PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 3 | 278-290
Article title

Wyrównywanie deficytu/niedoboru witaminy D wraz z oceną wskaźników 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego u kobiet z nadciśnieniem tętniczym w okresie okołomenopauzalnym

Content
Title variants
EN
Correction of vitamin D deficiency/insufficiency and assessment of 24-hour blood pressure parameters in perimenopausal women with arterial hypertension
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Both arterial hypertension and vitamin D deficiency are highly prevalent in the general population. Aim of the study was to assess blood pressure and its dynamics in 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) while correcting the vitamin D deficiency/insufficiency in perimenopausal women, who have grade 2 arterial hypertension. Material and methods: The study group consisted of 50 premenopausal women [48 (45-50) years] and 52 women in early (up to 5 years) postmenopausal period [52 (50-54) years]. Total 25-(OH)D blood plasma levels were assessed by immunoenzyme assay using DRG kit (Marburg, Germany). The total 25-(OH)D blood plasma levels below 20 ng/ml were considered as vitamin D insufficiency, the concentration of 20-30 ng/ml - as deficiency, and the levels 30-60 ng/ml were considered normal. In the group of women with 25-(OH)D deficiency/insufficiency two subgroups were isolated: IB subgroup (n = 25) and IIB (n = 21), which were introduced with treatment algorithm, including cholecalciferol administration at a daily dose of 2000 IU for 3 months. Results: Cholecalciferol therapy at a dose of 2000 IU per day for a period of 3 months has allowed reaching the optimum concentration of vitamin D in 80% of premenopausal hypertensive women, and in 76.2% of women in the early postmenopausal period. Correction of plasma vitamin D deficiency achieved by taking cholecalciferol, while using combined antihypertensive therapy (ramipril + indapamide) allows to improve the following parameters assessed in ambulatory blood pressure monitoring in premenopausal women: the mean daytime and nighttime systolic blood pressure, time index of 24-hour and daytime systolic blood pressure, nighttime blood pressure variability, systolic and diastolic blood pressure morning surge, and normalization of nighttime:daytime blood pressure ratio; in postmenopausal women the treatment allowed: the reduction of morning surge of diastolic blood pressure, normalization of daytime systolic blood pressure variability, and nighttime diastolic blood pressure time index.
PL
Występowanie zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i niedoboru witaminy D jest obecnie często obserwowane w populacji ogólnej. Celem pracy była ocena wartości ciśnienia tętniczego w 24-godzinnym monitorowaniu i ich dynamiki przy wyrównywaniu deficytu/niedoboru witaminy D u kobiet z nadciśnieniem tętniczym II stopnia, w okresie okołomenopauzalnym. Маteriał i metody: Badaniem objęto grupę 50 kobiet w okresie przedmenopauzalnym [48 (45-50) lat] oraz grupę 52 kobiet we wczesnym (do 5 lat) okresie pomenopauzalnym [52 (50-54) lat]. Оznaczanie całkowitej zawartości 25-(OH)D w osoczu krwi przeprowadzano metodą testów immunoenzymatycznych przy użyciu odczynników DRG (Marburg, Niemcy). Całkowite stężenie 25-(OH)D w osoczu krwi poniżej wartości 20 ng/ml określano jako deficyt witaminy D, stężenie 20-30 ng/ml - jako niedobór, a 30-60 ng/ml - jako stężenie prawidłowe. W grupie kobiet z deficytem/niedoborem 25-(OH)D w osoczu krwi wyodrębniono podgrupy IB (n = 25) i IIB (n = 21), którym do algorytmu leczenia włączono podawanie cholekalcyferolu w dobowej dawce 2000 IU przez okres 3 miesięcy. Wyniki: Terapia cholekalcyferolem w dawce 2000 IU na dobę przez okres 3 miesięcy pozwoliła na osiągnięcie optymalnego stężenia witaminy D w osoczu krwi u 80% kobiet z nadciśnieniem tętniczym w okresie przedmenopauzalnym i u 76,2% kobiet we wczesnym okresie pomenopauzalnym. Wyrównanie niedoborów witaminy D w osoczu poprzez przyjmowanie cholekalcyferolu na tle prowadzonej łączonej terapii hipotensyjnej (ramipril + indapamid) pozwala na poprawę następujących wskaźników dobowego monitorowania ciśnienia tętniczego u kobiet w okresie przedmenopauzalnym: średnie wartości skurczowego ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby i w ciągu dnia, indeks czasu dla skurczowego ciśnienia tętniczego w ciągu doby i w ciągu dnia, zmienność skurczowego ciśnienia tętniczego w nocy, poranny wzrost skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, normalizacja indeksu czasu dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego w nocy; u kobiet we wczesnym okresie po menopauzie: zmniejszenie porannego wzrostu rozkurczowego ciśnienia tętniczego, zmienność skurczowego ciśnienia tętniczego w ciągu dnia, normalizacja indeksu czasu dla rozkurczowego ciśnienia tętniczego w nocy.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
278-290
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Terapii Ambulatoryjnych, Grodzieński Państwowy Uniwersytet Medyczny, Grodno, Białoruś. Kierownik Katedry: kandydat nauk medycznych, docent Ludmiła Walerjewna Jankowska Adres do korespondencji: Katedra Terapii Ambulatoryjnych, Grodzieński Państwowy Uniwersytet Medyczny, ul. Gorkiego 80, 230009 Grodno, Białoruś
 • Katedra Terapii Ambulatoryjnych, Grodzieński Państwowy Uniwersytet Medyczny, Grodno, Białoruś. Kierownik Katedry: kandydat nauk medycznych, docent Ludmiła Walerjewna Jankowska
References
 • 1. Кравченко ОВ: Особенности артериальной гипертензии при суточном мониторировании артериального давления у жен- щин в период пре- и менопаузы. Бюллетень СО РАМН 2006; 4 (122): 146–150.
