PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 17 | 1 | 15-19
Article title

Propozycja optymalizacji systemu profilaktyki i leczenia zawodowych chorób narządu głosu

Content
Title variants
EN
A proposal for optimisation of the prophylaxis system and treatment of occupational voice disorders
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The number of professions in which voice is the primary work tool is constantly rising. This fact poses new challenges for ENT specialists, phoniatricians and occupational medicine professionals in the scope of certifying, prophylaxis and treatment of occupational voice disorders in Poland. On the basis of multicentre experience in this field, a model for optimization of treatment of occupational dysphonia is proposed, taking into account active participation of occupational voice users in the process of prophylaxis and rehabilitation.
PL
Liczba zawodów wymagających znacznego obciążania narządu głosu systematycznie zwiększa się. Stawia to nowe wyzwania dla lekarzy laryngologów, foniatrów i lekarzy medycyny pracy, którzy powinni zapewnić tej populacji kompleksową opiekę. Przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie orzecznictwa, profilaktyki i leczenia chorób zawodowych narządu głosu w Polsce. Na podstawie wieloośrodkowych doświadczeń w tej dziedzinie zaproponowano optymalizację profilaktyki dysfonii zawodowych z uwzględnieniem aktywnego współuczestnictwa osób pracujących głosem w procesie profilaktyki i rehabilitacji.
Discipline
Publisher
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
15-19
Physical description
Contributors
 • Klinika Foniatrii i Audiologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Klinika Foniatrii, Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany/Warszawa
 • / Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
References
 • 1. Dejonckere PH. Occupational voice-care and cure. Kugler Publications, The Hague, The Netherland 2001.
 • 2. Leppanen K, Ilomaki I, Laukkanen AM. One-year followup study of self-evaluated effects of voice massage, voice training, and voice hygiene lecture in female teachers. Logoped Phoniatr Vocol 2010; 35(1): 13-8.
 • 3. Maniecka-Aleksandrowicz B, Domeracka-Kołodziej A. Medyczne aspekty emisji głosu nauczycieli. (w) Emisja głosu nauczyciela. Przybysz-Piwko M (red.). Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2006: 7-30.
 • 4. Vilkman E. Occupational safety and health aspects of voice and speech professions. Folia Phoniatr Logop 2004; 56(4): 220-53.
 • 5. Sliwinska-Kowalska M, Niebudek-Bogusz E, Fiszer M, LosSpychalska T, Kotylo P, Sznurowska-Przygocka B, et al. The prevalence and risk factors for occupational voice disorders in teachers. Folia Phoniatr Logop 2006, 58(2):85-102.
 • 6. Śliwińska-Kowalska M, Fiszer M, Kotyło P, Ziatkowska E, Stępowska M, Niebudek-Bogusz E. Ocena wpływu ćwiczeń techniki emisji głosu na stan narządu głosu u uczniów kolegium nauczycielskiego. Med Pr 2002; 53(3): 229-32.
 • 7. Szeszenia-Dąbrowska N, Wilczyńska U. Choroby zawodowe w Polsce – statystyka i epidemiologia. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001.
 • 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. 2009, nr 132, poz. 1115).
 • 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych (Dz.U. 2009, nr 105, poz.869).
 • 10. Śliwińska-Kowalska M, Fiszer M, Kwaśniewska I, Domańska  M, Niebudek-Bogusz E. Diagnostyka chorób zawodowych narządu głosu po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy dotyczącej orzekania o chorobach zawodowych. Med Pr 2006; 57(5): 419-29.
 • 11. Sinkiewicz A, Pruszewicz A, Obrębowski A, WiskirskaWoźnica B, Wojnowski W. Subiektywna ocena czynności głosowej u nauczycieli uczestniczących w programie rehabilitacyjnym. Otolaryngol Pol 2006; 60(3): 391-5.
 • 12. Niebudek-Bogusz E, Marszałek S, Woźnicka E, Minkiewicz  Z, Hima J, Śliwińska-Kowalska M. Turnus sanatoryjny intensywnej rehabilitacji głosu u nauczycieli. Med Pr 2010; 61(6): 685-91.
 • 13. Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M. An overview of occupational voice disorders in Poland. Int J Occup Med Environ Health 2013; 26(5): 659-69.
 • 14. Świątkowska B, Hanke W, Szeszenia-Dąbrowska N. Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r. Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2018.
 • 15. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst pierwotny: Dz.U. 2002, nr 199 poz. 1673; tekst jednolity: Dz.U. 2015, 1242 z późn. zm.).
 • 16. Carding P. Occupational voice disorders: Is there a firm case for industrial injuries disablement benefit? Log Phon Vocol 2007; 32: 47-8.
 • 17. Szkiełkowska A. Program rehabilitacji narządu głosu w  ramach prewencji rentowej ZUS. Prewencja i Rehabilitacja 2016; 2-3(44-45): 25-8.
 • 18. Gębska M, Wojciechowska A, Żyżniewska-Banaszak E. Zasady i metody rehabilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu. Roczniki PAM w Szczecinie 2011; 57(2): 78-84.
 • 19. Obrębowski A, Wojnowski W. Choroby zawodowe narządu głosu i ich profilaktyka. Nowa Medycyna – Audiologia I, 2000; 3.
 • 20. Obrębowski A. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2008: 132-5.
 • 21. Jałowska M, Wośkowiak G, Wiskirska-Woźnica B. Ocena wyników programu profilaktycznego: Chroń swój głos przeprowadzonego przez WOMP w Poznaniu. Med Pr 2017; 68(5): 593-603.
 • 22. Niebudek-Bogusz E, Sznurowska-Przygocka B, Fiszer M, Kotyło P, Sinkiewicz A, Modrzewska M, SliwinskaKowalska M. The effectiveness of voice therapy for teachers with dysphonia. Folia Phoniatr Logop 2008; 60(3): 134-41.
 • 23. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998, nr 162 poz. 1118; z późn. zm. Dz.U. 2016, poz. 887, 1948, 2036 i 2260).
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-16d067ab-2e6e-45e2-aa9b-ca8fa90fad2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.