PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 3 | 169–175
Article title

Czuciowo-odbiorcze uszkodzenie słuchu oraz powikłania okulistyczne w przebiegu wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u dzieci

Content
Title variants
EN
Sensorineural hearing loss (SNHL) and ophthalmic complications as a cause of congenital cytomegalovirus (CMV) infection in children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii (Cytomegalovirus – CMV) jest jedną z najczęstszych infekcji wewnątrzmacicznych. Postać objawowa zakażenia występuje u 5–10% dzieci z tą chorobą i najczęściej charakteryzuje się objawami klinicznymi pod postacią: małogłowia, niedorozwoju umysłowego, ciężkiego uszkodzenia słuchu o charakterze postępującym, zakażeń nerwowo-mięśniowych i powikłań ocznych. Uważa się, że objawowa cytomegalia jest związana z 90-procentowym ryzykiem wystąpienia następstw neurologicznych, w tym uszkodzenia słuchu czy zaburzeń okulistycznych. Objawy okulistyczne wrodzonego zakażenia CMV mogą dotyczyć od 5 do 30% dzieci. Najczęściej stwierdza się zaburzenia tylnego odcinka gałki ocznej, takie jak retinochorioiditis, blizny w plamce oraz siatkówki obwodowej, zanik nerwu wzrokowego oraz zapalenie błony naczyniowej. Patologia odcinka przedniego oka przyjmuje postać zaćmy wrodzonej oraz blizn rogówki. Uważa się, że z wrodzonym zakażeniem CMV mogą współwystępować zez, małoocze czy brak gałki ocznej. Niedosłuch pojawia się u około 30–60% dzieci z objawową cytomegalią wrodzoną. Celem pracy było przedstawienie audiologicznej ścieżki diagnostycznej oraz obrazu okulistycznego u dzieci w przebiegu zakażenia CMV. M A T E R I A Ł I M E T O D A Badaniem objęto 30 dzieci zakażonych CMV w wieku od 2 do 12 lat, hospitalizowanych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. U 22 dzieci (73%) stwierdzono cytomegalię wrodzoną, natomiast u 8 (27%) cytomegalię nabytą. WYNIKI I O M Ó W I E N I E W przypadkach wrodzonej postaci zakażenia ponad połowa badanych w naszym materiale miała obustronny głęboki niedosłuch odbiorczy (w audiometrii tonalnej progowej krzywe przewodnictwa powietrznego i kostnego w zakresie niskich i średnich częstotliwości na poziomie 70 dB, natomiast dla częstotliwości powyżej 2000 Hz na poziomie 90 dB). Obecność fali V w badaniu ABR zarejestrowano obustronnie na poziomie 90 dB. W pracy przedstawiono schemat prowadzonych badań audiologicznych u dzieci z CMV, obejmujących audiometrię tonalną progową i obiektywne badania narządu słuchu.
