PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 2 | 212–223
Article title

Biopsychospołeczne skutki występowania płodowego zespołu alkoholowego wśród podopiecznych Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku

Content
Title variants
EN
Biopsychosocial effects of foetal alcohol syndrome among children from the Interventional Care Facility in Otwock
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie biopsychospołecznych skutków występowania płodowego zespołu alkoholowego wśród podopiecznych Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku w latach 2012–2015. Materiał i metoda: W badaniu wykorzystano metodę analizy dokumentacji medycznej z lat 2012–2015. Dokumentacja medyczna składała się z karty pobytu dziecka w ośrodku, diagnozy psychologicznej, wywiadu z matką, wywiadu socjalnego, karty obchodów, oceny badań i konsultacji lekarskich, karty badania neurologicznego oraz oceny rehabilitanta. Badanie objęło dokumentację medyczną 18 dziewcząt (29%) i 44 chłopców (71%). Łącznie grupę badaną stanowiło 62 dzieci w przedziale wiekowym od 3. dnia życia do 1. roku życia. Wyniki: Do spożywania alkoholu w ciąży przyznaje się nadal wiele kobiet (69%), w tym znaczna część do spożywania alkoholu przez cały okres trwania ciąży (44%). Wszystkie dzieci znajdujące się w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym miały przynajmniej 2 dysmorfie twarzy. Zaburzony odruch ssania, który utrudniał jedzenie, miało 59 dzieci, a zaburzenie czucia – 56 dzieci. Dzieci z płodowym zespołem alkoholowym były bardzo płaczliwe, nadpobudliwe (59 dzieci), miały stany napięcia (58 dzieci), a także występowały u nich zaburzenia snu (60 dzieci). Bardzo często pojawiały się u nich zaburzenia emocjonalne (60 dzieci) oraz problemy z nawiązaniem kontaktu z innymi ludźmi (44 dzieci). Wnioski: Stwierdzono, że alkohol ma teratogenne działanie na rozwijający się płód. Każda ilość alkoholu spożywanego przez ciężarną może uszkodzić płód. Konsekwencją ekspozycji płodu na alkohol są liczne zaburzenia, nie tylko w sferze biologicznej, ale także psychicznej. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dzieci z płodowym zespołem alkoholowym mają bardzo dużo problemów zdrowotnych i trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, spowodowane przez ich „inność”.
EN
Objective: The aim of the study was to present the biopsychosocial effects of foetal alcohol syndrome among the children from the Interventional Care Facility in Otwock in the years 2012–2015. Material and methods: We analysed medical records from the years 2012 to 2015. Medical documentation consisted of the child’s stay record, psychological diagnosis, maternal interview, social interview, a round check report, medical assessment and consultation records, neurological examination reports and physiotherapist reports. The study included medical documentation of 18 girls (29%) and 44 boys (71%). In total, 62 children aged between 3 days and 1 year were included in the study group. Results: Consumption of alcohol during pregnancy is still declared by many women (69%), including 44% of mothers consuming alcohol throughout the duration of pregnancy. All children in the Interventional Care Facility had at least 2 dysmorphic facial features. Sucking dysfunction, which caused difficulty when feeding, was observed in 59 children, and dysaesthesia – in 56 children. Children with foetal alcohol syndrome were very tearful, experienced tensions (58 children), hyperactivity (59 children) as well as sleep disorders (60 children). They frequently experienced emotional disorders (60 children) and problems with establishing contact with other people (44 children). Conclusions: It was found that alcohol has teratogenic effects on the developing foetus. Any amount of alcohol consumed by a pregnant woman can cause damage to the foetus. Foetal exposure to alcohol leads to multiple disorders that occur not only in the biological, but also in the psychological sphere. The study confirmed that children with foetal alcohol syndrome suffer from multiple health problems and have difficulty functioning in society due to their “otherness”.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
212–223
Physical description
Contributors
author
 • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok, Polska. Dziekan: prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
author
 • Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
References
 • 1. Wypych-Ślusarska A, Kasznia-Kocot J, Słowiński J: Potrzeba badań naukowych nad alkoholowym zespołem płodowym w Polsce. Med Środow 2009; 12: 94–99.
