Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 41 | 2 | 25-32

Article title

Poziom higieny jamy ustnej i zachowania prozdrowotne w odniesieniu do jamy ustnej wśród osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Title variants

EN
Oral hygiene levels and oral cavity pro-health behaviours of patients with cardiovascular diseases

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Zależności epidemiologiczne pomiędzy periodontopatiami a schorzeniami układu sercowo-naczyniowego stanowią obecnie ważny nurt badawczy światowej periodontologii. Periodontitis zostało zaliczone do czynników ryzyka choroby niedokrwiennej (CHNS) i zawału serca (ZS), a osoby z tymi schorzeniami stały się grupą populacyjną, która powinna podlegać profilaktycznym badaniom stanu jamy ustnej oraz działaniom o charakterze szeroko pojętej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia. Cel pracy. Ocena zachowań prozdrowotnych oraz poziomu higieny jamy ustnej wśród chorych po ZS i ze stabilną CHNS. Materiał i metody. Badaniami objęto 86 osób po ZS (grupa 1) oraz 84 osoby ze stabilną CHNS (grupa 2). Do grupy kontrolnej zakwalifikowano 50 osób bez schorzeń układu krążenia. Przeprowadzono kliniczną ocenę higieny jamy ustnej wg wskaźnika API, ocenę stanu zapalnego dziąseł wg wskaźnika mSBI oraz badanie ankietowe dotyczące objawów chorób przyzębia i zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do jamy ustnej, w tym metod utrzymania higieny jamy ustnej. Wyniki. Stwierdzono niezadowalający poziom higieny w badanych grupach (średnia wartość API odpowiednio: 68,72%, 68,44%, 60%). Wyraźnie ujawnił się brak świadomości pacjentów w odniesieniu do patologicznego charakteru objawu krwawienia dziąseł. Wykazano zaniedbania w zakresie profilaktyki periodontopatii: ok. 60% pacjentów nie otrzymało profesjonalnego instruktażu higieny jamy ustnej, zbyt małe odsetki pacjentów używały instrumentarium do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych. Wysoce niezadowalająca jest też częstotliwość stomatologicznych wizyt kontrolnych i profesjonalnych zabiegów higienizacyjnych. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na niski poziom zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do jamy ustnej. W aspekcie profilaktyki progresji i zaostrzeń schorzeń układu sercowo-naczyniowego podjęcie działań edukacyjno-prewencyjnych i leczniczych w tej grupie chorych, wdrażanych wspólnie przez lekarzy stomatologów / periodontologów i lekarzy rodzinnych / kardiologów, wydaje się być w pełni uzasadnione.
EN
Introduction. Studies in the relationships between periodontal diseases and cardiovascular diseases are one of the main research areas in contemporary periodontology. The data published in recent years indicate periodontitis as one of the potential risk factors for coronary heart disease (CHD) and myocardial infarction (MI). Thus the population with cardiovas-cular diseases is recommended as a target for dental prophylaxis and pro-health educational programmes. Aim of the study. The aim of this study was the assessment of oral hygiene levels and dental pro-health behaviours among patients with CHD and MI. Material and methods. The study encompassed 86 individuals with MI (group 1), and 84 persons with stable CHD (group 2). The control group comprised 50 persons without cardiovascular diseases. Clinical examinations of oral hygiene level using API, gingivitis level using mSBI, and an individual questionnaire regarding dental pro-health behaviours and oral hygiene maintenance methods were performed. Results. Low oral hygiene levels were observed in the examined groups (mean API value: 68.72%, 68.44%, and 60% respectively). Data from the questionnaires revealed a lack of proper periodontal prophylaxis. Gum bleeding was not considered as a pathological symptom, about 60% of patients never participated in oral hygiene training, and the frequency of dental control check-ups and professional hygiene procedures was too low. Only a few percent of patients cleaned interdental spaces. Conclusions. The results obtained indicate a low level of dental pro-health behaviours and could support recommendations regarding the necessity of educational, prophylactic and treatment programmes for patients with CHD / MI – performed by dentists / periodontologists and cardiologists together.