EN
INTRODUCTION Congenital cytomegalovirus (CMV) infection is a cause of sensorineural hearing loss (SNHL) in children. Symptomatic CVM is present in 5–10% of children with this disease and typical clinical signs of congenital cytomegalovirus infection are: microcephalia, mental retardation, progressive major amblyacousia, neuromuscular infection and ocular complications. One percent of live births has cytomegalovirus infection, 90% neonates with perinatal infection do not show symptoms of the disease. It is believed that symptomatic CMV is associated with a 90 % risk of neurological sequelae including hearing loss, or a risk of ophthalmic disorders. Ophthalmological symptoms of congenital CMV infection may affect between 5% and 30% of children. Most are disorders of the posterior segment of the eye such as retinochorioiditis, macular scars and peripheral retina, optic nerve atrophy and uveitis. Pathology of the anterior segment of the eye exists in the form of congenital cataract and corneal scarring. It is believed that with congenital CMV infection, strabismus, microphthalmia or lack of eyeball may coexist. Hypoacusis occurs in 30–60% of children with congenital symptomatic CVM. . The aim of the paper is to present the audiological examination schema in our Clinic for patients with CMV infection, involving the tonal audiometry threshold and objective hearing organ testing, as well as the ophthalmological view on these infections. MATERIAL AND METHOD The study group consisted of 30 children with cytomegalovirus infection at the age of 2–12 years, hospitalized at the Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (Institute of Polish Mother's Health Center) in Lodz. 22 of them (73%) had congenital cytomegalovirus, 8 (27%) acquired cytomegalovirus. RESULTS AND DISCUSSION In the cases of congenital CMV infection, half of the patients in our study had bilateral profound sensorineural hearing loss (in pure tone audiometry threshold curves of air and bone conduction at low and medium frequencies of 70 dB, while for frequencies above 2000 Hz at 90 dB). The presence of wave V in the ABR examination was recorded on both sides at the level of 90 dB. Bilateral sensorineural hearing losses were associated with mental and physically retardation, brain malformation and microcephalia. In the group of children with acquired CMV, we did not observe hearing loss. CONCLUSIONS This research proved that only congenital cytomegalovirus infection caused hearing loss. In spite of this, all children with congenital and acquired CMV should be consistently controlled by an audiologist and ophthalmologist.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
3
Pages
169–175
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź tel. +48 42 271 14 81, +48 42 271 14 82
 • Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej II Katedry Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Klinika Otolaryngologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
References
 • 1. Kenneson A., Cannon M.J. Review and meta-analysis of the epidemiology of congenital cytomegalovirus (CMV) infection. Rev. Med. Virol. 2007; 17: 253–276.
 • 2. Grosse S.D., Dollard S.C., Ross D.S. Congenital cytomegalovirus (CMV) infection as a cause of permanent bilateral hearing loss: a quantitative assessment. J. Clin. Virol. 2008; 41: 57–62.
 • 3. Morton C.C., Nance W.E. Newborn hearing screening – a silent revolution. New Engl. J. Med. 2006; 354: 2151–2164.
 • 4. Weller T., Hanshow J., Scott J.B. Serologic differentiation of viruses responsible for cytomegalic inclusion disease. Virology 1960; 12: 130–132.
 • 5. Noorbakhsh S., Siadati A., Farhadi M., Memari F., Tabatabaei A., Eman J. Role of cytomegalovirus in sensorineural hearing loss of children: A casecontrol study Teheran, Iran. Int. J. Pediatr. Otorhonolaryngol. 2008; 72: 203–208.
 • 6. Dahle A.J., Fowler K.B., Wright J.V., Boppana S.B., Britt W.J., Pass R.F. Longitudinal investigation of hearing disorders in children with congenital cytomegalowirus. J. Am. Audiol. 2000; 11: 283–290.
 • 7. Demmler G.J. Infectious diseases Society of America and centers for disease control. Rew. Infect. Dis. J. 1991; 13: 315–329.
 • 8. Dent K.M., Kenneson A., Palumileos J.C. Methodology of multistate study of congenital hearing loss preliminary date from Utah newborns screening. Am. J. Med. Genet. 2004; 125: 28–34.
 • 9. Ross S., Fowler K., Ashrith G. et al. Hearing loss in children with congenital cytomegalovirus infection born to mothers with preexisting immunity. J. Pediatr. 2006; 148: 332–336.
 • 10. Fowler K.B., Boppana S.B. Congenital cytomegalovirus (CMV) infection and hearing deficit. J. Clin. Virol. 2006; 35: 226–231.
 • 11. Dollard S.C., Grosse S.D., Ross D.S. New estimates of the prevalence of neurological and sensory sequel and mortality associated with congenital cytomegalovirus infection. Rev. Med. Virol. 2007; 17: 355–363.
