PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 25-31
Article title

Czy istnieje związek pomiędzy polimorfizmami genu receptora witaminy D [rs731236, rs1544410 i rs7975232] a nadwagą

Content
Title variants
EN
Is there a link between the gene polymorphisms of the vitamin D receptor [rs731236, rs1544410 and rs7975232] with overweight and abdominal obesity?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
INTRODUCTION: Among the most common causes of overweight and abdominal abdominal obesity, environmental factors and genetic factors are mentioned. The role of the genetic factors involved in the pathogenesis of abdominal obesity have been described in different populations. Among the many gene polymorphisms, one should consider vitamin D receptor gene polymorphisms (VDR). AIM: The aim of the study was to find the relationship between the selected VDR gene polymorphisms [rs731236, rs1544410 and rs7975232], and the prevalence of overweight and abdominal obesity among consecutive patients visiting a primary care unit. MATERIAL AND METHODS: The study involved 495 consecutive patients. In the experiment group, lipid metabolism and carbohydrate metabolism disorders as well as blood pressure, and the VDR gene polymorphisms [rs731236, rs1544410 and rs7975232] were identified. RESULTS: After the study we drew up the following summary: 1) > 60% of people visiting a primary care unit are overweight or obese; 2) in subjects overweight and with abdominal obesity, metabolic disturbances were observed; 3) there was no statistically significant relationship between the VDR polymorphisms studied and the presence of overweight and abdominal obesity; 4) a statistically significant relationship between the presence of the G allele polymorphism rs731236 VDR gene and. overweight/abdominal obesity may suggest the role of this polymorphism in the pathogenesis of overweight/abdominal obesity. CONCLUSIONS: The importance of the studied VDR gene polymorphisms [rs731236, rs1544410 and rs7975232] in the pathogenesis of the development of overweight/ abdominal obesity in the study group is small. The presence of the G allele polymorphism rs731236 VDR gene in the pathogenesis of overweight/obesity seems to have a little significance.
EN
WSTĘP: Wśród najczęstszych przyczyn nadwagi i otyłości brzusznej wymienia się czynniki środowiskowe oraz genetyczne. Wśród czynników genetycznych biorących udział w patogenezie otyłości brzusznej w różnych popula-cjach opisywano wiele polimorfizmów genów, w tym polimorfizmy genu receptora witaminy D (VDR). CEL: Celem przeprowadzonego badania było znalezienie zależności pomiędzy wybranymi polimorfizmami genu VDR [rs731236, rs1544410 i rs7975232] a występowaniem nadwagi i otyłości brzusznej wśród kolejnych osób zgłaszających się do zakładu podstawowej opieki zdrowotnej. MATERIAŁ I METODY: Badaniem objęto 495 kolejnych pacjentów. U badanych określono występujące zaburzenia gospodarki lipidowej, węglowodanowej oraz ciśnienia tętniczego, a także polimorfizmy genu VDR [rs731236, rs1544410 i rs7975232]. WYNIKI: Po przeprowadzeniu badania stwierdzono: 1) u > 60% osób, kolejno zgłaszających się do lekarza POZ, stwierdza się nadwagę lub otyłość; 2) nadwadzie i otyłości brzusznej towarzyszą rozwijające się zaburzenia metaboliczne; 3) u badanych brak znamiennych statystycznie zależności pomiędzy badanymi polimorfizmami VDR a obec-nością nadwagi i otyłości brzusznej; 4) znamienna statystycznie zależność pomiędzy obecnością allelu G polimor-fizmu rs731236 genu VDR a nadwagą/otyłością brzuszną sugerować może znaczenie tego polimorfizmu w patoge-nezie nadwagi/otyłości brzusznej. WNIOSKI: Znaczenie badanych polimorfizmów genu VDR [rs731236, rs1544410 i rs7975232] w patogenezie rozwoju nadwagi/otyłości brzusznej w badanej przez nas grupie osób jest niewielkie. Podobnie jak niewielkie znaczenie wydaje się mieć obecność allelu G polimorfizmu rs731236 genu VDR w patogenezie nadwagi/otyłości brzusznej.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
25-31
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowiach
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowiach
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowiach
author
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowiach
References
 • 1. http://www.who.int/topics/abdominal obesity/en/.
