PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70 | 286–290
Article title

Przebieg i wyniki leczenia pacjentów w wieku powyżej 79 lat hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii

Content
Title variants
EN
The course and outcome of patients older than 79 years treated in intensive care unit
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Pacjenci powyżej 79 roku życia stanowią rosnący odsetek chorych przyjmowanych na oddziały anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT). Celem pracy była ocena charakterystyki pacjentów po 79 roku życia przyjmowanych na OAiIT, przebiegu i wyników ich leczenia oraz czasu przeżycia po wypisie z oddziału, a także zbadanie korelacji tych wyników z uzyskanymi w pozostałej populacji leczonej w tym czasie w OAiIT. MATERIAŁ I METODY: Retrospektywną analizę przeprowadzono u 870 kolejnych chorych przyjętych na OAiIT w Śląskim Centrum Chorób Serca w kolejnych 8 latach. Analizowano wyłącznie pierwsze przyjęcia – z analizy wykluczono wszystkie powtórne i kolejne hospitalizacje. Do badanej grupy włączono 75 chorych powyżej 79 roku życia (8,6%). Na potrzeby wszystkich obliczeń przyjęto, że istotność statystyczna występuje przy wartości współczynnika p < 0,05. WYNIKI: Przyczyny przyjęcia chorych powyżej 79 roku życia i młodszych były podobne, wyjątek stanowił istotnie wyższy odsetek chorych przyjmowanych z powodu powikłań ostrego zespołu wieńcowego (38,7% vs 26,7%; p = 0,03) i zapalenia płuc (8,0% vs 2,9%; p = 0,04). Na OAiIT zmarło 44,0% starszych chorych i 41,4% pozostałej populacji (p = 0,75). Śmiertelność do 30 dnia po wypisie była jednak znacznie wyższa w najstarszej grupie chorych (45,2% vs 27,3%; p = 0,02). Śmiertelność roczna, według analizy Kaplana-Meiera, wyniosła 82% w grupie chorych powyżej 79 roku życia i 48% chorych w pozostałej populacji (p = 0,00003). WNIOSKI: Pacjenci powyżej 79 roku życia stanowią znaczącą grupę chorych wymagających leczenia na OAiIT. Śmiertelność szpitalna wśród najstarszych chorych jest zbliżona do pozostałej populacji, jednak odległe wyniki leczenia są bardzo złe, co może wynikać z niskiej jakości opieki po wypisie z OAiIT.
EN
INTRODUCTION: Patients over 79 years of age represent a growing proportion of patients admitted to intensive care units. The aim of the study was to evaluate the characteristics of patients over 79 years of age admitted to the ICU, the course and the results of their treatment as well as survival after discharge from the unit, and to compare these results to those obtained in the remaining population treated at this time in the ICU. MATERIAL AND METHODS: A retrospective analysis was performed of 870 consecutive patients admitted to the ICU in the Silesian Centre for Heart Diseases in the period of 8 consecutive years. We analysed only the first admissions – all repeat and subsequent hospitalizations were excluded from the analysis. Within this population, we identified 75 patients over 79 years of age (8.6%). For all the analyses, it was assumed that p < 0.05 is statistically significant. RESULTS: The reasons for admission in patients over 79 years of age and younger were similar – except for a significantly higher proportion of patients admitted due to complications of acute coronary syndromes (38.7% vs 26.7%, p = 0.03) and pneumonia (8.0% vs. 2.9%, p = 0.04). Overall, 44.0% of elderly and 41.4% of younger patients died in the ICU (p = 0.75). Mortality 30 days after discharge, however, was significantly higher in the elderly patients (45.2% vs 27.3%, p = 0.02). One year mortality according to Kaplan-Meier analysis was 82% in elderly patients and 48% of patients in the remaining population (p = 0.00003). CONCLUSIONS: Patients over 79 years of age represent a significant group requiring treatment in the ICU. Hospital mortality among the oldest patients is similar to the remaining population, but their long-term outcomes are very poor, which may result from the low quality of care after discharge from the ICU.
Year
Volume
70
Pages
286–290
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Szpitalna 2, 41-635 Zabrze, tel.: +48 32 273 27 31
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Forman D., Berman AD., McCabe C., Baim, DS., Wei J. PTCA in the elderly: The "young-old" versus the "old-old". J. Am. Geriatr. Soc. 1992; 40: 19–22.
 • 2. World Health Organisation. 10 facts on ageing and the life course. http://www.who.int/features/factfiles/ageing/ageing_facts/en/index.html [Dostęp: 02.02.2014.
 • 3. Levine M.E. Modeling the rate of senescence: can estimated biological age predict mortality more accurately than chronological age? J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci. 2013; 68: 667–674.
 • 4. Sjoding M.W., Prescott H.C., Wunsch H., Iwashyna T.J., Cooke C.R. Longitudinal Changes in ICU Admissions Among Elderly Patients in the United States. Crit. Care Med. 2016; 44: 1353–1360.
 • 5. Kusza K., Piechota M. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii – luty 2012. http://www.anestezjologia.org.pl/news,news,81.html [Dostęp: 02.11.2016].
 • 6. Tavares V., Carron PN., Yersin B., Taffé P., Burnand B., Pittet V. The probability of having advanced medical interventions is associated with age in out-of-hospital life-threatening situations. Scand. J. Trauma. Resusc. Emerg. Med. 2016; 24: 103.
 • 7. Kübler A., Siewiera J., Durek G., Kusza K., Piechota M., Szkulmowski Z. Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności terapii podtrzymującej życie (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii. Anest. Inten. Ter. 2014, 46, 229–234.
 • 8. Hoffman K.R., Loong B., Haren FV. Very old patients urgently referred to the intensive care unit: long-term outcomes for admitted and declined patients. Crit. Care Resusc. 2016; 18: 157–164.
 • 9. Czempik P., Cieśla D., Knapik P., Krzych Ł. Outcomes of patients with acute kidney injury with regard to time of initiation and modality of renal replacement therapy – first data from the Silesian Registry of Intensive Care Units. Kardiochir. Torakochirurgia Pol. 2016; 13: 122–129.
 • 10. Kikawada M., Iwamoto T., Takasaki M. Aspiration and infection in the elderly : epidemiology, diagnosis and management. Drugs Aging 2005; 22: 115–130.
 • 11. Moitra V.K., Guerra C., Linde-Zwirble W.T., Wunsch H. Relationship Between ICU Length of Stay and Long-Term Mortality for Elderly ICU Survivors. Crit. Care Med. 2016; 44: 655–662.
 • 12. Svenningsen H., Langhorn L., Ågård A.S., Dreyer P.. Post-ICU symptoms, consequences, and follow-up: an integrative review. Nurs Crit. Care. 2015 Feb 17. doi: 10.1111/nicc.12165. [Epub ahead of print].
 • 13. Szubski C.R., Tellez A., Klika AK., Xu M., Kattan MW., Guzman JA., Barsoum WK. Predicting discharge to a long-term acute care hospital after admission to an intensive care unit. Am. J. Crit. Care. 2014; 23(4): e46–53.
 • 14. Howell K., Grill E., Klein A.M., Straube A., Bender A. Rehabilitation outcome of anoxic-ischaemic encephalopathy survivors with prolonged disorders of consciousness. Resuscitation. 2013; 84(: 1409–1415.
 • 15. Baldwin M.R., Wunsch H., Reyfman P.A. High burden of palliative needs among older intensive care unit survivors transferred to post-acute care facilities. a single-center study. Ann. Am. Thorac. Soc. 2013; 10: 458–465.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-154928b3-ee26-4579-94f9-a54ceac4db5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.