 • 12. Fowler K.B., Dahle A.J., Boppana S.B., Pass R.F. Newborn hearing screening: will children with hearing loss due to congenital cytomegalovirus infection be missed? J. Pediatr. 1999; 135: 60–64.
 • 13. Barbi M., Binda S., Caroppa S., Amborestti U., Corbetta C., Sergi P. A wider role for congenital cytomegalovirus infection in sensorineural hearing loss. Pediatr. Infect. Dis. J. 2003; 22: 39–42.
 • 14. Ogawa H., Suzutani T., Baba Y. et al. Etiology of severe sensorineural hearing loss in children: independent impact of congenital cytomegalovirus infection and GJB2 mutations. J. Infect. Dis. 2007; 195: 782–788.
 • 15. Ghekiere S., Allegaert K., Cossey V., Van Ranst M., Cassiman C., Casteels I. Ophthalmological findings in congenital cytomegalovirus infection: when to screen, when to treat? J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus 2012, Sep-Oct; 49: 274–282.
 • 16. Coats D.K., Demmler G.J., Paysse E.A., Du L.T., Libby C. Ophthalmologic findings in children with congenital cytomegalovirus infection. J. AAPOS 2000 Apr; 4: 110–116.
 • 17. Noyola D.E., Demmler G.J., Nelson Ch.T. et al.: Early predictors of neurodevelopmental outcome in symptomatic congenital cytomegalovirus infection. J. Pediatr. 2001; 138: 325–331.
 • 18. Lipka B., Milewska-Bobula B., Idzik M. i wsp. Zmiany w narządzie wzroku i słuchu u dzieci z wrodzoną toksoplazmozą i cytomegalią. Prz. Lek. 2002; 59, supl. 1: 70–72.
 • 19. Piersigilli F., Catena G., De Gasperis M.R., Lozzi S., Auriti C. Active retinitis in an infant with postnatally acquired cytomegalovirus infection. J. Perinatol. 2012 Jul; 32: 559–562.
 • 20. Schleiss M.R., Choo D.I. Mechanisms of congenital cytomegalovirusinduced deafness. Drug. Discov. Today: Dis. Mech. 2006; 3: 105–113.
 • 21. Sułat-Syncerek D., Sobolewska-Dryjańska J., Śmiechura M., Gęsicki T., Konopka W., Woźniakowska-Gęsicka T. Wpływ zakażenia cytomegalowirusem na stan słuchu u dzieci. Pediatr. Pol. 2013; 88: 159–163.
 • 22. Kimberlin D.W., Lin C.Y., Sánchez P.J. et al. Effect of ganciclovir therapy on hearing in symptomatic congenital cytomegalovirus disease involving the central nervous system: a randomized, controlled trial. J. Pediatr. 2003; 143: 16–25.
 • 23. Śmiechura M., Makowska-Piątek A., Makowski A., Wróblewska W., Woźniakowska-Gęsicka T., Konopka W. Stan słuchu u dzieci z cytomegalią wrodzoną i nabytą. Otorynolaryngologia 2011; 10: 126–130.
 • 24. Leśnikowski Z.J., Paradowska E., Przepiórkiewicz M., Olejniczak A.B., Emery V.C. Leki przeciwko ludzkiemu wirusowi cytomegalii. Pol. Merkuriusz Lek. 2002; 13: 242–249.
 • 25. Dunal M., Trzcińska A., Siennicka J. Wirus cytomegalii – problem zakażeń wrodzonych. Post. Mikrobiol. 2013; 52: 17–28.
 • 26. Waters A., Jennigs K., Fitzpatrick E. et al. Incidence of congenital cytomegalovirus infection in Ireland: Implication for screening and diagnosis. J. Clin. Virol. 2014; 59(3): 156–160.
 • 27. Kadambari S., Williams E.J., Luck S., Griffiths P.D., Sharland M. Evidence based management guidelines for detection and treatment of congenital CMV. Early Hum. Dev. 2011; 87: 723–728.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-3-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.