PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 3 | 154–163
Article title

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości

Content
Title variants
EN
Stress coping strategies of prelingually deaf cochlear implant users implanted in adulthood
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną nie były, jak dotąd, przedmiotem badań psychologicznych. Ocena skuteczności radzenia sobie w konfrontacji ze stresem nie tylko odgrywa ważną rolę w przypadku osób z niepełnosprawnością, jaką jest głuchota prelingwalna, ale także pozwala zaproponować adekwatną ofertę w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy, w tym interwencji psychologicznej. Celem badań jest porównanie osób dorosłych prelingwalnie ogłuchłych z implantem ślimakowym (cochlear implant – CI) z osobami słyszącymi w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem (coping), z uwzględnieniem czasu korzystania z CI, znajomości języka migowego oraz zmiennych socjodemograficznych. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Badania przeprowadzono drogą pocztową, objęto nimi 79 osób z głuchotą prelingwalną w wieku 19–62 lat z CI wszczepionym po 18 r.ż. oraz osoby słyszące. Wskaźnik odpowiedzi zwrotnych wynosi 63,3%. Wykorzystano ankietę informacyjną i kwestionariusz Mini COPE. WYNIKI Osoby z głuchotą prelingwalną z CI stosują aktywne radzenie sobie ze stresem rzadziej niż osoby słyszące, rzadziej także sięgają po substancje psychoaktywne, częściej natomiast zaprzestają działań. Płeć, wiek, status małżeński (partnerski) oraz praca (nauka) odgrywają istotną rolę w obszarze wykorzystywanych strategii coping. Dłuższy czas korzystania z CI wiąże się z rzadszym obwinianiem siebie i zwracaniem się ku religii. Znajomość języka migowego sprzyja istotnie rzadszemu posługiwaniu się strategią wyładowania w konfrontacji ze stresem. WNIOSKI Strategie radzenia sobie ze stresem, jakimi posługują się osoby prelingwalnie ogłuchłe z CI, znacząco odróżniają je od osób słyszących, ale także i od postlingwalnie ogłuchłych z CI. Nie jest zatem wskazane traktowanie osób z CI jako jednorodnej grupy z pominięciem etiologii głuchoty, zarówno w planowaniu działań rehabilitacyjnych, jak i badawczych.
EN
INTRODUCTION There so far have been no psychological studies on stress coping strategies used by prelingually deaf individuals. Assessment of the efficacy of coping in confrontation with stress is of key importance in the case of persons with a handicap, such as prelingual deafness, and enables one to propose them an adequate offer of hearing and speech (re)habilitation, including psychological intervention. The aim of this study was to compare prelingually deaf adult cochlear implant (CI) users with hearing individuals in terms of stress coping strategies taking account of CI experience, the use of sign language and socio-demographic variables. MATERIAL AND METHODS Study was conducted by post and involved 79 persons with prelingual deafness aged 19–62 years, using CIs implanted after 18 years of age, for whom the response ratio was 63.3%, and hearing persons. An inquiry form and Brief COPE questionnaire were used. RESULTS Prelingually deaf CI users more seldom than hearing persons use active coping, also they less often use psychoactive substances, while they more often use behavioral disengagement. Sex, age, marital (partnership) status and work significantly influence the coping strategies used. Longer CI experience is related to using self-blame and turning to religion more seldom. Individuals who use sign language significantly less often use venting as a stress coping strategy. CONCLUSIONS Stress coping strategies used by prelingually deaf CI users differ significantly from those used by hearing persons as well as postlingually deaf CI users. It is therefore not expedient to treat CI users as a homogenous group irrespective of the deafness etiology, particularly in planning rehabilitation management and in research.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
3
Pages
154–163
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Światowe Centrum Słuchu ul. Mokra 1 Kajetany k. Warszawy 05-830 Nadarzyn tel: +48 22 356 0 174 fax: +48 22 356 0 367
author
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach k. Warszawy
References
 • 1. Sleeboom van Raaij C.J. Wpływ głuchoty na rodzinę, jej strukturę i wzajemne komunikowanie się – retrospekcja z perspektywy dorosłości. Okiem psychiatry. W: Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Red. J. Kobosko. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”, Warszawa 2009, ss. 284–299.
 • 2. Ohre B., von Tetzchner S., Falkum E. Deaf adults and mental health: A review of recent research on the prevalence and distribution of psychiatric symptoms and disorders in the prelingually deaf adult population. International Journal on Mental Health and Deafness 2011; 1: 3−22.
 • 3. Fellinger J., Holzinger D., Pollard R. Mental health of deaf people. Lancet 2012; 379: 1037−1044.
 • 4. Szczepankowski B. Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. WSiP, Warszawa 1999.
 • 5. Krakowiak K. Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • 6. Teoh S.W., Pisoni D.B., Miyamoto R.T. Cochlear implantation in adults with prelingual deafness. Part II. Underlying constraints that affect audiological outcomes. Laryngoscope 2004; 114: 1714−1719.
 • 7. Rostkowska J. Implant ślimakowy a młodzież z głuchotą prelingwalną – spojrzenie z perspektywy logopedycznej. W: Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Red. J. Kobosko. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”, Warszawa 2009, ss. 247–251.
