PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 51 | 463–471
Article title

Ocena ultrasonograficzna wybranych patologii nerwów obwodowych. Część II: Neuropatie uciskowe kończyny dolnej

Content
Title variants
EN
Ultrasound assessment of selected peripheral nerves pathologies. Part II: Entrapment neuropathies of the lower limb
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Similarly to entrapment neuropathies of upper extremities, the ultrasound constitutes
a valuable supplementation of diagnostic examinations performed in patients with suspicions
of nerve entrapment syndromes of the lower limb. For many years, it was claimed
that such pathologies were rare. This probably resulted from the lack of proper diagnostic
tools (including high frequency ultrasound transducers) as well as the lack of sufficient
knowledge in this area. In relation to the above, the symptoms of compression neuropathies
were frequently interpreted as a manifestation of pathologies of the lumbar part
of the spine or a other orthopedic disease (degenerative or overuse one). Consequently,
many patients were treated ineffectively for many months and even, years which led to
irreparable neurological changes and changes in the motor organ. Apart from a clinical
examination, the diagnostics of entrapment neuropathies of lower limb is currently based
on imaging tests (ultrasound, magnetic resonance) as well as functional assessments
(electromyography). Magnetic resonance imaging is characterized by a relatively low
resolution (as compared to ultrasound) which results in limited possibilities of morphological
evaluation of the visualized pathology. Electromyography allows for the assessment
of nerve function, but does not precisely determine the type and degree of change.
This article presents examples of the most common entrapment neuropathies of the lower
limb concerning the following nerves: sciatic, femoral, lateral femoral cutaneous, obturator,
fibular and its branches, tibial and its branches as well as sural. The pathomorphological
basis of the neuropathies as well as corresponding ultrasound images are presented
in this paper. Attention has been drawn to echogenicity, degree of vascularization and
bundle presentation of the trunk of a pathological peripheral nerve.
PL
Podobnie jak w przypadku neuropatii uciskowych kończyny górnej badanie ultrasonograficzne
jest cennym uzupełnieniem badań diagnostycznych przeprowadzanych
u pacjentów z podejrzeniem zespołów uciskowych nerwów kończyny dolnej. Przez
wiele lat uważano, że tego rodzaju patologie występują rzadko. Prawdopodobnie było
to efektem braku odpowiednich narzędzi diagnostycznych (w tym głowic ultradźwiękowych
o wysokich częstotliwościach), jak również braku dostatecznej wiedzy na ten
temat. Wobec powyższego objawy neuropatii uciskowych często interpretowano jako
wyraz patologii odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub innej choroby ortopedycznej
(o podłożu zwyrodnieniowym czy przeciążeniowym). W rezultacie niejednokrotnie
pacjenci byli nieskutecznie leczeni przez wiele miesięcy, a nawet lat, co prowadziło do
nieodwracalnych zmian neurologicznych oraz zmian w narządzie ruchu. Diagnostyka
neuropatii uciskowych kończyny dolnej opiera się obecnie, poza badaniem klinicznym,
na badaniach obrazowych (badanie ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny)
oraz czynnościowych (elektromiografia). Rezonans magnetyczny cechuje relatywnie
niska (w porównaniu z ultrasonografią) rozdzielczość, co skutkuje ograniczonymi
możliwościami oceny morfologicznej uwidocznionej patologii. Elektromiografia
pozwala na ocenę funkcji nerwu, jednak bez dokładnego określenia typu i poziomu
zmian. W pracy omówiono przykłady najczęstszych neuropatii uciskowych kończyny
dolnej, dotyczących nerwu kulszowego, udowego, skórnego bocznego uda, zasłonowego,
nerwu strzałkowego i jego gałęzi, nerwu piszczelowego i jego gałęzi oraz nerwu
łydkowego. Przedstawiono podłoże patomorfologiczne neuropatii oraz odpowiadające
im obrazy ultrasonograficzne. Zwrócono uwagę na echogeniczność, stopień unaczynienia
oraz rysunek pęczkowy objętego patologią pnia nerwu obwodowego.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
51
Pages
463–471
Physical description
Contributors
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Berta Kowalska, Kraków, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, Instytut Reumatologii w Warszawie oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski WUM, Warszawa, Polska
References
 • 1. Kowalska B, Sudoł‑Szopińska I: Ocena ultrasonograficzna wybranych patologii nerwów obwodowych. Część I: Neuropatie uciskowe kończyny górnej – z wyłączeniem zespołu cieśni kanału nadgarstka. J Ultrason 2012; 12: 307–318.
 • 2. Banach M, Bogucki A (red.): Zespoły z ucisku – diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 3. Windisch G, Braun EM, Anderhuber F: Piriformis muscle: clinical anatomy and consideration of the piriformis syndrome. Surg Radiol Anat 2007; 29: 37–45.
 • 4. Beltran LS, Bencardino J, Ghazikhanian V, Beltran J: Entrapment neuropathies III: lower limb. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 501–511.
 • 5. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo‑szkieletowego. Tom II, Medipage, Warszawa 2009.
 • 6. Gruber H, Peer S, Kovacs P, Marth R, Bodner G: The ultrasonographic appearance of the femoral nerve and cases of iatrogenic impairment. J Ultrasound Med 2003; 22: 163–172.
 • 7. Rowland LP (oprac.): Neurologia Merritta. Tom II, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 8. Lippitt AB: Neuropathy of the saphenous nerve as a cause of knee pain. Bull Hosp Jt Dis 1993; 52: 31–33.
 • 9. Romanoff ME, Cory PC Jr, Kalenak A, Keyser GC, Marshall WK: Saphenous nerve entrapment at the adductor canal. Am J Sports Med 1989; 17: 478–481.
 • 10. Schon LC, Baxter DE: Neuropathies of the foot and ankle in athletes. Clin Sports Med 1990; 9: 489–509.
 • 11. Turaj W (red.): Badanie obwodowego układu nerwowego. Materiały: A Neurological Journal – Brain. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.
 • 12. Delfaut EM, Demondion X, Bieganski A, Thiron MC, Mestdagh H, Cotten A: Imaging of foot and ankle nerve entrapment syndromes: from well‑demonstrated to unfamiliar sites. Radiographics 2003; 23: 613–623.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-126011f3-524e-44b1-a6b0-0af6c5ac43ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.