PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 1 | 51 - 54
Article title

Analiza porównawcza wyników badania oczopląsu w teście kalorycznym uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych

Content
Title variants
EN
Comparative analysis of caloric nystagmus test results obtained using the method of ENG and VNG in healthy subjects
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Nystagmus test is the most important and objective method of assessing balance disorders. The caloric test, as the sole test illustrates the excitability of individual labyrinths, enabling the assessment of each of them separately. The aim of the study is a comparative analysis of results of caloric nystagmus test obtained using the method of ENG and VNG in healthy subjects. Material and methods: The study included a group of 20 healthy people, including 10 women and 10 men aged 22-26 years. In all patients were performed medical interview and subject otoneurologic examination. Subsequently, among all subjects the ENG and after 7 days the VNG were performed tests with calibration, evaluation of spontaneous nystagmus and attempts by Hallpike caloric test. The caloric test was conducted by means of HOMOTH air calorimeter in the air temperatures of 30°C and 44°C, and the exposure of the ear lasting 40 sec. Results: In the caloric tests there were no canal paresis that goes beyond the boundaries of accepted norms in any of examined persons. It was observed that averages of slow phases velocities (SPV) were lower in ENG than VNG. The VNG also allow to designate value of absolute directional preponderance of nystagmus and labyrinths excitability. Conclusions: The obtained results show that the VNG test for ENG test is more precise and allows to better describe Hallpike caloric test. The value of Hallpike’s caloric test was significantly increased by the analysis of absolute directional preponderance in VNG.
PL
Wprowadzenie: Najważniejszą obiektywną metodą oceny zaburzeń układu równowagi jest badanie oczopląsu. Badanie kaloryczne jako jedyny test obrazuje pobudliwość poszczególnych błędników, umożliwiając ocenę każdego z nich osobno. Cel pracy: Celem pracy jest analiza porównawcza wyników badania oczopląsu kalorycznego uzyskanych przy użyciu metody ENG i VNG u osób zdrowych. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 20 osób zdrowych, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 22-26 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie ENG i w odstępie 7-dniowym badanie VNG z kalibracją, oceną oczopląsu samoistnego oraz próbami kalorycznymi wg Hallpike’a. Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, podawanych przez 40 s do ucha. Wyniki: W teście kalorycznym u żadnej osoby nie stwierdzono deficytu kanałowego wykraczającego poza granice przyjętych norm. Zaobserwowano niższe wartości średnie maksymalnej prędkości wolnej fazy oczopląsów w badaniu ENG niż VNG. Ponadto badanie VNG dodatkowo umożliwiło wyznaczenie wartości przewagi kierunkowej bezwzględnej oraz średniej pobudliwości błędników. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, iż badanie VNG w stosunku do badania ENG jest bardziej precyzyjne i umożliwia dokładniejsze opisanie próby kalorycznej wg Hallpike’a. W badaniu VNG analiza parametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie podnosi wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
51 - 54
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 42 639 35 80
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 42 639 35 80
 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel./faks: 42 639 35 80
References
 • 1. Janczewski G., Latkowski B. (red.): Otoneurologia. Tom 1-2, Bel Corp, Warszawa 1998.
 • 2. Latkowski B.: Elektronystagmografia praktyczna. PZWL, Warszawa 1999.
 • 3. Olszewski J., Repetowski M.: Analiza kliniczna chorych z zawrotami głowy pochodzenia szyjnego w ateriale własnym. Otolaryngol. Pol. 2008; 62: 283-287.
 • 4. Olszewski J., Majak J., Pietkiewicz P., Repetowski M.: Analiza wyników wybranych badań diagnostycznych i ich związek z rozpoznawaniem zawrotów głowy pochodzenia szyjnego. Pol. Merk. Lek. 2005; 19: 393-395.
 • 5. Serra A., Leigh R.J.: Diagnostic value of nystagmus: spontaneous and induced ocular oscillations. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2002; 73: 615-618.
 • 6. Yagi T.: Nystagmus as a sign of labyrinthine disorders-threedimensional analysis of nystagmus. Clin. Exp. Otorhinolaryngol. 2008; 1: 63-74.
 • 7. Young Y.H., Chiang C.W., Wang C.P.: Three-dimensional analysis of post-caloric nystagmus caused by postural change. Acta Otolaryngol. Suppl. 2001; 545: 69-72.
 • 8. Geisler C., Bergenius J., Brantberg K.: Nystagmus findings in healthy subjects examined with infrared videonystagmoscopy. ORL J. Otorhinolaryngol. Relat. Spec. 2000; 62: 266-269.
 • 9. Krzyżaniak A., Gospodarek T.: Wideonystagmografia – nowa metoda diagnostyki zawrotów głowy. Otolaryngol. Pol. 1998; 51 (supl. 25): 259-262.
 • 10. Kenig D., Kantor I., Jurkiewicz D.: Ocena układu równowagi u chorych na stwardnienie rozsiane na podstawie jakościowej oceny badania wideonystagmograficznego. Pol. Merk. Lek. 2005; 19: 301-303.
 • 11. Olszewski J., Pietkiewicz P., Bielińska M.: Zapis jednoczasowego badania ENG i VNG u osób zdrowych. IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, Lublin, 18-20.06.2009.
 • 12. Kaczorowski Z., Stablewski R., Kalinowski D. i wsp.: Zastosowanie techniki wideonystagmograficznej dla potrzeb orzecznictwa lotniczo-lekarskiego i diagnostyki klinicznej. Pol. Przegl. Med. Lotn. 2007; 2: 153-171.
 • 13. Kaźmierczak H.: Przewaga kierunkowa oczopląsu. Otolaryngol. Pol. 2006; 60: 291-294.
 • 14. Kantor I., Jurkiewicz D., Rapiejko P., Winiarski M.: Zastosowanie wideonystagmografii w diagnostyce różnicowej zawrotów głowy. Ann. Universit. Marie Curie-Skłodowskiej Sectio D Medicina 2005; 60 (supl. XVI, 187): 342-345.
 • 15. Lighfoot G.R.: The origin of order effects in the results of the bithermal caloric test. Int. J. Audiol. 2004; 43: 276-282.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1493280f-8385-4ea1-ac16-9c533aca3347
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.