PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 4 | 198-209
Article title

Głuchota i niedosłuch u osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych

Content
Title variants
EN
Total and partial deafness in persons hospitalized because of mental disorders
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: According to current estimates, Polish population of totally deaf and deaf-mute persons reaches 45-50 000 and that of partially deaf people – about 800-900 000. Various mental disorders may occur in such a vast group of people. Several reports suggest that impairment of hearing may predispose to the development of mental disorders. One of the signs most frequently described in these patients (even in those, who do not present any other psychotic symptoms) are auditory or musical hallucinations. The aim of this paper was to assess the prevalence of total and partial deafness in patients hospitalized because of mental disorders and to describe their symptoms, with particular emphasis on auditory hallucinations. The present study is a preliminary one. Material and method: Analysis of medical records of patients treated at the J. Babiński Mental Hospital in Łódź, Poland, since 1998 thru 2004. Results: In this timespan, 10 patients with coexisting total (n=6) and partial (n=4) deafness have been treated at the Psychiatric Department of our hospital. Paranoid schizophrenia was diagnosed in 2 patients, depressive epizode in 2 and single cases of the following mental conditions: organic catatonic disorder, organic personality disorder, delusional disorder, behavioral-emotional disorder, adaptation disorder and mental retardation coexisting with alcohol abuse. Results obtained were discussed with a reference to statistical data provided in the literature. Pattern of mental disorders developing in these patients was presented and compared with reports encountered in the literature. Conclusions: The number of patients with coexisting hearing impairment and mental disorders was surprisingly small, precluding any far-reaching conclusions. Nevertheless, it is possible that most of these patients do not receive hospital psychiatric care, or do not receive psychiatric care at all. Further studies are required to confirm this thesis.
PL
Wstęp: Szacuje się, iż w Polsce żyje obecnie 45-50 tys. osób głuchych i głuchoniemych oraz 800-900 tys. osób słabo słyszących. U tych osób występują różnorodne zaburzenia psychiczne. Ponadto istnieją też doniesienia, że głuchota i niedosłuch mogą być czynnikami predysponującymi do wystąpienia pewnych zaburzeń psychicznych. Jednym z najczęściej opisywanych objawów występujących u tych pacjentów (także tych, u których nie stwierdza się żadnych innych zaburzeń psychotycznych) są halucynacje słuchowe, w tym muzyczne. Celem pracy było stwierdzenie częstości występowania głuchoty i niedosłuchu u pacjentów hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych oraz opisanie ich objawów, ze szczególnym uwzględnieniem omamów słuchowych. Praca ma charakter wstępny. Materiał i metoda: Analizowano historie chorób pacjentów Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi, hospitalizowanych w latach 1998-2004. Wyniki: W rozpatrywanym przedziale czasowym na oddziale psychiatrycznym przebywało 10 pacjentów ze współistniejącym niedosłuchem (6 osób) lub głuchotą (4 osoby). Spośród tych osób schizofrenię paranoidalną rozpoznano w 2 przypadkach, epizod depresyjny - u 2 osób. U pojedynczych osób rozpoznano: organiczne zaburzenia katatoniczne, organiczne zaburzenie osobowości, zaburzenie omamowo-urojeniowe, zaburzenie zachowania i emocji, zaburzenie adaptacyjne i upośledzenie umysłowe z alkoholizmem. Otrzymane wyniki przedyskutowano w odniesieniu do danych statystycznych opisywanych w literaturze. Przedstawiony został również obraz kliniczny występujących u tych pacjentów zaburzeń i porównany z doniesieniami zawartymi w literaturze. Wnioski: Liczba osób ze współistnieniem badanych zaburzeń była zaskakująco mała, co uniemożliwia wyciągnięcie daleko idących wniosków, a pozwala jedynie przypuszczać, że większość tych pacjentów nie jest objęta opieką stacjonarną lub nie jest objęta opieką psychiatryczną w ogóle. Wymaga to jednak potwierdzenia dalszymi badaniami.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
198-209
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
References
 • 1. Szczepankowski B.: Wyrównanie szans osób niesłyszących: optymalizacja komunikacji językowej. Wydawnictwo WSRP Siedlce 1998.
 • 2. Deafness and Hearing Impairment Survey. Report of the Consultative Meeting of Principal Investigators. SEARO, New Delhi, 7-9 May 2001; WHO Project: ICP DPR 001:4.
 • 3. Shapira NA, DelBello M.P., Goldsmith T.D. i wsp.: Evaluation of bipolar disorder in inpatients with prelingual deafness. Am. J. Psychiatry 1999; 156: 1267-1269.
 • 4. Kiejna A., Grzesiak M., Kantorska-Janiec M.: Złożony Międzynarodowy Kwestionariusz Diagnostyczny (CIDI) - możliwości wykorzystania w badaniach ekonomicznych w psychiatrii. Psychiatr. Pol. 1998; 32: 463-480.