Discipline

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

25-32

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

 • [1] Matilla K.J. Dental infections as a risk factor for acute myocardial infarction. Eur Heart J. 1993;14:51–53.
 • [2] DeStefano F., Anda R.F., Kahn H.S., Williamson D.F., Rus- sell C.M. Dental disease and risk of coronary heart disease and mortality. Br Med J. 1993;306:688–91.
 • [3] Beck J.D., Garcia R., Heiss G., VokonasP.S., Offenba- cherS. Periodontal disease and cardiovascular disease. J Periodontol. 1996;67:1123–37.
 • [4] Janket S.J., Baird A.E., Chuang S.K., Jones J.A. Metaanalysis of periodontal disease and risk of coronary heart disease and stroke. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiolo Endod. 2003;95:559–69.
 • [5] Humphrey L.L., Fu R., BuckleyD.I., FreemanM., HelfandM. Periodontal disease and coronary heart disease in- cidence: a systematic review and meta-analysis. J Gen Intern Med. 2008;23:2079–2086.
 • [6] Bahekar A.A., Singh S., Saha S., Molnar J., Arora R. The prevalence and incidence of coronary heart disease is significantly increased in periodontitis: a meta-analysis. Am Heart J. 2007;154:830–837.
 • [7] Friedewald V.E., Kornman K.S., Beck J.D., Genco R., Goldfine A., Libby P., Offenbacher S., Ridker P.M., Van Dyke T.E., Roberts W.C. The American Journal of Cardiology and Journal of Periodontology editors’ consensus: periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease. J Periodontol. 2009;80:1021–1032.
 • [8] Lange D.E., Plagmann H.C., Eenboom A., Promesberger A. Klinische Bewertungsverfahren zur Objektivierung der Mundhygiene. Dtsch Zahnarztl Z. 1977;32:44.
 • [9] Arbes S.J., Slade G.D., Beck J.D. Association between extent of periodontal attachment loss and self-report hi- story of heart attack: an analysis of NHANES III data. J Dent Res. 1999;78:1777–82.
 • [10] Beck J.D., Offenbacher S.Systemic effects of periodon- titis: epidemiology of periodontal disease and cardiova- scular disease. J Periodontol. 2005;76:2089–2100.
 • [11] Geerts S.O., Nys M., De M.P., Charpentier J., Albert A., Legrand V., Rompen E.H. Systemic release of endotoxins induced by gentle mastication: association with perio- dontitis severity. J Periodontol. 2002;73:73–78.
 • [12] Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Tyrzyk S., Sobiczewski W., Rynkiewicz A. Stan przyzębia i uzębienia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Przegl Lek. 2004;61:9.
 • [13] Czerniuk M.R., Górska R., Filipiak K.J. Wpływ choroby przyzębia na intensywność i dynamikę odczynu zapalne- go u chorych z ostrymi niewydolnościami wieńcowymi. Dent Med Probl. 2002;39:31–37.
 • [14] Wójcicka-Rubin A., Peterson-Jęckowska R., Kurnatowska A.J. Pacjenci z zawałem mięśnia sercowego – cha- rakterystyka grupy w aspekcie stanu przyzębia i perio- dontologicznych potrzeb leczniczych. Poradnik Stom. 2007;63:17–20.
 • [15] De Oliveira C., Watt R., Hamer M. Toothbrushiong, inflamation and risk of cardiovascular disease: results from Scottish Health Survey. Br Med J. 2010;340:2451–2456.
 • [16] Frisbee S.J., Chambers C.B., Frisbee J.C., Goodwill A.G., CroutR.J. Association between dental hygiene, cardiova- scular disease risk factors and systemic inflammation in rural adults. J Dent Hyg. 2010;84:177–184.
 • [17] Fujita M., Ueno K., Hata A. Lower frequency of daily teeth brushing is related to high prevalence of cardiovascular risk factors. Exp Biol Med. 2009;234:387–394.
 • [18] Chen Z.Y., Chiang C.H., Huang C.C., Chung C.M., Chan W.L., Huang P.H., Lin S.J., Chen J.W., Leu H.B. The association of tooth scaling and decreased cardiovascular di- sease: a nationwide population-based study. Am J Med. 2012;125:568–575.
 • [19] Elter J.R., Hinderliter A.L., Offenbacher S., Beck J.D., Caughey M., Brodala N., Madianos P.N. The effects of pe- riodontal therapy on vascular endothelial function: a pilot trial. Am Heart J. 2006;151:47.
 • [20] Montebugnoli L., Servidio D., Miaton R.A., Prati C., Tri- coci P., Melloni C., Melandri G. Periodontal health im- proves systemic inflammatory and haemostatic status in subjects with coronary heart disease. J Clin Periodontol. 2005;32:188–192.
 • [21] Seinost G., Wimmer G., Skerget M., Thaller E., Brodmann M., Gasser R., Bratschko R.O., Pilger E. Periodontal treatment improves endothelial dysfunction in patients with severe periodontitis. Am Heart J. 2005;149:1050–54.
 • [22] Tonetti M.S., D’Aiuto F., Nibali L., Donald A., Storry C., Parkar M. Treatment of periodontitis and endothelial func- tion. The New Engl J Med., 2007;356:911–920.
 • [23] Offenbacher S., Beck J.D., Moss K., Mendoza L., Paquette D.W., Barrow D.A., Couper D.J., Stewart D.D., Falkner K.L., Graham S.P., Grossi S., Gunsolley J.C., Madden T., Maupome G., Trevisan M., Van Dyke T.E., Genco R. Results from the Periodontitis And Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicenter, randomized, controlled trial to study effects of periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J Periodontol. 2009;80:190–201.
 • [24] Górska R. Związek zapaleń przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi. Dent Med Probl. 2009;46:379–383.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1732-0801-3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.