Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 13 | 2 (47) | 25-34

Article title

Struktura osobowości dziewcząt z zespołem anorexia nervosa

Title variants

EN
The personality structure of girls with anorexia nervosa

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cechy lub zaburzenia osobowości są jednym z czynników w etiologii anorexia nervosa. W diagnozie, terapii i profilaktyce tego typu zaburzeń odżywiania, prowadzących do wyniszczenia i licznych zaburzeń hormonalnych, należy zawsze uwzględniać predyspozycje osobowościowe. Celem pracy jest analiza osobowości 39 pacjentek Kliniki Endokrynologii I Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie z rozpoznaniem anorexia nervosa w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10. Dziewczęta były badane Kwestionariuszem HSPQ (High School Personalisty Questionnaire) Belloff i Cattella, wersja B. Przebadano analogiczną grupę kontrolną dziewcząt zdrowych. Endokrynol. Ped. 13/2014;2(47):25-34.
EN
The features or personality disorders are some of the factors in the etiology of anorexia nervosa. In the diagnosis, therapy and the prevention of this type of eating disorder, leading to cachexia and many hormonal disorders, the personality traits should be considered. The aim of this study is to analyze the personality of 39 female patients of the Department of Endocrinology and Diabetology, Medical University of Lublin , diagnosed with anorexia nervosa based on the diagnostic criteria of ICD-10. The girls were tested with the use of Questionnaire HSPQ (High School Personality Questionnaire) Belloff and Cattell, version B. A similar group of healthy girls was examined as a comparison. Pediatr. Endocrinol. 13/2014;2(47):25-34.

Discipline

Publisher

Year

Volume

13

Issue

Pages

25-34

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

 • [1] Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicz- nych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesa- lius” i Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 1997.
 • [2] Wolska M.: Cechy indywidualne pacjentów z zaburzeniami odżywiania się. W: Anoreksja i bulimia psychiczna. Red. B. Józefik, Kraków 1996, 60-65.
 • [3] Komender J.: Jadłowstręt psychiczny – jednostka chorobowa czy zespół objawowy. Nowa Med., 1996:17, 5-11.
 • [4] Bomba J.: Zaburzenia jedzenia. Próba spojrzenia z perspektywy historycznej. W: Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu. Red. J.Bomba, B.Józefik. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2003, 11-16.
 • [5] Bator E., Bronkowska M. et al.: Anoreksja – przebieg, przyczyny, leczenia. Nowiny Lekarskie, 2011: 80, 3, 184-191.
 • [6] Pawłowska B., Masiak M.: Porównanie danych socjodemograficznych pacjentek z anoreksją typu restrykcyjnego i bulimicznego hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Psychiatrii AM w Lublinie w latach 1993–2003. Psychiatria Polska, 2007:XLI, 3, 351-364.
 • [7] Nietendel-Bujakowa E., Szewczyk L.: Wpływ członków rodziny na ujawnienie się zespołu jadłowstrętu psychicznego. Część II. Obraz rodziców w rodzinach z córką chorą na anoreksję. Psychoterapia, 2003: 3(126), 37-43.
 • [8] Bomba J., Mamrot S., Orwid M.: Anorexia nervosa. W: Zaburzenia psychiczne u młodzieży. Red. M. OrwidPZWL, Warszawa 1981.
 • [9] Sulestrowska H.: Wybrane zagadnienia psychiatrii dziecięcej. W: T. Bilikiewicz: Psychiatria Kliniczna. Red. T. Bilikiewicz, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989, 332-336.
 • [10] Strober M.: The relation of personality characteristics to body image disturbances in juvenile anorexia nervosa: a multivariate analy- sis. Psychosom. Med., 1981:43, 323-330.
 • [11] Rajewski A., Talarczyk-Więckowska: Poziom intelektu, aspiracji i samoakceptacji u chorych z restrykcyjną i bulimiczną postacią jadłowstrętu psychicznego. Psychiatria Polska, 1996: XXX, 5, 811-820.
 • [12] Banaś A., Januszkiewicz-Grabias A., Radziwiłłowicz P.: Wieloczynnikowe uwarunkowania zaburzeń odżywiania się. Psychiatria Polska, 1998: XXXII, 2, 165-176.
 • [13] Józefik B.: Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Red. B. Józefik, Wydawnictwo Uniwer- sytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • [14] Mikołajczyk E., Samochowiec J., Śmiarowska M., Lisiecka A.: Cechy psychologiczne pacjentek z zaburzeniami odżywiania w po- równaniu ze studentkami wyższych szkół medycznych badane kwestionariuszem EDI. Psychiatria Polska, 2004:38 (3) suplement: 170-171.
 • [15] Cervera S., Lahortiga F., Martínez-González M.A., Gual P., de Irala-Estévez J.: Neuroticism and low self-esteem as risk factors for incident eating disorders in a prospective cohort study. Int. J. Eat. Disord., 2003:33, 271-280.
 • [16] Keel P.K., Forney K.J.: Psychosocial Risk Factors for Eating Disorders. International Journal of Eating Disorders, 2013:46 (5), 433- 439.
 • [17] Kozak A., Kozak G.: Cechy osobowości i obraz siebie pacjentek z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa). http://www. psychologia.net.pl/artykul.php?level=91; dn. 5.02.14
 • [18] Cervera S., Lahortiga F., Martínez-González M.A., Gual P., de Irala-Estévez J.: Neuroticism and low self-esteem as risk factors for incident eating disorders in a prospective cohort study. Int. J. Eat. Disord., 2003:33, 271-280.
 • [19] Janas-Kozik M., Krupka-Matuszczyk I., Hyrnik J., Sołowiów R.: Zmienna i ciągła diagnoza w procesie psychoterapii pacjentki z za- burzeniami odżywiania się. Post. Psychiatr. Neurol., 2005:14 (supl. 1/20), 103-106.
 • [20] Kiejna A., Małyszczak K.: Psychiatria – podręcznik akademicki. Wydawnictwo AM, Wrocław 2009.
 • [21] Mikołajczyk E., Samochowiec J.: Cechy osobowości u pacjentek z zaburzeniami odżywiania. Psychiatria, tom 1, nr 2, 91-95.
 • [22] Cattell R.B., Beloff H., CoanR.W.: The Hogh School personality Questionnaire (The HSPQ). Ipat. 1602-04. Coronado Drive. Cham- paign, Illinois 1958.
 • [23] Kiedrowski J.: Interpretacja do Młodzieżowego Kwestionariusza Osobowości wg podręcznika wydanego w 1958 r.: Cattell R.B.: Handbook for the IPAT High School Personalisty Questionnaire; pracowniaPsychometryczna KUL, Lublin (maszynopis).
 • [24] Nietendel-Bujakowa E., Szewczyk L.: Wpływ członków rodziny na ujawnienie się zespołu jadłowstrętu psychicznego. Część I: Sa- moocena osoby chorej na anoreksję a oceny dokonywane przez jej rodziców. Psychoterapia, 2003:3 (126), 27-33.
 • [25] Szewczyk L., Krzaczek E.: Zmiany stanu emocjonalnego u dziewcząt z zespołem anorexia nervosa w trakcie psychoterapii. W: Me- dycyna psychosomatyczna i psychologia chorego somatycznie wobec zagrożeń i wyzwań cywilizacyjnych świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, 84-87.
 • [26] Szewczyk L., Jankowska H., Krzaczek E., Tarkowska A.: Zmiany stanu emocjonalnego i aktywności opioidowej u dziewcząt z ano- rexia nervosa podczas terapii. Now. Lek. 1997: 66, suplement I, 80-83.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-1730-0282-1483
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.