 • 5. Bailly D., Dechoulydelenclave M.B., Lauwerier L.: Hearing impairment and psychopathological disorders in children and adolescents. Review of the recent literature. Encephale 2003; 29: 329-337.
 • 6. de Graaf R., Bijl R.V.: Determinants of mental distress in adults with a severe auditory impairment: differences between prelingual and postlingual deafness. Psychosom. Med. 2002; 64: 61-70.
 • 7. Hindley P.A., Hill P.D., McGuigan S., Kitson N.: Psychiatric disorder in deaf and hearing impaired children and young people: a prevalence study. J. Child Psychol. Psychiatry 1994; 35: 917-934.
 • 8. Sanchez Galan L., Diez Sanchez M.A., Llorca Ramón G., del Canizo Fernandez-Roldan A.: Personality study in profoundly deaf adults. Rev. Laryngol. Otol. Rhinol. (Bord) 2000; 121: 339-343.
 • 9. Lebuffe F.P., Lebuffe L.A.: Psychiatric aspects of deafness. Prim. Care 1979; 6: 295-310.
 • 10. Basilier T.: Surdophrenia: The psychic consequences of congenital or early acquired deafness. Some theoretical and clinical considerations. Acta Psychiatr. Scand. 1964; 40 (supl.): 363-372.
 • 11. Denmark J.C.: Mental illness and early profound deafness. Br. J. Med. Psychol. 1966; 39: 117-124.
 • 12. Parasnis I., Samar V.J., Berent G.P.: Deaf adults without attention deficit hyperactivity disorder display reduced perceptual sensitivity and elevated impulsivity on the Test of Variables of Attention (T.O.V.A.). J. Speech Lang. Hear. Res. 2003; 46: 1166-1183.
 • 13. Lane H., Hoffmeister R., Bahan B.: A Journey into the Deaf World. Dawn Sign Press, San Diego, CA 1996.
 • 14. Meadow K.P., Greenberg M.T., Erring C.: Attachment behavior of deaf children with deaf parents. J. Am. Acad. Child Psychiatry 1983; 22: 23-28.
 • 15. Vernon M.: Sociological and psychological factors associated with hearing loss. J. Speech Hear. Res. 1969; 12: 541-563.
 • 16. Schlesinger H.S., Meadow K.P.: Sound and Sign: Childhood Deafness and Mental Health. University of California Press, Berkeley 1972.
 • 17. Rapin I.: Consequences of congenital hearing loss - a long-term view. J. Otolaryngol. 1978; 7: 473-483.
 • 18. Kelly D., Forney J., Parker-Fisher S., Jones M.: The challenge of attention deficit disorder in children who are deaf or hard of hearing. Am. Ann. Deaf. 1993; 138: 343-348.
 • 19. Jones E.M., White A.J.: Mental health and acquired hearing impairment: a review. Br. J. Audiol. 1990; 24: 3-9.
 • 20. Eastwood M.R., Corbin S.L., Reed M. i wsp.: Acquired hearing loss and psychiatric illness: an estimate of prevalence and co-morbidity in a geriatric setting. Br. J. Psychiatry 1985; 147: 552-556.
 • 21. Kiejna A.: Epidemiologia psychiatryczna. Pomiary stanu zdrowia zbiorowości w odniesieniu do zaburzeń psychicznych. W: Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Tom 1. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.
 • 22. Steinberg A.G., Sullivan VJ., Loew R.C.: Cultural and linguistic barriers to mental health service access: the deaf consumer's perspective. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 982-984.
 • 23. Cole M.G., Dowson L., Dendukuri N., Belzile E.: The prevalence and phenomenology of auditory hallucinations among elderly subjects attending an audiology clinic. Int. J. Geriatr. Psychiatry 2002; 17: 444-452.
 • 24. Baba A., Hamada H.: Musical hallucinations in schizophrenia. Psychopathology 1999; 32: 242-251.
 • 25. Fischer C.E., Marchie A., Norris M.: Musical and auditory hallucinations: a spectrum. Psychiatry Clin. Neurosci. 2004; 58: 96-98.
 • 26. Gadecki W., Ramasz-Walecka J., Tomczyszyn E.: Przypadek halucynozy muzycznej. Psychiatr. Pol. 2002; 36: 449-455.
 • 27. Ali JA: Musical hallucinations and deafness: a case report and review of the literature. Neuropsychiatry Neuropsychol. Behav. Neurol. 2002; 15: 66-70.
 • 28. Fenelon G., Marie S., Ferroir J.P., Guillard A.: Musical hallucinations: 7 cases. Rev. Neurol. (Paris) 1993; 149: 462-467.
 • 29. Klostermann W., Vieregge P., Kómpf D.: Musical pseudo-hallucination in acquired hearing loss. Fortschr. Neurol. Psychiatr. 1992; 60: 262-273.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-10cfa2d0-d280-4d65-9e11-944d88e38a17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.