 • 2. Зелвеян П.А., Буниатян М.С., Ощепкова Е.В. et al.: Суточный ритм артериального давления: клиническое значение и про- гностическая ценность. Кардиология 2002; 10: 55–61.
 • 3. Кежун ЛВ: Особенности суточного профиля артериального давления у женщин до менопаузы и в раннем постменопау- зальном периоде. Лечебное дело 2013; 6: 43–48.
 • 4. Yeo-Shin H, Hsueh-Wei Y, Ching-Chang L: Incidence of “nondippers” increase with severity of hypertension. Eur Heart J 1995; 16 (Suppl): 57.
 • 5. Guidelines for the management of arterial hypertension. ESHESC Guidelines Committee, 2003.
 • 6. Шальнова СА: Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и показателей ожидаемой продолжительности жизни населения России. Автореф. дис. д-ра мед. наук, Москва 1999.
 • 7. Оганов РГ, Галкин ВА, Масленникова ГЯ: Артериальная гипертония – проблема поликлиническая. Терапевтический архив 2006; 1: 6–9.
 • 8. Rosenthal T, Oparil S: Hypertension in women. J Нum Нуреrtens 2000; 14: 691–704.
 • 9. Mercuro G, Zoncu S, Cherchi А et al.: Саn menoраusе bе considered аn independent risk factor fоr cardiovascular disease? Itаl Heart J 2001; 2: 719–727.
 • 10. Looker AC, Johnson CL, Lacher DA et al.: Vitamin D status: United States, 2001–2006. NCHS Data Brief 2011; (59): 1–8.
 • 11. Povorozniuk VV, Balatska NI, Muts VY et al.: Deficyty i niedobory witaminy D w populacji Ukrainy. Standardy Medyczne – Pediatria 2012; 9: 584–589.
 • 12. Snezhitskiy VA, Yankovskaya LV, Povorozniuk VV et al.: Vitamin D deficiency/insufficiency among residents of the western region of Belarus suffering from cardiovascular pathology. Standardy Medyczne – Pediatria 2012; 9: 577–582.
 • 13. Торопцева НВ, Беневоленская ЛИ: Уровень витамина Д в сыворотке крови у женщин в постменопаузе. Сборник тезисов 2-го Российского конгресса по остеопорозу, Ярос- лавль 2005: 97–98.
 • 14. Pittas AG, Chung M, Trikalinos T et al.: Systematic review: Vitamin D and cardiometabolic outcomes. Ann Intern Med 2010; 152: 307–314.
 • 15. Scragg R, Sowers M, Bell C: Serum 25-hydroxyvitamin D, ethnicity, and blood pressure in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Hypertens 2007; 20: 713–719.
 • 16. Burgaz A, Orsini N, Larsson SC et al.: Blood 25-hydroxyvitamin D concentration and hypertension: a meta-analysis. J Hypertens 2011; 29: 636–645.
 • 17. Wang ТJ, Pencina МJ, Booth SL et al.: Vitamin D deficiency and risk of cardiovascular disease. Circulation 2008; 117: 503–511.
 • 18. Pilz S, Tomaschitz A, März W et al.: Vitamin D, cardiovascular disease and mortality. Clin Endocrinol (Oxf) 2011; 75: 575–584.
 • 19. Margolis KL, Ray RM, Van Horn L et al.; Women’s Health Initiative Investigators: Effect of calcium and vitamin D supplementation on blood pressure: the Women’s Health Initiative Randomized Trial. Hypertension 2008; 52: 847–855.
 • 20. Krause R, Bühring M, Hopfenmüller W: Ultraviolet B and blood pressure. Lancet 1998; 352: 709–710.
 • 21. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW et al.: Effect of short-term vitamin D3 and calcium supplementation on blood pressure and parathyroid hormone levels in elderly women. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 1633–1637.
 • 22. Płudowski P, Karczmarewicz E, Bayer M et al.: Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe – recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol Pol 2013; 64: 319–327.
 • 23. Rothwell РМ, Howard SC, Dolan Е et al.: Prognostic significance of visit-to-visit variability, maximum systolic blood pressure, and episodic hypertension. Lancet 2010; 375: 895–905.
 • 24. Webb AJS, Rothwell РМ: Effect of dose and combination of antihypertensives on interindividual blood pressure variability: a systematic review. Stroke 2011; 42: 2860–2865.
 • 25. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K et al.: 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013; 34: 2159–2219.
 • 26. Мрочек АГ, Сидоренко ГИ, Падпалов ВП et al.: Националь- ные рекомендации. Артериальная гипертензия: диагности- ка, лечение. Минск 2010: 36.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-1531-2014-10-3-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.