PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 11 | 2 | 137–150
Article title

Kliniczne i ekonomiczne aspekty stosowania szczepień przeciwko HPV

Content
Title variants
EN
Clinical and economic aspects of using vaccinating against HPV
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Cervical cancer is one of the most common types of cancer in women population in the world and is the cause of majority of deaths among women. Poland is one of the countries with the highest morbidity which is about 3000 cases yearly; major group – of 1301 cases – constitute women aged 45–54. According to National Cancer Registry in years 1999–2010 morbidity and mortality due to cervical cancer remain stable. Key factor leading to cervical cancer is infection with oncogenic types of human papillomavirus (HPV). The most significant are types HPV-16 and HPV-18 which are estimated to be responsible for 73% of cases. Low-oncogenic types HPV-6 and HPV-11 are major cause of warts in areas of cervix, vulva and anus. Vaccinations against HPV represent one of the components of primary prevention. Vaccinations should be supplemented with public education activities focusing on cervical cancer and HPV infections. Secondary prevention should involve regular screening tests among women aged 21–25. Currently two vaccines are registered in Poland: quadrivalent Silgard® against HPV-6, HPV-11, HPV-16 and HPV-18 and bivalent Cervarix® against HPV-16 and HPV-18. Analyses conducted in various coun­tries reported cost-effectiveness of strategies based on vaccinations against HPV infections conducted along with screening tests over strategy based only on screening tests. In Polish settings cost per additional QALY (quality-ad­justed life year) in case of vaccinations with Silgard® was estimated for 12 704 PLN. The value is 9 times lower than the official cost-effectiveness threshold of medical technologies in Poland which equals 105 801 PLN/QALY and indicates cost-effectiveness of using and funding quadrivalent vaccine Silgard® in Polish settings.
PL
Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych w populacji kobiet na świecie, przyczyniając się do największej liczby zgonów wywołanych chorobami nowotworowymi wśród kobiet. Polska należy do krajów o największej zachorowalności, która rocznie wynosi około 3000 przypadków; największą grupę – 1301 chorych – stanowią kobiety w wieku 45–54 lat. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w okresie 1999–2010 zachorowalność i umieralność z powodu raka szyjki macicy utrzymywała się na podobnym poziomie. Kluczowym czynnikiem prowadzącym do rozwoju raka szyjki macicy jest zakażenie onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Najistotniejszą rolę odgrywają typy HPV-16 i HPV-18, które odpowiadają za 73% przypadków zachorowań. Niskoonkogenne typy HPV-6 i HPV-11 są najczęstszą przyczyną powstawania zmian w okolicach szyjki macicy, sromu i odbytu o charakterze nienowotworowym. Szczepienia przeciwko HPV są jednym z komponentów profilaktyki pierwotnej. Istotnym elementem towarzyszącym szczepieniom powinno być informowanie społeczeń­stwa na temat raka szyjki macicy i zakażeń HPV. W ramach profilaktyki wtórnej należy prowadzić regularne badania skriningowe w populacji kobiet od 21.–25. roku życia. Obecnie w Polsce zarejestrowane są dwie szczepionki: cztero­walentna Silgard® przeciw HPV-6, HPV-11, HPV-16, HPV-18 oraz dwuwalentna Cervarix® przeciw HPV-16 i HPV-18. Przeprowadzone na świecie analizy farmakoekonomiczne wskazują na istotną przewagę efektywności kosztowej strategii opartej na szczepieniach przeciwko zakażeniom HPV prowadzonych łącznie z badaniami skriningowymi nad strategią bazującą jedynie na badaniach przesiewowych. W warunkach polskich koszt zyskania dodatkowego roku życia w pełnym zdrowiu dzięki wprowadzeniu szczepień szczepionką czterowalentną oszacowano na 12 704 PLN. Jest on blisko 9-krotnie niższy niż przyjęta ustawowo w Polsce granica opłacalności procedur medycznych, wyno­sząca 105 801 PLN/QALY, co stanowi podstawę stwierdzenia opłacalności stosowania i finansowania szczepionki czterowalentnej Silgard® w warunkach polskich.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
137–150
Physical description
Contributors
 • HealthQuest Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski
 • HealthQuest Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa, Zakład Analizy i Wspomagania Decyzji, Szkoła Główna Handlowa. Kierownik Zakładu: dr Bogumił Kamiński
 • HealthQuest Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa
 • HealthQuest Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa
 • HealthQuest Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Warszawie. Dziekan Wydziału: dr n. med. Waldemar Wierzba
 • Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej
References
 • 1.World Health Organization. Adres: www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs297/en/index.html [cytowany 28 sierpnia 2013 r.].
