PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 1 | 87–90
Article title

Current guidelines on the diagnosis and management of lobular carcinoma in situ

Content
Title variants
PL
Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych z rozpoznaniem raka zrazikowego piersi in situ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Lobular carcinoma in situ of the breast is classified as non-invasive malignant tumor of the breast. Its diagnosis is a marker for an increased risk of developing other histological types of breast cancer. Lobular carcinoma in situ is usually asymptomatic, with no characteristic radiological features. The diagnosis is often accidental while diagnosing lesions found on screening mammography. The most important clinical issue associated with the diagnosis of lobular carcinoma in situ is the possible risk of concurrent breast cancer of another histological type. According to the current standards of managing patients with lobular carcinoma in situ of the breast, surgical biopsy of the mass is most commonly recommended. Specific principles of therapy depend on the circumstances surrounding the diagnostic process. The complete diagnosis requires histopathological study of tissue specimens from paraffin blocks. It is necessary to determine the histological subtype of the identified tumor as different subtypes present significant differences as to the course of the disease (classic lobular carcinoma in situ, pleomorphic, florid or comedo with necrosis ones). Contrary to the classic lobular carcinoma in situ, other subtypes are characterized by significantly higher risk of coexisting infiltrating breast cancer. In such cases, it is necessary to perform surgical excision of the tumor. Diagnosis of LCIS does not require surgical treatment (possible active surveillance of the patient).
PL
Rak zrazikowy gruczołu piersiowego in situ należy do postaci nieinwazyjnych nowotworów złośliwych o tej lokalizacji narządowej. Jego zdiagnozowanie jest markerem zwiększonego ryzyka rozwoju w przyszłości innych typów histologicznych raka piersi. Zrazikowy rak piersi in situ to najczęściej guz bezobjawowy, nieposiadający charakterystycznych cech radiologicznych. Do jego wykrycia dochodzi zwykle przypadkowo, w trakcie diagnostyki zmian uwidocznionych podczas skriningu mammograficznego. Najbardziej istotnym problemem klinicznym związanym ze zdiagnozowaniem tego nowotworu jest ryzyko współistnienia zmiany z innym rodzajem histologicznym raka piersi. Zgodnie z aktualnymi standardami leczenia chorych ze zrazikowym rakiem piersi in situ zalecana jest najczęściej biopsja chirurgiczna zmiany. Szczegółowe zasady postępowania terapeutycznego zależą od okoliczności zdiagnozowania guza. Rozpoznanie choroby wymaga oceny histopatologicznej preparatów tkankowych, pochodzących z bloków parafinowych. Niezbędne jest określenie podtypu histologicznego wykrytej zmiany, które wykazują znaczne różnice dotyczące przebiegu choroby (postać klasyczna, podtyp pleomorficzny, podtyp w stadium rozkwitu bądź podtyp comedo z martwicą). W odróżnieniu do typu klasycznego zrazikowego raka piersi in situ, pozostałe postaci cechuje istotnie wyższe ryzyko współistnienia form raka naciekającego piersi. W przypadku ich stwierdzenia konieczne jest operacyjne wycięcie zmiany. Wykrycie postaci klasycznej raka zrazikowego gruczołu piersiowego in situ nie wiąże się z taką koniecznością (możliwość aktywnego nadzoru chorych).
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
87–90
Physical description
Contributors
author
 • Surgical Oncology Clinic, Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University Oncology Center, Bydgoszcz, Poland. Head of the Department: Professor Wojciech Zegarski, MD, PhD
 • Surgical Oncology Clinic, Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University Oncology Center, Bydgoszcz, Poland. Head of the Department: Professor Wojciech Zegarski, MD, PhD; Department of Clinical Breast Cancer and Reconstructive Surgery, Oncology Center, Bydgoszcz, Poland. Head of the Department: Piotr Rhone, MD, PhD
 • Surgical Oncology Clinic, Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University Oncology Center, Bydgoszcz, Poland. Head of the Department: Professor Wojciech Zegarski, MD, PhD
References
 • 1. Ewing J: Neoplastic Diseases: A Textbook on Tumors. 1st ed., WB Saunders Company, Philadelphia, PA 1919.
 • 2. Foote FW, Stewart FW: Lobular carcinoma in situ: a rare form of mammary cancer. Am J Pathol 1941; 17: 491–496.3.
 • 3. Oppong BA, King TA: Recommendations for women with lobular carcinoma in situ (LCIS). Oncology (Williston Park) 2011; 25: 1051–1056, 1058.
 • 4. Li CI, Malone KE, Saltzman BS et al.: Risk of invasive breast carcinoma among women diagnosed with ductal carcinoma in situ and lobular carcinoma in situ, 1988–2001. Cancer 2006; 106: 2104–2112.
 • 5. Page DL, Schuyler PA, Dupont WD et al.: Atypical lobular hyperplasia as a unilateral predictor of breast cancer risk: a retrospective cohort study. Lancet 2003; 361: 125–129.
