Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 9 | 3 | 24-33

Article title

Wpływ BMI oraz hiperlipidemii na poziom wybranych markerów biochemicznych stresu oksydacyjnego oraz ryzyka przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego

Title variants

EN
The relationship between appearance of oxidative stress indicators, hyperlipidemia and body mass index in a pregnancy complicated with premature rupture of membranes

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Wstęp. Porody przedwczesne stanowił w Polsce około 7,4 – 8,2% ogólnej liczby porodów. Jednym z czynników prowadzących do wystąpienia porodu przedwczesnego jest przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (preterm premature rupture of membranes – pPROM). Nieprawidłowy BMI (body mass index) związany jest z 2. krotnym wzrostem występowania przedwczesnego odpływania płynu owodniowego. Ciąża sprzyja procesowi peroksydacji lipidów poprzez zaburzenia gospodarki lipidów. Cel pracy. Analiza wpływu BMI oraz profilu lipidowego na poziom wybranych markerów biochemicznych stresu oksydacyjnego oraz ryzyka przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego. Materiały i metody. Badaniem objęto 40. ciężarnych hospitalizowanych z powodu pPROM, u których wykluczono infekcyjne podłoże PROM oraz 40. ciężarnych z pPROM, u których potwierdzono etiologię infekcyjną. Do grupy kontrolnej włączono 40. ciężarnych, będących w pierwszym okresie porodu z odpływaniem płynu owodniowego i rodzących w terminie porodu. Analizie poddano BMI, poziomy cholesterolu całkowitego, HDL, LDL trójglicerydów oraz markerów stresu oksydacyjnego: dysmutazy ponadtlenkowej, mieloperoksydazy, aldehydu malonowego, reduktazy oraz peroksydazy glutationowej. Wyniki. Kobiety z grupy o nieinfekcyjnej etiologii PROM miały największy BMI w porównaniu z ciężarnymi z innych grup, również wartości poszczególnych parametrów profilu lipidowego były najwyższe w tej grupie. Zaobserwowano korelację pomiędzy BMI, hiperlipidemi1 oraz parametrami stresu oksydacyjnego. Nieprawidłowe BMI oraz zaburzenia lipidogramu w badanej grupie zwiększały ryzyko PROM. Wnioski. Istnieje pozytywna zależność pomiędzy hiperlipidemią, wzrostem BMI a nasileniem stresu oksydacyjnego i ryzykiem PROM.
EN
Introduction. Preterm deliveries in Poland are approximately 7,4-8,2% of the total number of deliveries. One of the factor leading to the occurrence of preterm labor is preterm premature rupture of membranes (pPROM). Abnormal BMI (body mass index) is associated with 2 fold increase in the occurrence of premature rupture of the membranes. This is due to the fact that pregnancy promotes lipid peroxidation process by lipid disturbances that occur during its duration. The Aim. The aim of the study was analysis of the impact of BMI and lipid profile to the level of selected biochemical markers of oxidative stress and the risk of premature rupture of membranes in pregnancy complicated by PROM. Materials and methods. The study included 40. pregnant women admitted with pPROM with excluded infectious etiology of PROM and 40. women with PROM who confirmed infectious background. The control group consisted of 40. pregnant women who are in the first stage of labor with amniotic fluid leakage and delivering at term. We analyzed BMI and the levels of total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides and biochemichal parameters of oxidative stress: superoxide dismutase, myeloperoxidase, malonic aldehyde, glutathione reductase and gluta- thione peroxidase. Results. Women with a group of non-infectious etiology of PROM have the highest BMI compared to pregnant women with other groups, the values of the individual parameters of the lipid profile were also the highest in this group. It was observed a correlation between BMI, hyperlipidemia, and oxidative stress parameters. Abnormal BMI and lipid disorders in the study group increased the risk of pPROM. Conclusion. There is a positive relationship between hyperlipidemia, increasing BMI and the intensity of oxidative stress and risk of PROM.

Discipline

Publisher

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

24-33

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

  • 1. Reroń A.Rola czynnika infekcyjnego w porodach przedwczesnych. Problemy Współczesnej Perinatologii. 2001; 87-96.
  • 2. Tykarski A, Szczepaniak-Chicheł L, Chwiłkowska A. Stres oksydacyjny w procesach uszkadzania komórek. Pol Mer Lek 2009; XXVII: 157: 44-47.
  • 3. Bręborowicz GH. Położnictwo i Ginekologia. PZWL 2008; 51.
  • 4. De Assis SMA, Seguro AC, Helon CMB. Effects of maternal hypercholesterolemia on pregnancy and development of offspirng. Pediatr Nephrol 2003; 18: 328-324.
  • 5. Mudd L, Holzman C, Catov J et al. Maternal lipids at mid-pregnancy and the risk of preterm delivery. AOGS, 2012; 91: 726-735.
  • 6. Mayer A, Noveck L, Gogerman B.Serum lipid profiles during pregnancy based 35000 lipidograms. AJOG, 2006: 195:6: suppl page 163.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1896-3315-2014-9-3-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.