PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 1 | 25-31
Article title

Diagnostic problems in cystic fibrosis – specific characteristics of a group of infants and young children diagnosed positive through neonatal screening, in whom cystic fibrosis had not been diagnosed

Content
Title variants
PL
Trudności w diagnostyce mukowiscydozy − charakterystyka niemowląt i małych dzieci z dodatnim wynikiem przesiewu noworodkowego, u których nie rozpoznano mukowiscydozy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Neonatal cystic fibrosis screening contributes to an early diagnosis of cystic fibrosis and to implementing appropriate therapeutic management. Long-standing screening tests have made it possible to identify a group of newborns in whom the diagnosis was ambiguous and required further specialised tests. Aim: The aim is to present cases of patients with a positive result of newborn screening for cystic fibrosis who were found to be carriers of the mutation in both alleles, however the lack of clinical symptoms and correct sweat testing values did not lead doctors to diagnosing cystic fibrosis and by the same token implementing the treatment. Material and methods: The analysis encompassed agroup of 22 infants and children 3 months to 3 years of age, in whom, in spite of a positive result of newborn screening for cystic fibrosis and the presence of 2 mutations in the CFTR gene, the diagnosis of cystic fibrosis was not made, and appropriate treatment was not administered because of diagnostic doubts (due to correct concentration of chlorides in sweat, correct IRT level and lack of clinical signs of cystic fibrosis). The control group consisted of 55 children treated in our centre, in whom neonatal screening for cystic fibrosis was positive and the diagnosis was confirmed by genetic testing, sweat chloride testing and IRT concentration. Results: There were no differences in birth body weight between the groups. The differences in chloride ion levels in sweat secretion tests and mean IRT values were statistically significant and were: 97.5 for the control group and 26.4 for the test group. At the present time there are no clinical symptoms to give a diagnosis of cystic fibrosis and start treatment in the test group. Conclusions: Newborn screening contributes not only to an early diagnosis of cystic fibrosis but also to CFTR-related metabolic syndromes (CRMS), which is a phenomenon requiring further observation. This fact constitutes a definite psychological problem for the parents of these patients.
PL
Wstęp:Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy dają możliwość wczesnego rozpoznania choroby i wdrożenia odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Długoletnie prowadzenie badań przesiewowych pozwoliło wyodrębnić grupy dzieci, u których postawienie rozpoznania mukowiscydozy nie było jednoznaczne i wymagało dalszych specjalistycznych badań. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie przypadków pacjentów z dodatnim wynikiem noworodkowych badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy, u których wykryto obecność mutacji genu CFTR w obu allelach, natomiast brak objawów klinicznych oraz prawidłowe wartości testów potowych nie upoważniły do rozpoznania choroby, a tym samym do włączenia leczenia. Materiał i metody: Badaniami objęto 22 niemowląt i dzieci w wieku od 3 miesiąca do 3. roku życia, u których mimo dodatniego wyniku badania przesiewowego w kierunku mukowiscydozy istwierdzenia w badaniu genetycznym 2 mutacji genu CFTR, nie rozpoznano mukowiscydozy (CF) i nie rozpoczęto leczenia ze względu na wątpliwości diagnostyczne (prawidłowe stężenie chlorków w pocie i prawidłowe stężenie IRT oraz brak klinicznych objawów CF(grupa badana). Za grupę kontrolną uznano 55 dzieci leczonych w naszym ośrodku, u których test przesiewowy w kierunku CF wypadł dodatnio, a rozpoznanie potwierdzone zostało badaniem genetycznym oraz badaniem stężenia chlorków w pocie istężeniem IRT. Wyniki: Nie stwierdzono różnic w zakresie masy urodzeniowej ciała między grupą badaną a kontrolną. Natomiast różnice w stężeniu chlorków w pocie i w stężeniu IRT były istotne statystycznie i wynosiły: dla grupy kontrolnej (średnio) − 97,5, a dla grupy badanej 26,4. W chwili obecnej u dzieci z grupy badanej nie stwierdzono objawów klinicznych dających podstawę do rozpoznania CF i rozpoczęcia leczenia. Wnioski: Badanie przesiewowe noworodków przyczynia się do wczesnego rozpoznania nie tylko mukowiscydozy ale także CFTR-zależnych zespołów metabolicznych wymagających dalszej obserwacji. Fakt ten stanowi poważny problem psychologiczny u rodziców tych dzieci.
