PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 15 | 4 | 90-94
Article title

Analiza domowych przetworów słomy makowej (tzw. „kompotów”). Część 2* – wyznaczenie dawki LD50 dla nieoczyszczonych i oczyszczonych próbek

Content
Title variants
EN
The analysis of the home-made poppy straw extracts (so-called “compote“). Part 2 – estimation of the LD50 dose for non-purified and purified samples
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: W poprzedniej pracy potwierdziliśmy obecność
zanieczyszczeń mikrobiologicznych, nieorganicznych i organicznych
w domowych przetworach słomy makowej –
„kompocie”. Zanieczyszczenia te mogą wpływać na jego
toksyczność, brak jednak odpowiednich badań eksperymentalnych.
Autorzy postanowili opracować metodę
oczyszczania „kompotu” oraz wyznaczyć i porównać dawkę
LD50 dla jego postaci oczyszczonej, nieoczyszczonej i standardowego
roztworu morfiny. Materiał i metody: Materiał
badawczy stanowiły wyciągi ze słomy makowej dostarczone
przez organy ścigania. Stężenia opiatów w „kompocie” nieoczyszczonym
oznaczono za pomocą wysokosprawnej
chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas
(HPLC-MS). 1000 ml zabezpieczonego „kompotu” zostało
oczyszczone z balastu roślinnego i innych zanieczyszczeń.
LD50 wyznaczono metodą Litchfielda-Wilcoxona w odniesieniu
do morfiny. W doświadczeniu wykorzystano 36 samców
szczurów Sprague-Dawley, w wieku 3 miesięcy, o masie
ciała 200–250 g. Zwierzętom podano jednorazowo drogą
dootrzewnową odpowiednie wyciągi w trzech zróżnicowanych
dawkach. Wyniki: Obliczone dawki LD50 ostrej
toksyczności dootrzewnowej wyniosły: dla wyciągu nieoczyszczonego
– 83,8 mg/kg m.c.; dla wyciągu oczyszczonego
– 51,9; dla roztworu chlorowodorku morfiny – 61,1.
Wnioski: Najniższa wartość LD50 dla „kompotu” oczyszczonego
świadczy o jego większej toksyczności ostrej względem
„kompotu” nieoczyszczonego i roztworu morfiny.
Opracowana metoda oczyszczania „kompotu” pozwala na
redukcję zanieczyszczeń, dlatego może być stosowana
w badaniach doświadczalnych obu postaci narkotyku.
EN
Introduction: In the previous paper we confirmed the
presence of microbiological, inorganic and organic pollutants
in home-made preserves of the poppy straw extracts
– “compote”. These pollutants may influence its toxicity,
however, are lacking of proper experimental studies. The
authors have decided to develop the method of “compote”
treatment and to determine and to compare LD50 dose for
its treated form, raw form and standard morphine solution.
Materials and methods: The research material was poppy
straw extracts delivered by law enforcement authorities.
Concentration of opiates in raw “compote” was determined
using the high-performance liquid chromatography
coupled with mass spectrometry (HPLC-MS). Secured
“compote” (1000 ml) was cleaned from plant“s ballast
and other contaminations. LD50 was determined according
to Litchfield-Wilcoxon method with reference to morphine.
In the research thirty six 3-months-old, 200–250 g, male
Sprague-Dawley rats were used. The animals were injected
intraperitoneally once with appropriate extracts in three
diversified doses. Results: Calculated LD50 doses of acute
intraperitoneal toxicity were: for the raw extract – 83.8
mg/kg body weight; for treated extract – 51.9; for morphine
hydrochloride’ solution – 61.1. Conclusions: The lowest
value of LD50 for treated “compote” is attesting of its acute
toxicity in comparison to the raw “compote” and morphine
solution. The developed method of treating the
“compote” allows for the reduction of pollutants, so it
may be applied in the experimental research of both forms
of drugs.
Contributors
author
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Zakład Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
References
 • 1. Raport Krajowy 2009. Sytuacja narkotykowa w Polsce. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2009.
 • 2. Celiński R., Korczyńska M., Nowicka J. i wsp.: Analiza domowych przetworów słomy makowej (tzw. „kompotów”). Część 1 – zanieczyszczenia mikrobiologiczne, organiczne i nieorganiczne. Alkoholizm i Narkomania 2010, 4, 311-322.
 • 3. Litchfield J.T., Wilcoxon F.A.: A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J Pharmacol Exp Therapeut 1947, 95, 99-113.
 • 4. Sokal J.A., Knapek R., Majka J. i wsp.: Zakres i metody badań toksyczności substancji chemicznych w przemyśle. Wydawnictwo IMP, Łódź 1990: 18–21.
 • 5. Kulikowska J.: Badania nad eliminacją alkaloidów opium u osób leczonych ośrodku detoksykacyjnym. Rozprawa doktorska. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 1996.
 • 6. Geschwinde T.: Rauschdrogen: Marktformen und Wirkungsweisen. Springer-Verlag, Heidelberg 2003: 245.
 • 7. Sybirska H., Nasiłowski W., Zawitaj B. i wsp.: Ocena toksykologiczna zjawiska narkomanii na podstawie wyników badań analitycznych moczu pacjentów ośrodka detoksykacyjnego. Zeszyty Problemowe Narkomanii 1987, 2, 54–57.
 • 8. Albert M., Olszowy Z., Celiński R. i wsp.: Interakcje prometazyny z alkaloidami opium określone na podstawie doświadczenia przeprowadzonego na szczurach. Z zagadnień nauk sądowych 2007, LXX, 135–146.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-0eb6deab-d53b-4cb6-9241-4ad4081d46f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.