Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 13 | 2 (47) | 49-56

Article title

Postawy wobec choroby u dzieci z cukrzycą typu 1

Title variants

EN
Children’s attitudes towards type 1 diabetes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Spośród wielu chorób przewlekłych wieku rozwojowego najwięcej psychologicznych problemów stwarza cukrzyca, co jest związane z jej przebiegiem, długotrwałością leczenia oraz koniecznością samokontroli. Jednym z istotnych czynników wpływających na stan psychiczny dzieci chorych na cukrzycę są ich przekonania na temat choroby. Postawa wobec choroby jest też ważnym czynnikiem rokowniczym i wpływa na przebieg terapii. Celem badań było poznanie postaw wobec choroby u dzieci z cukrzycą typu 1. Materiał i metoda. Badania ankietowe przeprowadzono w roku 2013 wśród 123 dzieci chorych na cukrzycę typu 1 w wieku 7-18 lat (średnia wieku 12,5±0,97) leczonych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. W badaniach posłużono się Skalą Postaw Wobec Choroby (CATIS). Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że postawy dzieci wobec własnej choroby były dość zróżnicowane. Średnia punktów uzyskanych w skali CATIS wynosiła od 2,05 do 3,41, przy maksymalnej wartości skali 5, co oznacza, że dominowały postawy negatywne. W badaniach ujawniono wiele zmiennych klinicznych i społeczno-demograficznych, które istotnie różnicują te postawy. Wnioski. W badanej grupie dzieci chorych na cukrzycę przeważały negatywne postawy wobec własnej choroby, które były zależne przede wszystkim od: wieku dziecka, czasu trwania choroby i częstości występowania zaostrzeń. Pediatr. Endocrinol. 13/2014;2(47):49-56.
EN
Introduction. Among many chronic illnesses of developmental age, diabetes causes the most psychological problems due to its process, long-lasting treatment and necessity of self-control. One of the significant factors that affects the mental state of children suffering from diabetes is their beliefs about the disease. Attitude toward illness is also important prognostic factor and influences the course of therapy. The aim of the study was to learn the children’s attitudes towards type 1 diabetes. Materials and methods. The survey was conducted in 2013 among 123 children aged 1-18 (average age 12,5±0,97 years old) suffering from type 1 diabetes and treated in Children’s Clinical Hospital in Lublin. Child Attitude Toward Illness Scale (CATIS) was used in the survey. Results. The research shows that children’s attitudes towards their disease were quite diverse. The average score at CATIS was between 2,05 and 3,41, where the maximum scale value is 5. It means that negative attitudes turned out to be the most common ones. Many clinical and socio-demographic variables, that significantly differentiate these attitudes, were revealed during the study. Conclusion. In the examined group of children suffering from diabetes predominated negative attitudes towards their own illness, which were mostly dependent on child’s age, duration of the illness and frequency of the exacerbation appearances. Endokrynol. Ped. 13/2014;2(47):49-56.

