PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 3 | 20–26
Article title

Charakterystyka i częstość występowania koekspresji w ostrych białaczkach u dzieci

Content
Title variants
EN
Characteristics and frequency of coexpression in acute lymphoblastic leukemia in children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Ostra białaczka limfoblastyczna (acute lymphoblastic leukemia – ALL) jest najczęstszą postacią białaczki u dzieci i stanowi około 80% wszystkich białaczek wieku rozwojowego, z czego 70–80% pochodzi z linii limfocyta B, a jedynie 15–20% z linii limfocyta T. Ostra białaczka nielimfoblastyczna (acute myeloid lymphoblastic – AML) stanowi około 20% wszystkich białaczek wykrywanych u dzieci. Cytometryczna analiza immunofenotypu komórek białaczkowych pozwala określić przynależność do danej linii komórkowej oraz stopień dojrzałości, a także wykryć fenotypy nietypowe. Celem pracy było określenie częstości i rodzaju występowania koekspresji w ostrych białaczkach u dzieci. MATERIAŁ I METODY Przeanalizowano grupę 275 dzieci z ALL diagnozowanych w Klinice Pediatrii i Hematologii w Zabrzu w latach 1995–2007. Materiałem był szpik kostny lub krew obwodowa zawierająca nie mniej niż 80% komórek blastycznych. W badaniach zastosowano metodę znakowania pełnej krwi lub szpiku z lizą erytrocytów. Użyto przeciwciał sprzężonych z fl uorochromami FITC, PerCP lub PE skierowanych przeciwko antygenom: CD1a/ /CD2/CD3/CD4/CD5/CD7/CD8/CD10/CD13/CD14/CD15/CD19/ /CD20/CD22/CD33/CD34/CD117/HLA-DR/MPO/TdT. WYNIKI Największą grupę stanowią pacjenci z białaczką prekursorową z linii limfocyta B – 70,55%, zaś liczby przypadków z T-ALL (14,91%) i AML (14,55%) są do siebie zbliżone. Wśród B-ALL największy odsetek koekspresji dotyczył antygenów mieloidalnych: CD13+ (7,2% przypadków), CD33+ (w 7,7%), CD13+CD33+ (8,7%) oraz CD15+ (4,6%). Koekspresja antygenów z linii limfocyta T stanowi niewielki odsetek: CD7+ wykryto w 1,5% przypadków B-ALL, CD2+ w 1,5%, CD4+ w 0,5%, CD1a w 0,5% i CD5+ w 0,5%. W przypadku T-ALL koekspresje z innych linii komórkowych zanotowano w 26,8% przypadków, z czego większość dotyczyła antygenów mieloidalnych: CD13, CD33, CD14, zaś obecność CD19 wykryto jedynie w 3 przypadkach. Antygen CD13+ zanotowano w 7,3% przypadków T-ALL, CD13+CD33+ w 9,8%, CD14+ w 2,4%. W AML stwierdzono obecność koekspresji: CD19 w 3 (7,5%) przypadkach, CD2 w 5 (12,5%) oraz CD4 w 2 (5,0%) przypadkach. WNIOSKI Obecność nietypowych immunofenotypów, w tym występowanie antygenów z innych linii komórkowych na komórkach blastycznych, stanowi swoisty dla pacjenta marker diagnostyczny pozwalający monitorować osiąganie remisji w trakcie leczenia, identyfikować białaczkowe nacieczenie PMR.
EN
INTRODUCTION Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common form of leukemia and makes about 80% of all developmental age leukemias, 70–80% of which come from B lymphocyte line and only 15–20% from T lymphocyte line. Acute myeloid leukemia (AML) makes up about 20% of all leukemias detected among children. Cytometric analysis of leukemic cells immunophenotype allows a precise determination of each cell line status, degree of maturity and occurrence of coexpression phenomenon. MATERIAL AND METHODS 275 cases of children with acute leukemia, diagnosed in the University Ward of Pediatrics and Hematology in Zabrze in the years 1995–2007. The material consisted of bone marrow or peripheral blood containing not less than 80% blast cells. The study applied the method of whole blood and marrow marking with the subsequent erythrocyte lysis. FITC, PerCP or PE fluorochrome-coupled antibodies were used and they were directed against CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD13, CD14, CD15, CD19, CD20, CD22, CD33, CD34, CD117, HLA-DR, MPO, TdT. RE SULT S Patient group with acute leukemia includes 275 cases. The biggest group consists of patients with diagnosed acute precursor leukemia from B lymphocyte line – 70.55% while the number of cases with T-ALL (14.91%) and AML (14.55%) were similar. The most frequent coexpression belonged to the coexpression of determinants characteristic for the myeloid line: CD13, CD33, CD15, which were observed in 28.2% of cases among the studied ones. The coexpression of T lymphocyte line antigens was noticed only in individual cases and those were determinants CD1a, CD2, CD4, CD5, CD7 which occur in 4.5% of all cases of precursor leukemia from B lymphocyte line. In the group of leukemias from T lymphocyte line the coexpression from other cell lines was noticed in 26.8% of cases, most of which were about the expression of myeloid antigens: CD13, CD33, CD14. The coexpression of antigen CD19 was noticed only in 3 cases (7.3%). There was detected a small number of cases with children with AML where there were noticed antigens from other cell lines on leukemia cells. The coexpressions CD19, CD2 and CD4 were discovered.tion and to monitor remissions during treatment, and additionally, to find out a possible disease recurrence in bone marrow and CSF.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
3
Pages
20–26
Physical description
Contributors
 • Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Kośnego 53 45-372 Opole tel. 604 307 068
author
 • Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Pituch-Noworolska A. Właściwości biologicznej i wrażliwość na leczenie indukcyjne komórek rozrostowych o nietypowym immunofenotypie w ostrych białaczkach u dzieci. Folia Med. Cracov. 2001; 42: 35–81.
