PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 1 | 50-56
Article title

Rola melatoniny w patofizjologii i terapii migreny

Content
Title variants
EN
Role of melatonin in pathophysiology and therapy of migraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Migrena jest jednym z najczęstszych schorzeń neurologicznych. W Polsce cierpi na nią około czterech milionów osób. Napad migreny zwykle trwa od 4 godzin do 72 godzin i charakteryzuje się wystąpieniem silnego, zazwyczaj połowiczego, pulsującego bólu głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, nadwrażliwością na światło i dźwięki. Brak biologicznych markerów choroby oraz jej zmienny przebieg u różnych chorych powodują trudności w postawieniu właściwej diagnozy. Patofizjologia migreny pozostaje nadal niejasna, ale dzięki licznym badaniom, w tym neuroobrazowym i genetycznym, jesteśmy coraz bliżej pełnego jej poznania. Od ponad trzydziestu lat prowadzone są badania nad rolą melatoniny – hormonu umożliwiającego przystosowanie organizmu do cyklicznie zmieniających się warunków środowiska, w patofizjologii migreny. W badaniach doświadczalnych wykazano liczne powiązania pomiędzy sekrecją melatoniny a patofizjologią migreny, jednak zależność ta nie została jednoznacznie określona. Wiele innych badań dowodzi również zaburzeń sekrecji melatoniny u pacjentów z migreną. Wyniki dostępnych w piśmiennictwie badań oceniających profil melatoniny u pacjentów z migreną zależą od charakteru bólu głowy (epizodyczny czy przewlekły) oraz czasu wykonania pomiaru stężenia melatoniny (w trakcie napadu bólu głowy czy w okresie międzynapadowym). Aktualnie nieliczne są doniesienia dotyczące prób zastosowania melatoniny w terapii migreny. Przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę, wieloośrodkowych badań jest niezbędne do ustalenia zasad stosowania melatoniny w leczeniu migreny.
EN
Migraine is one of the most common neurological disorders. In Poland, approximately 4 million individuals suffer from migraine headaches. A migraine headache may last 4-72 hours, is throbbing, moderate to severe in intensity, usually unilateral and is associated with nausea, vomiting, and hypersensitivity to light and sound. Lack of biological markers and inter-individual variations result in problems with correct diagnosis. Pathophysiological basis of migraine remains unclear, but recent research including neuroimaging and genetic studies, has significantly advanced our understanding of migraine pathophysiology. Since over 30 years, there is ongoing research on the role of melatonin – hormone enabling adaptation of the organism to cyclic changes in environmental conditions – in the pathophysiology of migraine. Experimental studies revealed manifold associations between secretion of melatonin and migraine, but this correlation has not been clearly determined. Several studies confirmed altered secretion of melatonin in patients with migraine. Available data assessing melatonin profile in persons with migraine depend on nature of headache (episodic or chronic) and temporal relationship of sampling to headache attack (ictal or interictal). Currently, there are only few reports concerning attempts at using melatonin in the treatment of migraine. Largescale, multicentre trials are necessary to define principles of use of melatonin in the treatment of migraine.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
50-56
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
 • Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan Kochanowski
References
 • 1. Bigal M.E., Ferrari M., Silberstein S.D. i wsp.: Migraine in the triptan era: lessons from epidemiology, pathophysiology, and clinical science. Headache 2009; 49 supl. 1: S21-S33.
 • 2. Stępień A.: Migrena i jej postacie kliniczne. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2009.
 • 3. Stępień A.: Bóle głowy. Medical Tribune Polska, Łódź 2008.
 • 4. The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. Cephalalgia 2004; 24 supl. 1: 24-36.
 • 5. Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy. Neurol. Neurochir. Pol. 2006; 40 (supl. 1): 7-119.
 • 6. Goadsby P.J., Charbit A.R., Andreou A.P. i wsp.: Neurobiology of migraine. Neuroscience 2009; 161: 327-341.
 • 7. Peres M.F.: Melatonin, the pineal glang and their implications for headache disorders. Cephalalgia 2005; 25: 403-411.
 • 8. Lehner M., Hamad A., Płaźnik A.: Regulacja rytmów okołodobowych na przykładzie melatoniny o powolnym uwalnianiu. Farmakoter. Psych. Neurol. 2009; 1: 47-66.