 • 2. Karakiewicz B, Ćwiek B, Pirogowicz I: Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci. In: Steciwko A, Pirogowicz I (eds.): Dziecko i jego środowisko: uzależnienia a dzieci i młodzież. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2006: 117–121.
 • 3. Kazdepka-Ziemińska A, Jagielska I, Kaźmierczak J: Noworodek – prenatalna ekspozycja na alkohol. Perinatol Neonatol Ginekol 2013; 6: 40–43.
 • 4. Stratton K, Howe C, Battaglia FC: Fetal Alcohol Syndrome: Diagnosis, Epidemiology, Prevention, and Treatment. National Academy Press, Washington 1996.
 • 5. Stoler JM, Holmes LB: Recognition of facial features of fetal alcohol syndrome in the newborn. Am J Med Genet C Semin Med Genet 2004; 127C: 21–27.
 • 6. Premji S, Benzies K, Serrett K et al.: Research-based interventions for children and youth with a Fetal Alcohol Spectrum Disorder: revealing the gap. Child Care Health Dev 2007; 33: 389–397.
 • 7. Kasznia-Kocot J, Wypych-Ślusarska A, Słowiński J: Czy zmieniająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna wytrzyma nowe problemy zdrowotne u dzieci? Med Środow 2008; 11: 124–133.
 • 8. Banach M (ed.): Alkoholowy zespół płodowy: teoria, diagnoza, praktyka. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 • 9. Fundacja FAScynacje: Ciąża a alkohol. Poziom wiedzy mieszkańców Gdańska na temat wpływu alkoholu na płód. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w październiku i listopadzie 2014. Available from: http://fundacjafascynacje.pl/data/ documents/Raport-z-badan-Fascynacje.pdf.
 • 10. Czupryniak A: FAS – alkoholowy zespół płodowy. Informator Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu 2013; 4: 18–20.
 • 11. Streissguth A, Barr H, Kogan J et al.: Understanding the occurrence of secondary disabilities in clients with fetal alcohol syndrome (FAS) and fetal alcohol effects (FAE). Final report to the Centers for Disease Control and Prevention. Grant No. #R04/ CCR008515. University of Washington School of Medicine, Seattle 1996.
 • 12. Jadczak-Szumiło T: Problemy diagnostyczne dzieci z FASD – implikacje diagnozy. Podsumowanie 15 lat badań własnych nad problemem dzieci z FASD w Polsce. XXI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Bydgoszcz 2015.
 • 13. Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Stankiewicz M et al.: Alkohol – kobieta, ciąża, noworodek. Przegl Lek 2012; 69: 1108–1110.
 • 14. Kesmodel U, Olsen SF, Secher NJ: Does alcohol increase the risk of preterm delivery? Epidemiology 2000; 11: 512–518.
 • 15. Szczepańska J, Szydłowska-Walendowska B, Lubowiedzka-Gontarek B et al.: Cechy kliniczne części twarzowej czaszki oraz stanu jamy ustnej dzieci narażonych na działanie alkoholu etylowego w okresie prenatalnym. Czas Stomatol 2009; 62: 467–477.
 • 16. Dyr W: Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym. Alkohol Narkom 2006; 19: 395–406.
 • 17. Szwedowska A, Antoszewska J, Kawala B: Wpływ alkoholu na powstawanie wad twarzoczaszki u płodu – przegląd piśmiennictwa. Pediatr Pol 2009; 84: 76–79.
 • 18. Pensiero S, Manna F, Michieletto P et al.: Cleft palate and keratoconus in child affected by fetal alcohol syndrome: an accidental association? Cleft Palate Craniofac J 2007; 44: 95–97.
 • 19. Jadczak-Szumiło T: Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008.
 • 20. Abel EL (ed.): Fetal Alcohol Syndrome: From Mechanism to Prevention. CRC Press, New York 1996.
 • 21. Sullivan AK: Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) in the adult: vulnerability, disability or diagnosis – a psychodynamic perspective. In: O’Malley KD (ed.): ADHD and Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD). Nova Science Publishers Inc., New York 2007: 215–245.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-18240fac-3ea4-4f03-b4b9-320476d7533b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.