Discipline
Publisher
Year
Issue
1
Pages
25-31
Physical description
Contributors
author
 • Department of Paediatrics of the Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Paediatrics of the Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Paediatrics of the Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Paediatrics of the Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Paediatrics of the Medical University of Silesia in Katowice
 • Department of Paediatrics of the Medical University of Silesia in Katowice
References
 • 1. Sobczyńska-Tomaszewska A, Ołtarzewski M, Czerska K et al. NBS CF working group. Newborn screening for cystic fibrosis: Polish 4 years’ experience with CFTR sequencing strategy. Eur J Hum Genet. 2013 Apr;21(4):391-396.
 • 2. Mazurek H. Cystic fibrosis genetics. Cystic fibrosis. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012, wyd. I.
 • 3. MacDonald KD, McKenzie KR, Zeitlin PL. Cystic fibrosis transmembrane regulator protein mutations: ‘class’ opportunity for novel drug innovation. Paediatr Drugs. 2007;9:1-10.
 • 4. De Boeck K, Zolin A, Cuppens H, Olesen HV, Viviani L. The relative frequency of CFTR mutation classes in European patients with cystic fibrosis. J Cyst Fibros. 2014 Jul;13(4):403-409.
 • 5. Walkowiak J, Pogorzelski A, Sands D et al. Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. [The principles of diagnosing and treatment of cystic fibrosis]. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań – Warszawa – Rzeszów. Stand Med Ped. 2009 May/Jun;(3):352-378.
 • 6. Goubau C, Wilschanski M, Skalická V et al. Phenotypic characterisation of patients with intermediate sweat chloride values: towards validation of the European diagnostic algorithm for cystic fibrosis. Thorax. 2009 Aug;64(8):683- 691.
 • 7. Smyth AR, Bell SC, Bojcin S, et al. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines. J Cyst Fibros. 2014 May;13 Suppl 1:S23-42.
 • 8. Bombieri C, Claustres M, De Boeck K, et al. Recommendations for the classification of diseases as CFTR-related disorders. J Cyst Fibros. 2011 Jun;10 Suppl 2:S86-102.
 • 9. Cystic Fibrosis Foundation, Borowitz D, Parad RB, Sharp JK, et al. Cystic Fibrosis Foundation practice guidelines for the management of infants with cystic fibrosis transmembrane conductance regulator-related metabolic syndrome during the first two years of life and beyond. J Pediatr. 2009 Dec;155(6 Suppl):S106-116.
 • 10. Sands D, Zybert K, Mierzejewska E, Ottarzewski M. Cystic Fibrosis Diagnosis in Newborn Screening-15 years experience. Develop Period Med. 2015, 1 tom.
 • 11. Cystic Fibrosis Foundation, Borowitz D, Robinson KA, Rosenfeld M, et al. Cystic Fibrosis Foundation evidencebased guidelines for management of infants with cystic fibrosis. J Pediatr. 2009 Dec;155(6 Suppl):S73-93.
 • 12. Feuillet-Fieux MN, Lenoir G, Sermet I, et al. Nasal polyposis and cystic fibrosis (CF): review of the literature. Rhinology. 2011 Aug;49(3):347-355.
 • 13. Mai HN, Hijikata M, Inoue Y, et al. Pulmonary Mycobacterium avium complex infection associated with the IVS8-T5 allele of the CFTR gene. Int J Tuberc Lung Dis. 2007 Jul;11(7):808- 813.
 • 14. Scotet V, Audrézet MP, Roussey M, et al. Immunoreactive trypsin/DNA newborn screeningfor cystic fibrosis: should the R117H variant be included in CFTR mutation panels? Pediatrics. 2006 Nov;118(5):e1523-1529.
 • 15. Thauvin-Robinet C, Munck A, Huet F, et al. Collaborating Working Group on R117H, Girodon E. The very low penetrance of cystic fibrosis for the R117H mutation: a reappraisal for genetic counselling and newborn screening. J Med Genet. 2009 Nov;46(11):752-758.
 • 16. LaRusch J, Jung J, General IJ, et al. North American Pancreatitis Study Group. Mechanisms of CFTR Functional Variants That Impair Regulated Bicarbonate Permeation and Increase
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1101b4c0-e0fe-4017-b26a-d91e80a9c243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.