PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 4 | 190-206
Article title

Stan psychiczny i obraz własnego ciała mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy

Content
Title variants
EN
Mental status and body image in men practising intensive weight training
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Coraz większe zainteresowanie badaczy wzbudzają zagadnienia związane z zaburzeniami obrazu własnego ciała u mężczyzn. W toku prowadzonych badań zaproponowano nową jednostkę chorobową – dysmorfię mięśniową – i przedstawiono kryteria diagnostyczne. Z literatury światowej wynika, że u osób z zaburzonym obrazem własnego ciała częściej niż w populacji ogólnej występują inne zaburzenia psychiczne. Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania zaburzeń psychicznych u mężczyzn intensywnie ćwiczących. Badaniu poddano dwie grupy ochotników: czterdziestoosobową grupę mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy (grupa badana) oraz trzydziestopięcioosobową grupę mężczyzn niećwiczących (grupa kontrolna). Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariuszy MINI i MASS. W grupie badanej stwierdzono większą częstość występowania niezadowolenia z wyglądu mięśni. Jedna osoba spełniała wszystkie kryteria dysmorfii mięśniowej wg Pope'a i współpracowników. W grupie tej częściej występowały zaburzenia afektywne: CHAD i zespoły manii bądź hipomanii o niewyjaśnionej etiologii (22,5% wobec 2,86% w grupie kontrolnej), na granicy istotności statystycznej (p=0,0569) większa była częstość występowania zaburzeń antyspołecznych osobowości. Stwierdzono istnienie korelacji pomiędzy nasileniem cech dysmorfii mięśniowej mierzonym punktacją w MASS a częstością występowania zaburzeń afektywnych, lękowych i zaburzeń antyspołecznych osobowości. Skala zadowolenia z wyglądu mięśni (MASS) może okazać się przydatnym narzędziem diagnostycznym możliwym do zastosowania wśród sportowców, jednak konieczne są dalsze badania z udziałem liczniejszych grup.
EN
Researchers’ interest in men’s body image disorders has been growing continually. Within the studies, a new nosological unit has been put forward, i.e. muscle dysmorphia, and diagnostic criteria have been presented. The world literature indicates that those with a disturbed image of one’s body developmental disorders more frequently, as compared to the general population. This study was aimed at assessment of the incidence of mental disorders in the men, who practise an intense weight training. The study involved two groups of volunteers: a group of forty men practising an intense weight training (examined group) and a group of thirty five men, who did not practise such training (control group). The study was carried out using the MINI and MASS questionnaires. The examined group showed a higher incidence of their muscle appearance dissatisfaction. One person met all the criteria of the muscle dysmorphia according to Pope et al. This group more often exhibited affective disorders: bipolar affective disorders (BAD) and mania or hypomania syndromes of unknown aetiology (22.5%, as compared to 2.86% in the control group); the incidence of personality antisocial disorders was on the borderline of statistical significance (p=0.0569). A correlation was found between the severity of muscle dysmorphia traits measured by MASS scores and incidence of affective disorders, anxiety, and personality antisocial disorders. The Muscle Appearance Satisfaction Scale (MASS) may appear to be a useful diagnostic instrument applicable in sportsmen, however this calls for further studies with participation of larger groups.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
190-206
Physical description
Contributors
 • Paweł Kropiwnicki, DOT dla Młodzieży, ul. Bardowskiego 1, Łódź 91-020
References
 • 1. Pope H.G. Jr., Katz D.L., Hudson J.I.: Anorexia nervosa and "reverse anorexia" among 108 male bodybuilders. Comprehensive Psychiatry 1993; 34: 406-409.
 • 2. Phillips K.A., O'Sullivan R.L., Pope H.G.: Muscle dysmorphia: a case report. J. Clin. Psychiatry 1997; 58: 361.
 • 3. Pope H.G. Jr., Gruber A.J., Choi P. i wsp.: Muscle dysmorphia - an underrecognized form of body dysmorphic disorder. Psychosom. 1997; 38: 548-557.
 • 4. Muller S.M., Dennis D.L., Schneider S.R., Loyner R.L.: Muscle dysmorphia among selected male college athlets: an examination of the Lantz, Rhea, and May-hew Model. Int. Sports J. 2004; 2: 119-125.
 • 5. Pope H.G. Jr., Katz D.L.: Psychiatric and medical effects of anabolic-androgenic steroids: a controlled study of 160 athletes. Psychopharmacol. Bull. 1994; 30: 179-186.
 • 6. Mangweth B., Pope H.G. Jr., Kemmler G. i wsp.: Body image psychopathology in male bodybuilders. Psychot-er. Psychosom. 2001; 70: 38-43.
 • 7. Olivardia R., Pope H.G., Hudson J.I.: Muscle dysmor-phia in male weightlifters: a case-control study. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 1291-1296.
 • 8. Masiak M., Przychoda J.: Mini International Neuropsychiatric Review - Polish version 5.0.0. Lublin 1998.
 • 9. Mayville S.B., Williamson D.A., White M.A. i wsp.: Development of the muscle appearance satisfaction scale: a self-report measure for the assessment of muscle dysmorphia symptoms. Assessment 2002; 9: 351-360.
 • 10. Perry PJ .: Measures of aggression and mood changes in male weightlifters with and without androgenic anabolic steroid use. J. Forensic Sci. 2003; 48: 646-651.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-16f685b4-def9-41eb-82e9-b50c57d5c2a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.