 • 2. Pui Ch., Evans W.E. Acute lymphoblastic leukemia. N. Engl. J. Med. 1998; 339: 605–615.
 • 3. Seferyńska I., Orłowska E., Ejduk A. i wsp. Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004–2006. Post. Nauk. Med. 2007; 20: 268–275.
 • 4. Krasowska I., Urban M., Żak J., Iwaszkiewicz- Pawłowska A., Wysocka J. Klasyfi kacja ostrych białaczek u dzieci w oparciu o ocenę immunofenotypową. Nowa Pediatr. 2000; 2: 19.
 • 5. Żydowicz G., Mazur B. Immunofenotyp komórek w prawidłowej hematopoezie. Post. Biol. Komórki 2008; 35, supl. 24: 35–44.
 • 6. Zola H., Swart B., Nicholson I. et al. CD molecules 2005: human cell diff erentiation molecules. Blood 2005; 106, 9: 3123–3126.
 • 7. Kussick S., Fromm J., Rossini A. et al. Four-color fl ow cytometry shows strong concordance with bone marrow morphology and cytogenetics in the evaluation for myelodysplasia. Am. J. Clin. Pathol. 2005; 124: 170–181.
 • 8. Balana-Nowak A., Zdziłowska E. Cytometria przepływowa w diagnostyce immunofenotypowej ostrych białaczek. Post. Biol. Komórki 2008; 35, supl. 24: 65–102.
 • 9. Pituch-Noworolska A., Kowalczyk J. The frequency and characteristics of aberrant immunophenotypes in acute lymphoblastic leukaemia (ALL) in children – a multicenter study. Acta Hematol. Pol. 2010; 41: 579–589.
 • 10. Wąsik M., Błocka M., Górska E., Potapińska O., Demkow U. Algorytm fenotypowania blastów w ostrych białaczkach dziecięcych (streszczenie). Diagn. Lab. 2007; 43(3): 505.
 • 11. Podstawy hematologii. Red. A. Dmoszyńska, T. Robak. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2003.
 • 12. Jemal A., Siegel R., Ward E., Murray T., Xu J., Thun M.J. Statystyka nowotworów. Onkol. Dypl. 2007; 4, 2: 30–55.
 • 13. Pui Ch., Behm F., Singh B. et al. Myeloid-associated antigen expression lacks Prognostic value in childhood Acute Lymphoblastic Leukemia treated with intensive multiagent chemotherapy. Blood 1990; 75(1): 198–202.
 • 14. Ünal S., Cetin M., Tuncer M., Gümrük F., Yetgin. The prognostic impact of myeloid antigen expression in pediatric acute lymphoblastic leukemia patients. Turk. J. Pediatr. 2008; 50: 533–536.
 • 15. Tong H., Zhang J., LU C., Liu Z., Zheng Y. Immunophenoptypic, cytogenetic and clinical features of 113 acute lymphoblastic leukemia patients in China. Ann. Acad. Med. Singapore 2010; 39: 49–53.
 • 16. Szczepański T., Orfăo A., van der Velden V., San Miguel J., van Dongen J. Minimal residual disease in leukaemia patients. Lancet 2001; 2: 409–417.
 • 17. Dworzak M., Gaipa G., Ratei R. et al. Standardization of fl ow cytometric minimal residual disease evaluation in acute lymphoblastic leukemia: multicentric assessment is feasible. Cytometry B Clin. Cytom. 2008; 74, 6: 331–340.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-139595e4-8f45-4483-960f-a5a5ee6d2581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.