PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 1 | 35-38
Article title

Dylematy bioetyczne. Badania naukowe, metodologia

Authors
Content
Title variants
EN
Bioethics dilemmas. Research, methodology
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Se cond half of the twen tieth cen tu ry was mar ked with di scus sion on ethi cal aspects of re se arch and tre at - ment in he alth ca re. Be gin nings of the di scus sion had be en con nec ted with the con struc tion and use of the ato mic bomb, and with di stor tions of me di ci ne in NA ZI Ger ma ny. At the first sta ge the di scus sion has be en do mi na ted by hu man ri ghts re pla ced by the end of the cen tu ry by the cru cial ro le of the va lue of li fe. The new term has be en co ined – “bio ethics”. In me di ci ne the no tion of con sent pre ce ded by ho nest in for ma tion on potential profits and risks was emphasised. The informed consent has been understood as a process of commu ni ca tion. This me ans, among other, that the pa tient sho uld has a po ssi bi li ty of wi th dra wal at any sta ge of medical procedure. Out of many dilemmas two: concerning understanding of consent, as the communica - tion process and special position of objective method of assessment in scientific paradigm will be discussed. As ses sment of ethi cal aspects of pro jects has be en put on ethics com mit te es. For ma li sa tion of the pro ce du - res of ethics committees’ assessment was discussed too.
PL
Druga połowa dwudziestego wieku zaznaczyła się poważną dyskusją nad zasadami etycznego postępowania w badaniach naukowych oraz w postawie wobec osób chorujących. Pozostawało to w związku z konstrukcją oraz użyciem bomby atomowej i doświadczeniami medycyny nazistowskiej. Początkowo dyskusję zdominowały prawa człowieka, a pod koniec wieku - naczelna wartość życia. Wprowadzono nowy termin - „bioetyka”. W medycynie szczególną wagę przywiązywano do rzetelnego informowania pacjentów o potencjalnych korzyściach i ryzyku związanym z leczeniem, zwłaszcza eksperymentalnym, oraz do wyrażenia zgody na proponowane procedury. Zwraca się uwagę, że istotą zgody jest porozumienie i że jej osiągnięcie ma charakter procesu. Oznacza to między innymi możliwość wycofania zgody w każdym momencie udziału w procedurze. Spośród wielu nierozwiązywalnych problemów bioetyki omówione zostaną dwa związane z rozumieniem zgody oraz konsekwencjami znaczenia, jakiego nabrały w paradygmacie naukowości metody obiektywizujące ocenę. Ocena etycznego aspektu postępowania lekarskiego została powierzona komisjom etycznym. Zwrócono uwagę na niebezpieczną formalizację postępowania przed komisjami.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
35-38
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21 A, 31-501 Kraków,
References
 • 1. Tatarkiewicz W: Historia filozofii. Tom III, Filozofia XIX wieku i współczesna. PWN, Warszawa 1958.
 • 2. Beecher H.K.: Ethics and clinical research. N. Engl. J. Med. 1966; 274:1354-1360.
 • 3. Pappworth M.: Human Guinea Pigs: Experimentation on Man. Routledge & Kegan Paul, London 1967.
 • 4. Kępiński A., Orwid M.: Z psychopatologii „nadludzi”. Uwagi na marginesie autobiografii Rudolfa Hossa. Przegl. Lek. 1962; 1a: 83-89.
 • 5. Kępiński A.: Oświęcimskie refleksje psychiatry. Przegl. Lek. 1964; 1: 7-9.
 • 6. Kępiński A.: Anus Mundi. Przegl. Lek. 1965; 1:150-152.
 • 7. Kępiński A.: Koszmar. Przegl. Lek. 1966; 1:54-58.
 • 8. Kępiński A.: Refleksje oświęcimskie. Psychopatologia władzy. Przegl. Lek. 1967; 1: 52-60.
 • 9. Kępiński A.: Refleksje oświęcimskie. Rampa. Psychopatologia decyzji. Przegl. Lek. 1968; 1:25-36.
 • 10. Czarkowski M., Różyńska J.: Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 2008.
 • 11. Lorenz K.: Tak zwane zfo. PIW, Warszawa 2003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-11e0be00-cdef-49f8-a7ae-e16bb96589c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.