 • 8. Skarżyński H. Wszczep ślimakowy u osoby dorosłej z głuchotą prelingwalną. Otolaryngol. Pol. 1994; 48, supl. 15: 86−91.
 • 9. Klop W.M.C., Briaire J.J., Stiggelbout A.M., Frijns J.H.M. Cochlear implant outcomes and quality of life in adults with prelingual deafness. Laryngoscope 2007; 117: 1982−1987.
 • 10. Yoshida H., Kanda Y., Miyamoto I., Fukuda T., Takahashi H. Cochlear implantation on prelingually deafened adults. Auris Nasus Larynx 2008; 35: 349−352.
 • 11. Millette I., Gobeil S., Bhérer M., Duchesne L. Cochlear implants in adults with prelinguistic deafness: do auditory gains match the subjective benefits? Cochlear Implants Int. 2011; 12, supl. 1: 78−81.
 • 12. Caposecco A., Hickson L., Pedley K. Cochlear implant outcomes in adults and adolescents with early-onset hearing loss. Ear Hear 2012; 33: 209−220.
 • 13. Rostkowska J., Wojewódzka B., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H. Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy. Now. Audiofonol. 2012; 1: 46−49.
 • 14. Rostkowska J., Wojewódzka B. Analiza efektów terapii 51-letniego pacjenta prelingwalnie ogłuchłego, zaopatrzonego w system CI. Now. Audiofonol. 2013; 2(3): 49−58.
 • 15. Straatman L.V., Huinck W.J., Langereis M.C., Snik A.F.M., Mulder J.J. Cochlear implantation in late-implanted prelingually deafened adults: changes in quality of life. Otol. Neurotol. 2014; 35: 253−259.
 • 16. Kosztyła-Hojna B., Moskal D. Wpływ implantu ślimakowego (CI) na proces fonacji i komfort życia pacjentów z głuchotą pre- i postlingwalną. Pol. Merkuriusz Lek. 2012; 33: 70−79.
 • 17. Bain L., Scott S., Steinberg A.G. Socialization experiences and coping strategies of adults raised using spoken language. J. Deaf Stud. Deaf Educ. 2004; 9: 120−128.
 • 18. Jambor E., Elliott M. Self-esteem and coping strategies among deaf students. J. Deaf Stud. Deaf Educ. 2005; 10: 63−81.
 • 19. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2009.
 • 20. Heszen I. Psychologia stresu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • 21. Carver C.S. You want to measure coping but your protocol’s too long: consider the Brief COPE. Int. J. Behav. Med. 1997; 4: 92−100.
 • 22. Hatchett G.T., Park H.L. Relationships among optimism, coping styles, psychopathology, and counseling outcome. Pers. Indiv. Differ. 2004; 36: 1755−1769.
 • 23. Tomczak-Witych A. Strategie pacjentek depresyjnych radzenia sobie ze stresem. Psych. Pol. 2006; 40: 491−502.
 • 24. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. Inwentarz do Radzenia sobie ze Stresem Mini-Cope (45−56). Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2009.
 • 25. Hintermair M. Self-esteem and satisfaction with life of deaf and hard-ofhearing people-a resource-oriented approach to identity work. J. Deaf Stud. Deaf Educ. 2008; 13: 278−300.
 • 26. Kvam M.H., Loeb M., Tambs K. Mental health in deaf adults: symptoms of anxiety and depression among hearing and deaf individuals. J. Deaf Stud. Deaf Educ. 2007; 12: 1−7.
 • 27. Rembar S.H., Lind O., Romundstad P., Helvik A.S. Psychological wellbeing among cochlear implant users: A comparison with the general population. Cochlear Implants Int. 2012; 13: 41−49.
 • 28. Miklewska A. Wybrane problemy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie autorskiego programu (495−514). Janowski K., Artymiak M. Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2009.
 • 29. Sak M. 4 kroki – wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II – podręcznik dobrych praktyk. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012.
 • 30. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. Psychopatologia. Tłum. J. Gilewicz, A. Wojciechowski. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2003.
 • 31. Estrada B. Beck Depression Inventory in Mexican Sign Language. International Journal on Mental Health and Deafness 2012; 2: 4−12.
 • 32. Fellinger J., Holzinger D., Dobner U., Gerich J., Lehner R., Lenz G., Goldberg D. Mental distress and quality of life in a deaf population. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2005; 40: 737−742.
 • 33. Leigh I.W., Anthony-Tolbert S. Reliability of the BDI-II with Deaf persons. Rehabil. Psychol. 2001; 46(2): 195−202.
 • 34. Orzechowska A., Zajączkowska M., Talarowska M., Gałecki P. Depression and ways of coping with stress: A preliminary study. Med. Sci. Monit. 2013; 19: 1050−1056.
 • 35. Diaz D.R., Landsberger S.A., Povlinski J., Sheward J., Sculley C. Psychiatric disorder prevalence among deaf and hard-of-hearing outpatients. Compreh. Psychiatry 2013; 54: 991−995.
 • 36. Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H. Strategie radzenia sobie ze stresem u osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących. Otolaryngol. Pol. 2012; 66(2): 132−137.
 • 37. Podgórska-Jachnik D. Głusi. Emancypacje. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2013.
 • 38. Müller D. Poczucie samotności studentów z niepełnosprawnością słuchu (45−64). Sobczak A. Niezależne życie i pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-3-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.