Discipline

Publisher

Year

Volume

13

Issue

Pages

49-56

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • [1] Wolańczyk T., Banasikowska I., Kobyłecka K. et al.: Skala postaw wobec choroby – polska wersja Child Attitude Toward Illness Scale (CATIS). Ped. Pol., 1998:73, 10, 1003-1008.
 • [2] Noczyńska A.: Cukrzyca typu 1 – choroba przewlekła. Family Medicine & Primary Care Review, 2008:8, 2, 439-443.
 • [3] Stangierska I., Marcinkowska M., Horst-Sikorska W.: Problemy psychologiczne pacjentów z cukrzycą typu 1. Now. Lek., 2002:71, 4-5, 212-216.
 • [4] Pietrusińska J.: Psychologiczne aspekty rozpoznawania i leczenia cukrzycy u dzieci i młodzieży. Informacje dla pediatry. Standardy Med., 2001:3, 7/8, 53-57.
 • [5] Macian A.: Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo. Książka dla nauczycieli i wychowawców. Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2009.
 • [6] Śniatała D., Michna P.: Wybrane problemy psychologiczne w leczeniu cukrzycy insulinozależnej dzieci i młodzieży. Ped. Prakt., 1999:7, 3-4, 433-442.
 • [7] Korpal-Szczyrska M., Kamińska H., Dorant B. et al.: Problemy psychologiczne młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Diab. Pol., 2002:9, 3, 121-124.
 • [8] McCarthy A.M., Lindgren S., Mengeling M.A. et al.: Effects of diabetes on learning in children. Pediatrics, 2002:109, 1, 18-29.
 • [9] Golden R.D., Philips P.J., Fisher L.J. et al.: Diabetes, depression and quality of life: a population study. Diabetes Care, 2004:27, 1066.
 • [10] Szewczyk L., Wiśniowiecka M., Noczyńska A. et al.: Poczucie jakości życia dzieci chorych na cukrzycę typu I leczonych różnymi metodami insulinoterapii. Endokrynol. Ped., 2006:5, 2 (15), 57-64.
 • [11] Olszewska A., Szewczyk L.: Poczucie wsparcia społecznego u nastolatków z cukrzycą typu 1. Endokrynologia Pediatryczna, 2005:4, 1 (10), 27-36.
 • [12] Starowicz A.: Rola poznawczego obrazu własnej choroby w adaptacji do cukrzycy – charakterystyka zagadnienia i przegląd badań. Diab. Prakt., 2009:10, 3, 97-105.
 • [13] Nowak A., Jarosz-Chobot P., Krajewska-Siuda E. et al.: Percepcja własnej choroby przez dzieci i młodzież chorującą na cukrzycę. Endokrynol. Ped., 2006:5, 3 (16), 41-47.
 • [14] Kaczmarek A., Bodalski J.: Obraz własnej choroby a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę typu 1. Przegląd Ped., 2008:38, 1, 25-31.
 • [15] Grabowska A., Urban M., Głowińska B. et al.: Ocena zależności między wyrównaniem metabolicznym cukrzycy typu 1 u dzieci i nastolatków a poziomem przeżywanego lęku oraz zdolnościami poznawczymi. Endokrynol. Ped., 2009:8, 1 (26), 45-53.
 • [16] Basińska B.: Skuteczność samokontroli a poziom lęku i depresji u młodzieży chorej na cukrzycę insulinozależną. Zdrowie Psych., 1997:37, 3-4, 157-163.
 • [17] Mućko P., Kokoszka A., Skłodowska Z.: Porównanie stylów radzenia sobie z chorobą, występowania objawów depresyjnych i lękow- ych oraz lokalizacji poczucia kontroli u chorych na cukrzycę typu 1 i 2. Diab. Prakt., 2005:6, 5, 240-249.
 • [18] Szymańska S.: Występowanie objawów depresyjnych u młodych diabetyków i ich związek z efektywnością leczenia cukrzycy. Psychiatr. Psychol. Klin., 2007:7, 4, 210-218.
 • [19] Cepuch G., Futoma B., Dębska G.: Radzenie sobie ze stresem i poczucie sensu życia adolescenta z cukrzycą typu1. Family Medicine & Primary Care Review, 2010:12, 2, 140-142.
 • [20] Florys B., Grabowska A., Głowińska B. et al.: Próba oceny wybranych aspektów stanu emocjonalnego dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 w zależności od wyrównania metabolicznego i stosowanej metody insulinoterapii. Endokrynol. Ped., 2005:4, 4 (13), 31-38.
 • [21] Dubiel M.: Radzenie sobie ze stresem nastolatków chorujących na cukrzycę. ANNALES UMCS Sectio J, 2006;19,187-197.
 • [22] Stewart S.M., Rao U., White P.: Depression and diabetes in children. Curr. Opin. Paediatr. 2005:17, 626-631.
 • [23] Vila G., Delhaye M., Bertrand C., Mouren-Simeoni M.C. et al.: Micro-angiopathic and psychological risk in children and adolescents with type 1 diabetes. Presse Medicale, 2002:2, 31, 4, 151-157.
 • [24] Kózka M., Perek M., Orłowska M.: Postawy dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wobec własnej choroby. Probl. Piel., 2011:19, 1, 63-69.
 • [25] Northam E.A., Anderson P.J. et al.: Neuropsychological profiles of children with type 1 diabetes 6 years after disease onset. Diabetes Care, 2001:24, 9, 1541-1553.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1730-0282-1485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.