 • 2.World Health Organization, Institut Català d’Oncologia: Human Papillomavirus and Related Cancers. Summary Report Update – WORLD. 2010.
 • 3.GLOBOCAN: Country Fast Stat. Adres: http://globocan.iarc. fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno= 616#WOMEN [cytowany 31 lipca 2013 r.].
 • 4.Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii. Dane Krajowego Rejestru Nowotworów na lata 1999–2010. Adres: http://85.128.14.124/krn/ [cytowane 31 lipca 2013 r.].
 • 5.Raporty na podstawie danych Centrum Onkologii. Liczba zachorowań w podziale na kody rozpoznań oraz grupy wie­kowe. Adres: http://epid.coi.waw.pl/krn/liczba_zach_rozp/ default.asp.
 • 6.Kotarski J., Basta A., Dębski R. i wsp.: Uzupełnione stanowi­sko Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące szcze­pień przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) (stan wiedzy na dzień 19 września 2009 r.). Ginekol. Pol. 2009; 80: 870–876.
 • 7.European Centre for Disease Prevention and Control: Guid­ance for the introduction of HPV vaccines in EU countries. Sztokholm, styczeń 2008 r.
 • 8.Cervical cancer, human papillomavirus (HPV), and HPV vac­cines. Key points for policy-makers and health professionals. World Health Organization, 2007.
 • 9.Centers for Disease Control and Prevention: CDC Fact Sheet. Genital HPV Infection. Adres: www.cdc.gov/std/HPV/hpv.pdf. Cytowane za: Macioch T., Niewada M., Wierzba W. i wsp.: Zapobieganie chorobom zależnym od zakażenia HPV – aspek­ty kliniczne i ekonomiczne stosowania szczepień profilaktycz­nych. Curr. Gynecol. Oncol. 2010; 8: 69–81.
 • 10.Ostrowska A., Gujski M. (red.): Walka z rakiem szyjki macicy w Polsce. Perspektywy, szanse i rekomendacje dla polityki pań­stwa. Raport z sesji naukowej zorganizowanej przez Szkołę Nauk Społecznych IFiS PAN i dziennik „Służba Zdrowia”. 9 października 2007 r. w Warszawie. Adres: http://koalicjarsm.pl/ ?pageId=5&4.
 • 11.Koutsky L.: Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am. J. Med. 1997; 102: 3–8.
 • 12.Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet: Profilaktyka HPV w Pol­sce. Wytyczne dla organizacji programów profilaktycznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2010.
 • 13.Hirnle L.: Zakażenia wirusami HPV – problem medyczny i społeczny. Ginekol. Prakt. 2009; 17 (4): 8–12.
 • 14.Markowska J. (red.): Onkologia ginekologiczna. Urban & Part­ner, Wrocław 2002.
 • 15.Centers for Disease Control and Prevention: Highlights in Minority Health. Styczeń 2005 r. Adres: www.cdc.gov/omh/ Highlights/2005/HJan05.htm. Cytowane za: Macioch T., Nie­wada M., Wierzba W. i wsp.: Zapobieganie chorobom zależ­nym od zakażenia HPV – aspekty kliniczne i ekonomiczne sto­sowania szczepień profilaktycznych. Curr. Gynecol. Oncol. 2010; 8: 68–80.
 • 16.U.S. Preventive Services Task Force: Draft Recommendation Statement on Screening for Cervical Cancer. Listopad 2011 r. Adres: www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/uspscerv.htm [cytowany 31 lipca 2013 r.].
 • 17.National Comprehensive Cancer Network: Cervical Cancer Screening. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines).