 • 9. Słowińska-Klencka D., Lewiński A.: Rola melatoniny w fizjologii i patologii człowieka. I. Dobowy rytm wydzielania melatoniny. Znaczenie melatoniny w fizjologii rozrodu. Melatonina a oś podwzgórze – przysadka – kora nadnerczy. Postępy Hig. Med. Dośw. 1993; 47: 209-220.
 • 10. Karasek M.: Znaczenie kliniczne melatoniny. Postępy Nauk Med. 2007; 10: 395-398.
 • 11. Claustrat B., Brun J., Chazot G.: The basic physiology and pathophysiology of melatonin. Sleep Med. Rev. 2005; 9: 11-24.
 • 12. Reiter J.R.: Melatonin: clinical relevance. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab. 2003; 17: 273-285.
 • 13. Gerdin M.J., Masana M.I., Dubocovich M.L.: Melatoninmediated regulation of human MT1 melatonin receptors expressed in mammalian cells. Biochem. Pharmacol. 2004; 67: 2023-2030.
 • 14. MacKenzie R.S., Melan M.A., Passey D.K., Witt-Enderby P.A.: Dual coupling of MT1 and MT2 melatonin receptors to cyclic AMP and phosphoinositide signal transduction cascades and their regulation following melatonin exposure. Biochem. Pharmacol. 2002; 63: 587-595.
 • 15. Andrys-Wawrzyniak I., Jabłecka A.: Chronobiologia, chronofarmakologia i ich miejsce w medycynie (Część I). Farmacja Współczesna 2008; 1: 94-108.
 • 16. Lu B.S., Manthena P., Zee P.C.: Zaburzenia rytmu okołodobowego i związane z nimi problemy ze snem. W: Avidan A.Y., Zee P.C. (red.): Podręcznik medycyny snu. Wydawnictwo MediPage, Warszawa 2007: 151-182.
 • 17. Turek F.W., Dugovic C., Zee P.C.: Current understanding of the circadian clock and clinical implications for neurological disorders. Arch. Neurol. 2001; 58: 1781-1787.
 • 18. Glaubic-Łątka M., Łątka D., Bury W. i wsp.: Współczesne poglądy na patofizjologię migreny. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38: 307-313.
 • 19. Prusiński A., Rożniecki J.: Tryptany w migrenie – tu i teraz (15 lat od wprowadzenia do terapii). Neurol. Neurochir. Pol. 2005; 39 (supl. 1): 68-77.
 • 20. Schwedt T.J.: Serotonin and migraine: the latest developments. Cephalalgia 2007; 27: 1301-1307.
 • 21. Olesen J., Burstein R., Ashina M., Tfelt-Hansen P.: Origin of pain in migraine: evidence for peripheral sensitisation. Lancet Neurol. 2009; 8: 679-690.
 • 22. Olesen J., Ashina M.: Nowe metody leczenia migreny i nowe punkty uchwytu dla leków przeciwmigrenowych. Neurologia 2011; 4: 47-60.
 • 23. Gupta S., Nahaj S.J., Lee Peterlin B.: Chemical mediators of migraine: preclinical and clinical observations. Headache 2011; 51: 1029-1045.
 • 24. Lambert G.A.: The lack of peripheral pathology in migraine headache. Headache 2010; 50: 895-908.
 • 25. Shukla R., Khanna V.K., Vinod P. i wsp.: Platelet dopamine: D2 receptor binding in patients with migraine. Cephalalgia 2009; 29: 532-538.
 • 26. Akerman S., Goadsby P.J.: Dopamine and migraine: biology and clinical implications. Cephalalgia 2007; 27: 1308-1314.
 • 27. Gladstone J.P.: Dopamine and migraine: trigeminovascular nociception, genetics and therapeutics. Cephalalgia 2007; 27: 1315-1320.
 • 28. Honkaniemi J., Liimatainen S., Rainesalo S. i wsp.: Haloperidol in the acute treatment of migraine: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Headache 2007; 46: 781-787.
 • 29. Dodick D.W., Eross E.J., Parish J.M.: Clinical, anatomical, and physiologic relationship between sleep and headache. Headache 2003; 43: 282-292.
 • 30. Peres M.F., Masruha M.R., Zukerman E. i wsp.: Potential therapeutic use of melatonin in migraine and other headache disorders. Expert Opin. Investig. Drugs 2006; 15: 367-375.
 • 31. Vogler B., Rapoport A.M., Tepper S.J. i wsp.: Role of melatonin in the pathophysiology of migraine. Implications and treatment. CNS Drugs 2006; 20: 343-350.