 • 6. Middleton LP, Sneige N, Coyne R et al.: Most lobular carcinoma in situ and atypical lobular hyperplasia diagnosed on core needle biopsy can be managed clinically with radiologic follow-up in a multidisciplinary setting. Cancer Med 2014; 3: 492–499.
 • 7. Morrow M, Schnitt SJ, Norton L: Current management of lesions associated with an increased risk of breast cancer. Nat Rev Clin Oncol 2015; 12: 227–238.
 • 8. Menes TS, Rosenberg R, Balch S et al.: Upgrade of high-risk breast lesions detected on mammography in the Breast Cancer Surveillance Consortium. Am J Surg 2014; 207: 24–31.
 • 9. Buckley ES, Webster F, Hiller JE et al.: A systematic review of surgical biopsy for LCIS found at core needle biopsy – do we have the answer yet? Eur J Surg Oncol 2014; 40: 168–175.
 • 10. Portschy PR, Marmor S, Nzara R et al.: Trends in incidence and management of lobular carcinoma in situ: a population-based analysis. Ann Surg Oncol 2013; 20: 3240–3246.
 • 11. Shah-Khan MG, Geiger XJ, Reynolds C et al.: Long-term followup of lobular neoplasia (atypical lobular hyperplasia/lobular carcinoma in situ) diagnosed on core needle biopsy. Ann Surg Oncol 2012; 19: 3131–3138.
 • 12. Sullivan ME, Khan SA, Sullu Y et al.: Lobular carcinoma in situ variants in breast cores: potential for misdiagnosis, upgrade rates at surgical excision, and practical implications. Arch Pathol Lab Med 2010; 134: 1024–1028.
 • 13. Brem RF, Lechner MC, Jackman RJ et al.: Lobular neoplasia at percutaneous breast biopsy: variables associated with carcinoma at surgical excision. AJR Am J Roentgenol 2008; 190: 637–641.
 • 14. Renshaw AA, Derhagopian RP, Martinez P et al.: Lobular neoplasia in breast core needle biopsy specimens is associated with a low risk of ductal carcinoma in situ or invasive carcinoma on subsequent excision. Am J Clin Pathol 2006; 126: 310–313.
 • 15. Nagi CS, O’Donnell JE, Tismenetsky M et al.: Lobular neoplasia on core needle biopsy does not require excision. Cancer 2008; 112: 2152–2158.
 • 16. National Comprehensive Cancer Network: National Comprehensive Cancer Network (NCCN) Clinical Practice Guidelines in Oncology: Breast Cancer. Version 1.2016. Available from: www.nccn.org [cited: 28 March 2016].
 • 17. Lyman GH, Temin S, Edge SB et al.; American Society of Clinical Oncology Clinical Practice: Sentinel lymph node biopsy for patients with early-stage breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2014; 32: 1365–1383.
 • 18. Kozłowski L: Diagnostyka i leczenie raka zrazikowego in situ. In: Nowecki ZI, Jeziorski A (eds.): Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi. Konsensus Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Via Medica, Gdańsk 2016: 46–47.
 • 19. Jassem J, Krzakowski M (red.): Rak piersi. In: Krzakowski M, Warzocha K (eds.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok. Vol. I, Onkologia w Praktyce Klinicznej, Via Medica, Gdańsk 2013: 211–263.
 • 20. Herman K, Marczyk E: Rak piersi – rekomendacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej. In: Zegarski W, Jastrzębski T, Nowikiewicz T (eds.): Rak piersi – postępy diagnostyki i leczenia. Medipage, Warszawa 2013: 1–6.
 • 21. Guidelines of the AGO Breast Committee. Comission Mamma. Available from: http://www.ago-online.de/en/guidelinesmamma/march-2016/.
 • 22. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines. asp#site.
 • 23. Nowikiewicz T, Biedka M, Krajewski E et al.: Analysis of selected problems of sentinel lymph node biopsy in patients with breast cancer. Curr Gynecol Oncol 2012; 10: 296–306.
 • 24. Murray MP, Luedtke C, Liberman L et al.: Classic lobular carcinoma in situ and atypical lobular hyperplasia at percutaneous breast core biopsy: outcomes of prospective excision. Cancer 2013; 119: 1073–1079.
 • 25. Calhoun BC, Collins LC: Recommendations for excision following core needle biopsy of the breast: a contemporary evaluation of the literature. Histopathology 2016; 68: 138–151.
 • 26. Nelson HD, Smith MEB, Griffin JC et al.: Use of medications to reduce risk for primary breast cancer: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013; 158: 604–614.
 • 27. Fisher B, Costantino JP, Wickerham DL et al.: Tamoxifen for the prevention of breast cancer: current status of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1 study. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 1652–1662.
 • 28. Nowikiewicz T, Śrutek E, Zegarski W: Current problems in diagnostic management and surgical treatment of breast cancer patients – a review of selected clinical issues. Curr Gynecol Oncol 2015; 13: 11–19.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-15315b46-8393-489a-9e89-6301123906bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.