 • 2. Stan zdrowia ludności w 2014. Raport GUS.
 • 3. Epstein L.H., Klein K.R., Wisniewski L. Canadian task force on the prevention health care: Recommendations for growth monitoring and prevention and management of overweight and abdominal obesity in children and youth in primary care. CMAJ 2015; 187(6): 411–421.
 • 4. Locke A.E. i wsp. Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology. Nature 2015; 518(7538): 197–206.
 • 5. Frayling T., Timpson N., Weedon M. i wsp. A Common variant in the FTO gene Is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult abdominal obesity. Diabetes 2008; 57: 1419–1426.
 • 6. Zhao J., Bradfield J., Struan F.A. i wsp. The role of abdominal obesity-associated loci identified in genome wide association studies in the deter-mination of pediatric BMI. Abdominal obesit, 2011; 19: 2436–2439.
 • 7. Clement K., Vaisse C., Lahlou N., Cabrol S., Pelloux V., Cassuto D., Gourmelen M., Dina C., Chambaz J., Lacorte J.M., Basdevant A., Bougnè- res P., Lebouc Y., Froguel P., Guy-Grand B. A mutation in the human leptin receptor gene causes obesity and pituitary dysfunction. Nature 1998; 392(6674): 398–401.
 • 8. Wu J., Yan W.J., Mo J., Yang H.B., Wang Z.Z., Lei M.X., Peng L.W. Association of adiponectin gene polymorphism with abdominal obesity in children. Zhongguo Dang Dai Er. Ke. Za. Zhi 2011; 13(7): 539–542.
 • 9. Tworowska-Bardzińska U., Lwow F., Kubicka E., Łaczmański Ł., Jedzrzejuk D., Dunajska K., Milewicz A. The vitamin D receptor gene BsmI polymorphism is not associated with anthropometric and biochemical para-meters describing metabolic syndrome in postmenopausal women. Gynecol. Endocrinol. 2008; 24(9): 514–518.
 • 10. Ye W.Z., Reis A.F., Dubois-Laforgue D., Bellanné-Chantelot C., Timsit J., Velho G. Vitamin D receptor gene polymorphisms are associated with obesity in type 2 diabetic subjects with early age of onset. Eur. J. Endocrinol. 2001; 145: 181–186.
 • 11. DeLuca H.F. Therapeutic potential of the 2-alkyl and 2-alkylidene-19-nor-(20S)-modified analogs of 1a,25-dihydroxyvitamin D3. J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. 2004; 89–90(1–5): 67–73.
 • 12. Ishida H., Norman A.W. Demonstration of a high affinity receptor for 1,25-dihydroxyvitamin D3 in rat pancreas. Mol. Cell. Endocrinol. 1988; 60: 109–117.
 • 13. Holick M.F. Vitamin D deficiency. N. Engl. J. Med. 2007; 357: 266–281.
 • 14. Ogunkolade B.W., Boucher B.J., Prahl J.M., Bustin S.A., Burrin J.M., Noonan K., North B.V., Mannan N., McDermott M.F., DeLuca H.F., Hitman G.A. Vitamin D receptor (VDR) mRNA and VDR protein levels in relation to vitamin D status, insulin secretory capacity, and VDR genotype in Bangla-deshi Asians. Diabetes 2002; 51(7): 2294–2300.
 • 15. Ochs-Balcom H.M., Chennamaneni R., Millen A.E., Shields P.G., Ma-rian C., Trevisan M., Freudenheim J.L. Vitamin D receptor gene poly-morphisms are associated with adiposity phenotypes. Am. J. Clin. Nutr. 2011; 93: 5–10.
 • 16. Wehr E., Trummer O., Giuliani A., Gruber H.J., Pieber T.R., Ober-mayer-Pietsch B. Vitamin D-associated polymorphisms are related to insulin resistance and vitamin D deficiency in polycystic ovary syndrome. Eur. J. Endocrinol. 2011; 164(5): 741–749.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0f0e5fd0-a0e8-4660-a5b4-f93666a9e84d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.