 • 32. Deshmukh V.D.: Retino-hypothalamic-pineal hypothesis in the pathophysiology of primary headaches. Med. Hypotheses 2006; 66: 1146-1151.
 • 33. Salvesen R., Bekkelund S.I.: Migraine, as compared to other headaches, is worse during midnight-sun summer than during polar night. A questionnaire in an arctic population. Headache 2000; 40: 824-829.
 • 34. Alstadhaug K.B., Salvesen R., Bekkelund S.I.: Seasonal variation in migraine. Cephalalgia 2005; 25: 811-816.
 • 35. Bekkelund S.I., Lilleng H.: Impact of extreme light exposure during summer season in an arctic area on patients with migraine and chronic paroxysmal hemicrania (CPH). Cephalalgia 2006; 26: 1153-1156.
 • 36. Lilleng H., Bekkelund S.: Seasonal variation of migraine in arctic population. Headache 2009; 49: 721-725.
 • 37. Denuelle M., Boulloche N., Payoux P.: A PET study of photophobia during spontaneous migraine attacks. Neurology 2011; 76: 213-218.
 • 38. Sawamura Y., Ikeda J., Ozawa M. i wsp.: Magnetic resonance images reveal a high incidence of asymptomatic pineal cysts in young women. Neurosurgery 1995; 37: 11-16.
 • 39. Seifert C.L., Woeller A., Valet M. i wsp.: Headaches and pineal cyst – a case-control study. Headache 2008; 48: 448-452.
 • 40. Evans R.W., Peres M.F.: Headaches and pineal cysts. Headache 2010; 50: 666-668.
 • 41. Peres M.F., Zukerman E., Porto P.P. i wsp.: Headaches and pineal cyst: a (more than) coincidental relationship? Headache 2004; 44: 929-930.
 • 42. Peres M.F., Zukerman E., Da Cunha Tanuri F. i wsp.: Melatonin, 3 mg, is effective for migraine prevention. Neurology 2004; 63: 757.
 • 43. Miano S., Parisi P., Pelliccia A. i wsp.: Melatonin to present migraine or tension-type headache in children. J. Neurol. Sci. 2008; 29: 285-287.
 • 44. Claustrat B., Brun J., Geoffriau M. i wsp.: Nocturnal plasma melatonin profile and melatonin kinetics during infusion in status migrainosus. Cephalalgia 1997; 17: 511-517.
 • 45. Alstadhaug K.B., Odeh F., Salvesen R. i wsp.: Prophylaxis of migraine with melatonin. A randomized controlled trial. Neurology 2010; 75: 1527-1532.
 • 46. Tanuri F.C., De Lima E., Peres M.F. i wsp.: Melatonin treatment decreases c-fos expression in headache model induced by capsaicin. J. Headache Pain 2009; 10: 105-110.
 • 47. Claustrat B., Loisy C., Brun J. i wsp.: Nocturnal plasma melatonin levels in migraine: a preliminary report. Headache 1989; 29: 242-245.
 • 48. Murialdo G., Fonzi S., Costelli P. i wsp.: Urinary melatonin excretion throughout the ovarian cycle in menstrually related migraine. Cephalalgia 1994; 14: 205-209.
 • 49. Gagnier J.J.: The therapeutic potential of melatonin in migraines and other headache types. Altern. Med. Rev. 2001; 6: 383-389.
 • 50. Peres M.F., Sanchez del Rio M., Seabra M.L. i wsp.: Hypothalamic involvement in chronic migraine. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2001; 71: 747-751.
 • 51. Claustrat B., Brun J., Chiquel C. i wsp.: Melatonin secretion is supersensitive to light in migraine. Cephalalgia 2004; 24: 128-133.
 • 52. Masruha M.R., De Souza Vieira D.S., Minett T.S. i wsp.: Low urinary 6-sulphatoxymelatonin concentrations in acute migraine. J. Headache Pain 2008; 9: 221-224.
 • 53. Masruha M.R., Lin J., De Souza Vieira D.S. i wsp.: Urinary 6-sulphatoxymelatonin levels are depressed in chronic migraine and several comorbidities. Headache 2010; 50: 413-419.
 • 54. Bruera O., Sances G., Feston J. i wsp.: Plasma melatonin pattern in chronic and episodic headaches. Evaluation during sleep and waking. Funct. Neurol. 2008; 23: 77-81.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-1012c889-fe33-4f93-841b-0abf1fa3a009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.