 • 18.Urbański K., Kornafel J., Bidziński M. i wsp.: Rak szyjki maci­cy. Zalecenia PUO z 2009 r. Polska Unia Onkologii.
 • 19.American Cancer Society: Cervical Cancer. Adres: http://doc­uments.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcon­tent/003094-pdf.pdf. [cytowany 31 lipca 2013 r.].
 • 20.Majewski S., Sikorski M.: Rekomendacje Polskiego Towarzy­stwa Profilaktyki Zakażeń HPV dotyczące stosowania szcze­pionek przeciw HPV. Puls Medycyny 2007.
 • 21.Cervarix. Charakterystyka Produktu Leczniczego.
 • 22.Wytyczne WHO 2006. Comprehensive cervical cancer control. Adres: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/can­cers/9241547006/en/index.html [cytowane 31 lipca 2013 r.].
 • 23.WHO: Weekly epidemiological record. 2009; 84: 117–132.
 • 24.Nowakowski A., Jackowska T., Oszukowski P.J. i wsp.: Profi­laktyka raka szyjki macicy – problem interdyscyplinarny. Czy i jak możemy poprawić sytuację w Polsce? Pediatr. Pol. 2013; 88: 340–346.
 • 25.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych ustalonych na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze­niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz­nych. DzU 2008 nr 164 poz. 1027.
 • 26.Macioch T., Golicki D., Niewada M.: Silgard® i Cervarix® w profilaktyce zakażeń HPV oraz HPV-zależnych zmian cho­robowych w obrębie narządów płciowych. Analiza efektyw­ności klinicznej. Raport opracowany dla MSD Polska. War­szawa 2009.
 • 27.Elbasha E.H., Dasbach E.J., Insinga R.P.: Model for assessing human papillomavirus vaccination strategies. Emerg. Infect. Dis. 2007; 13: 28–41.
 • 28.Insinga R.P., Dasbach E.J., Elbasha E.H. i wsp.: Cost-effec­tiveness of quadrivalent human papillomavirus (HPV) vacci­nation in Mexico: a transmission dynamic model-based eval­uation. Vaccine 2007; 26: 128–139.
 • 29.Westra T.A., Stirbu-Wagner I., Dorsman S. i wsp.: Inclusion of the benefits of enhanced cross-protection against cervical can­cer and prevention of genital warts in the cost-effectiveness analysis of human papillomavirus vaccination in the Nether­lands. BMC Infect. Dis. 2013; 13: 75.
 • 30.Annemans L., Rémy V., Oyee J., Largeron N.: Cost-effective­ness evaluation of a quadrivalent human papillomavirus vac­cine in Belgium. Pharmacoeconomics 2009; 27: 231–245.
 • 31.Olsen J., Jepsen M.R.: Human papillomavirus transmission and cost-effectiveness of introducing quadrivalent HPV vac­cination in Denmark. Int. J. Technol. Assess. Health Care 2010; 26: 183–191.
 • 32.Bergeron C., Largeron N., McAllister R. i wsp.: Cost-effective­ness analysis of the introduction of a quadrivalent human pap­illomavirus vaccine in France. Int. J. Technol. Assess. Health Care 2008; 24: 10–19.
 • 33.Dee A., Howell F.: A cost-utility analysis of adding a bivalent or quadrivalent HPV vaccine to the Irish cervical screening programme. Eur. J. Public Health 2010; 20: 213–219.
 • 34.Vanni T., Mendes Luz P., Foss A. i wsp.: Economic modelling assessment of the HPV quadrivalent vaccine in Brazil: a dynam­ic individual-based approach. Vaccine 2012; 30: 4866–4871.
 • 35.Kawai K., de Araujo G.T., Fonseca M. i wsp.: Estimated health and economic impact of quadrivalent HPV (types 6/11/16/18) vaccination in Brazil using a transmission dynamic model. BMC Infect. Dis. 2012; 12: 250.
 • 36.Lasocka J., Jakubczyk M., Adamowicz O. i wsp.: Silgard® w profilaktyce schorzeń związanych z zakażeniem HPV. Ana­liza ekonomiczna. Raport opracowany dla MSD Polska. War­szawa 2013.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-100d0d63-4443-4a69-8fbc-b0f986f68cf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.