Possible interactions of genetic and immune-neuro-endocrine regulatory mechanisms in pathogenesis of congenital anomalies. Med Hypotheses 2006;67:57-64.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1896-3315-2014-9-3-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.