PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 68 | 3 | 149–153
Article title

Assessment of functional surgery in case of chronic otitis media

Content
Title variants
PL
Ocena chirurgii funkcjonalnej w zapaleniu ucha środkowego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION Among the many factors which influence the postoperative condition of an ear, the problems of retraction processes and impaired ventilation of the middle ear cavity seem to be extremely important. The aims of the study were to present a surgical technique for the prevention of retractions and tympanosclerosis as well as to evaluate the effectiveness of pharyngeal muscle kinesiotherapy. MATERIAL AND METHODS The study included 34 patients (21 women and 13 men) who were treated in the otolaryngology department of Grodno City Hospital during the period from 2010 to 2012. The mean age was 31.3 ± 3.3. Аll the patients were treated for chronic atticoantral otitis. The examination included an evaluation of speech, otomicroscopy, audiometry, tympanometry, impedance audiometry, as well as acumetry. Аll the patients underwent reconstructive surgery of the middle ear and comprehensive kinesiotherapy consisting of 10 exercises. RESULTS Positive clinical and morphological results depended on the scope of reconstruction. The number of patients with adequate social hearing after atticoantrotomy with closed tympanoplasty increased from 40% to 69% and after open tympanoplasty, it increased from 22.2% to 61.5%. Tympanogramme analysis revealed a larger increase in P, G, C indicators after carrying out comprehensive kinesiotherapy exercises repeatedly: P of 24, G of 0.014 and C of 0.05. CONCLUSION During reconstructive surgery of the middle ear, it is necessary to focus on the structure of the neotympanic cavity walls to create an adequate aeriferous system. In the postoperative period, measurements assessing middle ear ventilation behaviour are necessary. Comprehensive throat muscle kinesiotherapy is a simple and easily accessible method, which can be performed by the patient under supervision of an otolaryngologist.
PL
W S T Ę P Spośród licznych czynników wpływających na stan pooperacyjny ucha niezywkle isotny wydaje się problem kieszonek retrkacyjnych i upośledzonej wentylacji ucha środkowego. Celem badania było przedstawienie metody chirurgicznej, która zapobiegałaby retrakcjom i tympanosklerozie, oraz ocena skuteczności kinezyterapii mięśni gardłowych. M A T E R I A Ł I M E T O D Y Badaniem objęto 34 pacjentów (21 kobiet i 13 mężczyzn) leczonych w Klinice Laryngologii Szpitala Miejskiego w Grodnie w latach 2010–2012. Średnia wieku wyniosła 31,3 ± 3,3 roku. Wszyscy pacjenci leczeni byli z powodu przewlekłego attykoantralnego zapalenia ucha środkowego. Badanie obejmowało ocenę mowy, badanie otoskopowe w mikroskopie, audiometrię, tympanometrię, audiometrię impedancyjną, akumetrię. Wszyscy pacjenci byli poddani operacji rekonstrukcyjnej ucha środkowego oraz kompleksowej kinezyterapii, składającej się z 10 ćwiczeń. WYNIKI Pozytywne kliniczne i morfologiczne wyniki zależały od zakresu rekonstrukcji. Liczba pacjentów z odpowiednim socjalnie wydolnym słyszeniem, poddanych zabiegowi attykoantrotomii z zamkniętą tympanoplastyką, wzrosła z 40% do 69%, a po otwartej tympanoplastyce z 22,2% do 61,5%. Kontrola tympanogramów wykazała wyższy wzrost wskaźników P, G, C po kompleksowych ćwiczeniach kinezyterapeutycznych z powtarzalnym P dla 24, G dla 0,014 oraz C dla 0,15. WNIOSKI Przy operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego niezwykle istotne jest, aby zwrócić uwagę na strukturę jamy neotympanalnej dla wytworzenia odpowiedniego systemu powietrznego. W okresie pooperacyjnym niezbędne są pomiary oceniające zachowanie wentylacji ucha środkowego. Kompleksowa kinezjoterapia mięśni gardła jest prostym i łatwo dostępnym sposobem, który może być stosowany przez pacjenta pod nadzorem lekarza laryngologa.
Discipline
Year
Volume
68
Issue
3
Pages
149–153
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Department of Otorhinolaryngology Grodno State Medical University Grodno, street M. Gorky-80 Grodno, Belarus phone. +375 152 435338
 • Department of Otorhinolaryngology, Grodno State Medical University, Belarus
References
 • 1. Ars B. Tympanic membrane retraction pocket. Surgery and observation. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. – Berlin (Germany), May 13–18. 2000; 2: 891–897.
 • 2. Bacciu S. Pasanisi E., Vega Feijoo S. et. al. Total reconstruction of the posterior wall of the external ear canal with allogenic cartilage. Technique and results. Acta Otorinolaringol. Esp. 1997; 48: 599–604.
 • 3. Fisch U. Tympanoplastyka, mastoidoplastyka i chirurgia strzemiączka. Wyd. I polskie, red. W. Gołąbek. Elsevier Urban&Partner. Wrocław 2004.
 • 4. Khorov O. Perfection of the surgical treatment of chronic otitis media. IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatryczej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi. Mat. konferencji, Lublin, 18–20 czerwiecа 2009. Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Red. A. Książek [i in.]. Lublin. 2009: 47.
 • 5. Poliakova S.D. Surgical rehabilitation of patients presenting with chronic suppurative otitis media. J. Vestnik Otorinolaringologii 2010; 5: 20–22.
 • 6. Puls T. Tympanoplasty using conchal cartilage graft. J. Acta Otolaryngol. Belg. 2003; 3: 187–191.
 • 7. Rosowski J.J. Mechanical and acoustic analysis of middle ear reconstruction. Am. J. Otol. 1995; 4: 486–497.
 • 8. Tos M. Results of tympanoplasty in children after 15 to 27. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 2000; 1: 17–23.
 • 9. Weber P.C. Cartilage reconstruction of the scutum defects in canal wall up mastoidectomies. Am. J. Otolaryngol. 1998; 3: 178–182.
 • 10. Yang W. Failure in mastoidectomy with posterior canal wall preservation and tympanoplasty case analysis. J. Chung-Hua-Erh-Pi-Yen-Hou-Ko- Tsa-Chih. 1996; 3: 145–148.
 • 11. Yetiser S. Temporalis fascia and cartilage-perichondrium composite shield grafts for reconstruction of the tympanic membrane. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1995; 8: 570–574.
 • 12. Хоров О.Г. Применение аллогенной хрящевой ткани в реконструкции среднего уха. Актуальные вопросы имплантологии в травматологии и ортопедии: материалы международной научно- практической конференции. Гродно, 26–27 октября 2000 Гродненский гос. мед. ун-т; редкол.: С.И. Болтрукевич [и др.]. Гродно, 2000: 74–77.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1734-025X-2014-68-3-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.